Aktiv

Et aktiv er et vigtigt regnskabsmæssigt begreb, der refererer til de værdier, en virksomhed eller selskab råder over. Denne artikel belyser centrale begreber som anlægsaktiver og omsætningsaktiver samt betydningen i vurderingen af en virksomheds økonomiske styrke. Forstå, hvorfor aktiver spiller en nøglerolle for virksomhedens succes.

Hvad er et aktiv?

I virksomhedsregnskab er et aktiv en ressource, som virksomheden ejer eller kontrollerer og som forventes at give fremtidige økonomiske fordele. Aktiver udgør virksomhedens økonomiske ressourcer og omfatter både fysiske genstande, finansielle midler samt immaterielle rettigheder.

Aktiver kan opdeles i to hovedkategorier, herunder;

Anlægsaktiver

anlægsaktiver er langfristede aktiver, som virksomheden forventer at beholde i mere end ét regnskabsår. Disse aktiver bruges typisk til at understøtte virksomhedens drift over en længere periode. Eksempler på anlægsaktiver kan omfatte ejendomme, fabrikker, produktionsmaskiner, IT-udstyr, biler eller andre langvarige investeringer.

Omsætningsaktiver

omsætningsaktiver er kortfristede aktiver, som forventes at blive omdannet til penge inden for det kommende regnskabsår. Disse aktiver bruges i den daglige drift af virksomheden. Typiske omsætningsaktiver inkluderer kontanter, varelager, kundefordringer (tilgodehavender fra salg), likvide midler og andre midler, som virksomheden kan omsætte hurtigt.

Eksempler på aktiver i et virksomhedsregnskab:

  • En bil, der ejes af virksomheden, vil blive klassificeret som et anlægsaktiv, da den normalt bruges i virksomhedens drift i flere år.
  • En ejendom, som virksomheden ejer og bruger som sit hovedkontor eller produktionsfacilitet, vil også blive betragtet som et anlægsaktiv.
  • Produktionsmaskiner og andet udstyr, som anvendes til at fremstille produkter eller levere tjenesteydelser, vil ligeledes blive behandlet som anlægsaktiver.
  • kontanter p�� virksomhedens bankkonto vil være en del af omsætningsaktiverne, da de forventes at blive brugt inden for det kommende regnskabsår.
  • Kapital investeret i virksomheden af ejere eller investorer vil også kunne betragtes som et aktiv i form af egenkapital (aktiekapital) i selskabet.

Regler for registrering af aktiver i regnskabet

Korrekt registrering af aktiver er afgørende for økonomisk rapportering. Husk, at investeringer under 33.100 kr. (gældende for 2024) ikke skal registreres som aktiver, men som småanskaffelser. Større investeringer som varebiler og lagerbygninger er klare aktiver og skal registreres.

Det er vigtigt for virksomheder at have en klar og præcis opgørelse over deres aktiver, da det hjælper med at vurdere virksomhedens økonomiske position, likviditet og evne til at investere i fremtidig vækst.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.