Regnskab

Et regnskab er en økonomisk opgørelse over en virksomheds indtægter og udgifter i løbet af en regnskabsperiode. Alle virksomheder, som er registreret i Danmark, har pligt til at føre regnskab.

Hvad er et regnskab?

Et regnskab er en systematisk oversigt over de økonomiske aktiviteter, herunder indtægter og udgifter, en virksomhed har haft over en bestemt periode.

Hvad indeholder et regnskab?

Jo større en virksomhed er, jo større krav stilles til regnskabet. Grundlæggende indeholder regnskabet væsentlige elementer, som alle bidrager til den samlede økonomiske oversigt i virksomheden. Disse består typisk af to hoveddele:

 1. Resultatopgørelse Viser virksomhedens indtægter og omkostninger over et regnskabsår, hvilket resulterer i et overskud eller underskud.
 2. Balance Viser virksomheden aktiver, passiver og egenkapital på et givet tidspunkt, hvilket giver overblik over den finansielle stilling.

Derudover kan et regnskab også indeholde noter og bilag, der forklarer mere komplekst eller detaljeret økonomisk information. Disse noter er vigtige for regnskabets forståelse og kan indeholde oplysninger om regnskabsprincipper, ændringer i regnskabspraksis eller detaljer om virksomhedens gæld og investeringer.

Eksempel på balance

Aktiver

Beløb (DKK)

Passiver

Beløb (DKK)

Omsætningsaktiver

 

Kortfristede forpligtigelser

 

Likvide beholdninger

50.000

Leverandørgæld

60.000

Tilgodehavende fra salg

80.000

Kortfristede lån

40.000

Varelager

30.000

Skyldige omkostninger

10.000

Forudbetalte omkostninger

10.000

Samlede kortfristede forpligtigelser

110.000

Samlede omsætningsaktiver

100.000

 

 

 

 

Langsigtede forpligtigelser

 

Anlægsaktiver

 

Langfristede lån

200.000

Bygninger

200.000

Samlede langfristede forpligtigelser

200.000

Maskiner og udstyr

100.000

 

 

Inventar

20.000

Egenkapital

 

Goodwill

50.000

Indskudskapital

150.000

Samlede anlægsaktiver

370.000

Tilbageholdt overskud

80.000

 

 

Samlet egenkapital

230.000

 

 

Samlede passiver

540.000

Eksempel på resultatopgørelse

Post

Beløb (DKK)

Omsætning

500.000

Omkostninger ved solgte varer

(200.000)

Bruttofortjeneste

300.000

 

 

Driftsomkostninger

 

Salgsomkostninger

50.000

Administrationsomkostninger

40.000

Forsknings- og udviklingsomkostninger

30.000

Samlede driftsomkostninger

120.000

Driftsresultat

180.000

 

 

Andre indtægter og omkostninger

 

Renteindtægter

5.000

Renteomkostninger

10.000

Andre indtægter

2.000

Resultat før skat

177.000

Skat af årets resultat

(35.400)

Årets resultat

141.600

Forklaring til posterne:

 • Omsætning: Den samlede indkomst fra salg af varer og tjenester.
 • Omkostninger ved solgte varer: Omkostningerne ved at producere de varer, der er solgt.
 • Bruttofortjeneste: Omsætning minus omkostninger ved solgte varer.
 • Driftsomkostninger: Omkostninger til salg, administration og forskning & udvikling.
 • Driftsresultat: Bruttofortjeneste minus samlede driftsomkostninger.
 • Andre indtægter og omkostninger: Renteindtægter og renteomkostninger samt andre indtægter.
 • Resultat før skat: Driftsresultat plus andre indtægter minus andre omkostninger.
 • Skat af årets resultat: Skat beregnet på resultatet før skat.
 • Årets resultat: Resultat før skat minus skat af årets resultat.

Denne resultatopgørelse giver et overblik over virksomhedens indtægter og udgifter i løbet af året og viser, hvordan årets resultat er opnået.

Hvem skal føre regnskab?

Ifølge regnskabslovgivningen i Danmark skal alle registrerede virksomheder føre regnskab. Dette betyder, at hvis du har registreret en virksomhed, har du pligt til at føre regnskab for virksomhedens aktiviteter. Denne pligt gælder for alle danske virksomheder, uanset størrelse – fra store selskaber til helt små enkeltmandsvirksomheder.

Formålet med regnskabspligten er at sikre, at virksomhedens økonomiske situation kan dokumenteres og vurderes korrekt.

Hvem har pligt til at udarbejde et årsregnskab?

I henhold til dansk lovgivning har alle aktieselskaber, anpartsselskaber og visse personligt ejede virksomheder pligt til at udarbejde et årsregnskab, som skal aflægges efter Årsregnskabslovens krav. Årsregnskabet skal give et retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation.

Små virksomheder kan dog i nogle tilfælde nøjes med at udarbejde en kortfattet årsrapport.

Børsnoterede selskaber skal følge internationale regnskabsstandarder (IFRS) for at sikre gennemsigtighed.

Non-profit organisationer er også forpligtede til at aflægge regnskab i overensstemmelse med specifikke retningslinjer, selvom disse kan variere betydeligt afhængigt af organisationens størrelse og formål.

Pligten omfatter både større virksomheder med komplekse finansielle strukturer og mindre virksomheder med simpel økonomi. Formålet er at sikre ensartet og korrekt information til interessenterne.

Endelig skal regnskabet underskrives af både direktion og bestyrelse, som dermed bekræfter nøjagtigheden og fuldstændigheden af de finansielle oplysninger.