A  B  C  D  E  F  G  H  J  K 

A

A-aktie

Absolut flertal

Absorption

Abstrakt mangelsbegreb

Accept

Accept af risiko

Acceptfrist

Accessorisk aftale

Accessorisk virksomhed

Act of God

Adhæsionsaftale

Adhæsionskontrakt

Advokat

Advokatbistand

Adækvans

Afbestillingsret

Afbetalingskøb

Afbrydelse (ved forældelse)

Afdækning

Affidavit

Affilierede selskaber (koncern)

Afgift

Afhentningskøb

Afhjælpning

Afkastningsgrad

Afledet krav

Afleveringskontrakt

Afleveringsprøve

Aflysning

Afsavnsforsikring

Afslag i købesum

Afståelsesret (afståelse)

Aftale

Aftægt

Afvikling

Afviklingsmodenhed

Afvisning

AG (Aktiengesellschaft)

AGB (tysk)

Agency bank

Agio

Agreed document

Agterskrivelse

Akkordløn

Akkrediteringsrådet

Akkumulerende

Akkvisitionsfællesskab

Akkvisitiv arvepagt

Aktie

Aktieavancebeskatning

Aktiebrev

Aktieindkomst

Aktieklasser

Aktieombytning

Aktiesplit

Aktietegning

Aktieudbytte

Aktindsigt

Aktionær

Aktionærlån

B

Backletter

Back-to-Back Princippet

Bagatelregel

Bailee Clause

Baisse

B-aktie

Bankbog

Barter-aftale

Battle of Forms

Bear Market

Bearbejdelse

Beføjelse

Begrundet Udtalelse

Begrænset Rettighed

Begrænset Skattepligt

Begrænset Udbud

Begunstiget

Bekendtgørelse

Bemyndigelse

Berammelse

Berettende Dokument

Berettigede Forventninger

Berigelsesforbud

Beskæftigelsesfradrag

Beslaglæggelse

Beslutning

Beslutningsreferat

Bestyrelsesaftale

Betalingsekstinktion

Betalingsmora

Betalingspåkrav

Betalingsstandsning

Betingelse

Betænkning

Bevidst Uagtsomhed

Bevisbyrde

Bevissikring

Bid Bond

Biforpligtelse

Biintervenient

Bilateral traktat

Bilbogen

Bo

Bodel

Bogføringspligt

Bohavereglen

Boligret

Bonus Pater

Bortkomstklausul

Boslod

Boslodskrav

Boudlæg

Bringeskyld

Brugeligt Pant

Brugskunst

Brugsmodel

Brugsret

Brugstyveri

Brøkdelsforsikring

Brøkdelssæreje

Bufferselskab

Bull market

Bundet Sameje

Bundskat

Byggeservitut

Byggeskadeforsikring

Byggetilladelse

Bygherre

By-Laws

Bytte

Bøde

Børshandel

Børsintroduktion

Børsmæglerselskab

Børsnoterede Værdipapirer

C

Calusula doli

Captive

Cash and carry

Cash pooling - Fælles styring af økonomiske midler

Casting vote

Cesser clause

Claims made-princip

Clause compromissoire

Clausula cassatoria

Clausula derogatoria

Clausula pønalis

Clausula rebus sic stantibus

Clean Bills of Landing

Clearingcentral

Click wrap-aftale

Close-out-netting

Compensatio lucri cum damno

Conflict of laws

Consensualkontrakt

Cross-examination

Cut-off-klausul

Class action

D

Dagbøder

Database

Databasebeskyttelse

Databedrageri

Datasikkerhed

Datio in solutum

Datio solvendi causa

De facto

De jure

Debitor

Deep linking

Deklaratorisk

Dekret

Delafgørelse

Delikt

Direkte forsæt

Direkte krav

Dispositiv

Dobbeltbeskatning

Dominerende stilling

Driftsinventar

Driftstab

Due diligence

Dækningsprincippet

E

E.b.

E.e.

EAL

ECU

EDB-kriminalitet

EDB-spionage

EDI

Edinburgh-aftalen

Editio princeps

EEC

EF

EF-Domstolen

Efemære optagelser

Effektiv rente

Effet utile

Effluent charge

EFMC

EFTA

EFTA-Domstolen

Efterbetaling

Efterkaution

Efterlevering

Efterligning

Efterpanthaver

Efterstillede fordringer

Efterudlodning

Egen skyld

Egenkapital

E-handelslov

EIB

EINECS

Ejendomsavancebeskatning

Ejendomsblad

Ejendomsdom

Ejendomsforbehold

Ejendomsformidler

Ejendomsfunktionær

Ejendomsindskrænkning

Ejendomsmægler

Ejendomsret

Ejendomsskyld

Ejendomsværdi

Ejendomsværdipåtegning

Ejerforening

Ejerlav

Ejerlavssanering

Ejerlejlighed

Ejerlejlighedsskat

Ejerloft

Ejerpant

Ejerservitut

Ejerskifteafdrag

Ejerskifteforsikring

Ejerskiftelån

Eksculpere

Eksekutiv straf

Eksekutivt tvangsmiddel

Eksekutor

Eksekutorbevilling

Eksemplarret

Eksemption

Eksheredere

Eksigibel

Eksklusion

Eksklusivaftale

Eksklusivitet

Eksogen

Eksportlicens

Eksportrestitution

Ekspropriant

Ekspropriation

Ekspropriationskommission

Eksterritorialitet

Ekstinktion

Ekstradition

Ekstrakt

Ekstraordinær domstol

Ekstraordinær afdrag

Elektronisk bestyrelsesmøde

Elektronisk generalforsamling

Elektronisk handel

Elektronisk signatur

Elektroniske penge

Eliminering

Emancipation

Embargo

Embedsmand

EMI

Emission

Emissionsinstitut

Emittent

Empirisk

EMRK

EMS

Emtio bonorum

Emtio rei sperratæ

Emtio spei s. alea

Emtio vendito

End-user-erklæring

Endogen

Endossement

Eneforhandler

Energiklagenævnet

Energimærkning

Enkeltmandsvirksomhed

Ensidig viljeserklæring

Ensidigt skyldforhold

Entreprenør

Entreprisekontrakt

EØS

EPO

Equity

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervsankenævnet

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsevnetab

Erhvervshemmelighed

Erhvervsregister

Erhvervsservice

Erhvervssygdom

Erklæringer

ERM

Erstatning

Erstatningsbolig

Erstatningsfri regulering

Erstatningsret

Etiske regler

EU-konkurrenceret

EU-varemærkemyndigheden

Europol

Eventualmekanismen

Ex jure

Ex lege

Ex nunc

Ex officio

Ex quay

Ex ship

Ex tunc

Ex tuto

Ex works

Ex promissio

Eksigibilitet

Eksigibilitetsklausul

F

F.o.b.

Factum

Faculta alternativa

Faktisk mangel

Fakultativ

FAL

Faldsmål

Fallent

Fallissement

Fallit

Falsa causa non nocet

Falsk anklage

Falsk anmeldelse

Falsk forklaring

Falsus procurator

Familieforsikring

Familieoverdragelse

Familieret

Familiesammenføring

Faredelikt

Fareforøgelse

Farlighed

FAS

Fast driftssted

Fast ejendom

Fastholdelsesklausul

Fastprissystem

Favor testamenti

FCA

Fifth Amendment

Figurmærke

Fiksering

Filial

Filmforordningsreglen

Finansielle instrumenter

Finansielle virksomheder

Finansieringsplan

Fio

Firma

Firmatisering

First demand

Fission

Fixed rate loan

Fjendtlig overtagelse

Fjernsalg

Fleksjob

Fleksydelse

Flygtning

FN

Fogedforretning

Folkeafstemning

Folkepension

Folkeret

Fond

Fondsaktiver

Fondsbeskatning

Fondskode

Fondsmæglerselskab

Forakter

Forbedringsforhøjelse

Forbehold

Forberedelseshandling

Forbrugeraftale

Forbrugerbeskyttelse

Forbrugerombudsmanden

Forbrugerstyrelsen

Forbrugertjeneste

Forbud

Force majeure

Fordelingsplan

Fordring

Fordringsliste

Foreløbig tinglysning

Foreløbige love

Foreningsfrihed

Forfaldsdato

Forfatning

Forhåndsafvisning

Forhåndslån

Forhåndsbesked

Forkontrakt

Forkyndelse

Forladt arv

Forlig

Formel mangel

Formidlende omstændigheder

Formueforbrydelser

Formuetab

Formynder

Fornyelseshenlæggelser

Forpagtning

Forsæt

Forsamlingsfrihed

Forsikringsaftale

Forsikringstager

Forsikringstid

Forsikringsværdi

Forsikringsydelse

Forsinkelse

Forskelsbehandling

Forskelsværdi

Forskudsopgørelse

Forslagsret

Forsørgertabserstatning

Free on rail

G

GAB-register

Gældskonvertering

Gældssanering

Gangbar

Garanti

Garantiaftale

Garantibetaling

Gaveafgift

Gbl.

Gebyr

Generalklausul

Generisk bestemt

Genforsikring

Genhusning

Genkøbsværdi

Gensidig bebyrdende kontrakt

Gensidig forsikring

God markedsføringsskik

God skik

God tro

Godtgørelse

Going concern

Golden share

Grænseoverskridende kriminalitet

Grov uagtsomhed

Grundværdi

Gruppesøgsmål

H

Hacking

Hæftelse

J

Joint venture

K

Kabinetsspørgsmål

Konkurs

Konkursklasser

Konkursmassen

Konkursorden