Guide til oprettelse af Konsulentaftale

En konsulentaftale er en form for samarbejdsaftale, der indgås mellem en virksomhed og en konsulent. Kontrakten benyttes, når en virksomhed har behov for en ekstern konsulents kompetencer og specialviden til en bestemt opgave. 

Hvad er en konsulentaftale?

En konsulentaftale er en samarbejdsaftale, der indgås mellem en virksomhed, der stiller en opgave, og en konsulent, som skal udføre opgaven. Aftalen skal sikre klare retningslinjer for samarbejdet, sådan at parterne mindsker risikoen for, at der senere opstår uenighed.

Hvad er en konsulentaftale?

Formålet med at udarbejde en konsulentaftale er, at begge parter skriftligt får forventningsafstemt alle relevante forhold med hinanden. Forventningsafstemningen bidrager til, at der ikke senere opstår uenighed mellem parterne om, hvordan og hvornår opgaven skal udføres, og hvordan en part kan opsige kontrakten. Aftalen skal således beskrive rammerne for konsulentens rådgivning og opgaver. 

Ansat eller konsulent?

Ved udarbejdelsen af konsulentaftalen er det vigtigt at afklare, hvorvidt konsulenten arbejder som selvstændig erhvervsdrivende, eller om konsulenten reelt bliver fastansat rådgiver for virksomheden. Det kan have økonomiske konsekvenser for både konsulenten og virksomheden, hvis SKAT anser konsulenten som reel medarbejder i virksomheden.

Ansat eller konsulent?

Konsulentens arbejde

En konsulent arbejder på egne vilkår og for egen risiko. På den måde kan konsulenten påtage sig mange opgaver fra forskellige virksomheder på samme tid. En virksomhed anvender ofte konsulenter i forbindelse med specialiserede opgaver, hvor konsulenten får fleksible og afgrænsede vilkår.

Faktorer i vurderingen

Det er nødvendigt, at I foretager en vurdering af, hvorvidt der er tale om en konsulentaftale, eller om det i stedet er et egentligt ansættelsesretligt forhold. Til denne vurdering kan I overveje følgende faktorer:

 • Har konsulenten kun arbejdsgiveren (virksomheden) som hvervgiver, eller har konsulenten også aftaler med andre virksomheder?
 • Er det tilladt for konsulenten at arbejde for andre virksomheder?
 • Markedsfører konsulenten sig som en fagkyndig, der påtager sig specialiserede opgaver for virksomheder?
 • Har I fastsat almindelig arbejdstid for konsulenten?
 • Er det konsulenten eller virksomheden, der bærer den økonomiske risiko for arbejdets udførelse?
 • Er det konsulenten eller virksomheden, der bærer ansvaret for ulykker under opgavens udførelse?
 • Er det konsulenten eller virksomheden, der ejer de materialer eller værktøjer, der benyttes i arbejdets udførelse?
 • Hvem skal afholde de øvrige udgifter, som I ikke har aftalt nærmere? (F.eks. rejseudgifter)
 • Er konsulenten momsregistreret?

Økonomiske konsekvenser

Som nævnt kan det have store økonomiske konsekvenser for både konsulenten og virksomheden, hvis SKAT anser konsulenten som ansat. For konsulenten kan det betyde, at vedkommende beskattes hårdere. Arbejdsgiveren – altså virksomheden – kan derudover blive mødt med tilbagevirkende økonomiske krav, hvilket vil sige, at de måske skal betale løn under sygdom, barsel, feriepenge mv.

Hvorfor lave en konsulentaftale?

Det er hensigtsmæssigt at lave en konsulentaftale både for virksomheden og konsulenten. Konsulenten kan arbejde for flere virksomheder på samme tid. For virksomheden er det fordelagtigt, hvis virksomheden kun har behov for en konsulent på kortvarig basis. 

Hvorfor lave en konsulentaftale?

På den måde undgår virksomheden at skulle rekruttere, ansætte og eventuelt opsige medarbejderen. Dette giver virksomheden større fleksibilitet med sin arbejdsstyrke, da virksomheden kan tilknytte konsulenter i kortere eller længere perioder afhængigt af behov. Derudover er det en fordel, at virksomheden kan få opgaven løst af en ekstern specialist, hvis virksomheden ikke selv har en ansat medarbejder med de fornødne kompetencer. 

Desuden bidrager konsulentaftalen til, at alle parter bliver enige om alle relevante forhold i samarbejdet. Aftalen kan således senere afhjælpe uenigheder og eventuelt bidrage som bevismateriale.

Hvad skal en konsulentaftale indeholde?

Der gælder ikke nogen formkrav til kontraktens indhold. Den kan udarbejdes på mange måder afhængigt af opgavens omfang og formål. Du bestemmer således selv, hvad aftalen skal indeholde.

Hvad skal en konsulentaftale indeholde?

Det anbefales, at aftalen indeholder følgende punkter for at undgå uoverensstemmelser:

Parterne

I bør altid nævne, hvem der er parter i aftale. På den måde sikrer I, at en part undslipper kontraktsansvar. Det gør I ved at skrive parternes navne og adresse. Hvis en part er erhvervsdrivende, bør I desuden notere virksomhedens CVR-nummer. Hvis en part er ikke-erhvervsdrivende, bør I i stedet skrive CPR-nummer.

Formål

Det er en god idé at notere aftalens konkrete formål og baggrunden for aftalen. I den forbindelse bør I f.eks. angive, hvad aftalen vedrører, og hvem aftalen skal gavne.

Konsulent eller ansat

Det er vigtigt at afklare, om den pågældende ansættes som en fastsat medarbejder, eller om konsulenten arbejder som selvstændig erhvervsdrivende. Under afsnittet ”ansat eller konsulent” kan I vurdere, om der er tale om en ansat eller en konsulent.

Konsulentens rettigheder og forpligtelser

Det vil være hensigtsmæssigt at beskrive, hvilke rettigheder og forpligtelser konsulenten har. Det er især afgørende for store opgaver, at opgaven beskrives detaljeret, f.eks. ved softwareudvikling. Alternativt kan I fastsætte korte mål, så der i stedet er tale om en løbende arbejdsproces.

I den forbindelse kan I angive, at virksomheden forventer, at konsulenten udfører opgaverne til de aftale tidspunkter, og at opgaverne er af den kvalitet, som man kan forvente af en konsulent med den givne erfaring og viden.

Derudover bør kontrakten beskrive, hvor mange timer konsulenten forventes at bruge. Dette kan enten ske i form af et loft for, hvor mange timer konsulenten maksimalt må bruge, eller hvor mange timer konsulenten minimum skal bruge.

Virksomhedens forpligtelser

Det er en god idé at beskrive virksomhedens forpligtelser. Der kan f.eks. tages stilling til, om virksomheden skal give konsulenten adgang til kontorfaciliteter eller adgang til oplysninger, der er nødvendige for konsulentens arbejdsudførelse. 

Betaling

Det er vigtigt at inddrage virksomhedens betaling til konsulenten. Som konsulent er man oftest timelønnet, og derfor bør kontrakten angive, hvor mange kroner konsulenten betales i timen. Derudover bør det fremgår, hvordan betalingen skal ske.

I praksis er konsulenten oftest tilknyttet en fast timepris og dato for aflevering. Efter aflevering afregnes, hvor mange timer konsulenten har brugt på opgaven. Alternativt kan det aftales, at konsulenten får et nærmere aftalt beløb som forudbetaling, hvorefter det resterende betales ved opgavens afslutning. 

Tavshedspligt

I bør tage stilling til, om parterne skal have tavshedspligt. I kan f.eks. skrive, at alle de oplysninger, som den ene part erfarer om modparten under aftalens forløb, er fortrolige, og at disse oplysninger skal holdes hemmeligt efter aftalens ophør. Det kan således være hensigtsmæssigt, at der i konsulentaftalen er en NDA

Aftalens ophør

Det er vigtigt, at I forholder jer til, hvordan aftaleforholdet kan ophøre. Det kan f.eks. være, at I aftaler, at aftalen ophører ved opgavens aflevering, eller at begge parter er berettigede til at opsige med X antal måneders varsel. 

Skabelon

Gennem Dokument 24’s online konsulentaftale skabelon kan du fra ultimo november 2022 oprette en konsulentaftale. Det er enkelt og billigere i forhold til en traditionel advokat – og det kan gøres døgnet rundt. Du skal blot udfylde vores formular med spørgsmål for at få dokumentet tilsendt.

 1. Svar på 10-15 spørgsmål. Du skal starte med at besvare en række spørgsmål online, som automatisk bliver tilpasset jeres konkrete situation. Spørgsmålene kan nemt og hurtigt besvares hjemmefra.
 2. Få straks dokumentet tilsendt. Dokumentet bliver straks udarbejdet til dig ud fra dine svar. Når dokumentet er færdigt, skal du godkende dokumentets indhold. Efter din godkendelse sender vi dokumentet til din e-mailadresse.
 3. Skriv under.  Til slut skal parterne underskrive dokumentet digitalt.   

Hvis du har et spørgsmål eller kommer i tvivl om noget undervejs, er du altid velkommen til at kontakte os på 5370 1030 eller info@dokument24.dk. Vi står klar til at hjælpe dig helt gratis.