Noter

Noter er et frivilligt supplement til et årsregnskab. De vedlægges som bilag til regnskabet og angiver flere detaljerede informationer om de forskellige poster i regnskabet.

Hvad er noter?

Noter er supplerende oplysninger og specifikationer, der angiver de forskellige regnskabsposter i virksomhedens årsregnskab. Ud fra de vedlagte noter kan læseren få detaljeret forklaring og uddybning af de tal og poster der præsenteres i balance- og resultatopgørelsen. Virksomheder er fritstillet til at vedlægge noter i deres årsregnskab.

Formål

Formålet med noter i et regnskab er at give yderligere oplysninger og forklaringer, der supplerer de oplysninger, der findes i de primære regnskabsopgørelser som balance, resultatopgørelse og pengestrømsopgørelse.

Noterne giver mere detaljerede oplysninger om de poster, der præsenteres i de primære regnskabsopgørelser. Dette kan omfatte specifikationer af aktiv- og passivposter, metoder anvendt i regnskabsaflæggelsen og andre detaljer, der kan være relevante for regnskabsbrugere.

Noterne indeholder ofte information om de regnskabsprincipper, der er blevet anvendt, samt eventuelle skøn og vurderinger, der er blevet foretaget af ledelsen. Dette hjælper læseren med at forstå grundlaget for regnskabsaflæggelsen.

Hvad indeholder noter i et regnskab?

Noterne i et regnskab kan indeholde en bred vifte af oplysninger, der supplerer og uddyber de primære regnskabsopgørelser som balance, resultatopgørelse og pengestrømsopgørelse. Her er nogle typiske emner, der kan findes i noterne:

  1. Regnskabsprincipper: Beskrivelse af de regnskabsprincipper og metoder, virksomheden har anvendt i udarbejdelsen af regnskabet.
  2. Vurderingsmetoder: Information om, hvordan aktiver og forpligtelser er blevet vurderet og målt, herunder metoder til afskrivning, nedskrivning og værdiansættelse.
  3. Egenkapitalopgørelse: Detaljeret opgørelse over egenkapitalens sammensætning, herunder ændringer i året som følge af f.eks. resultatdisponering, kapitalforhøjelser eller -nedsættelser.
  4. Hensættelser og reserver: Detaljer om eventuelle hensatte forpligtelser, garantiforpligtelser eller andre reserver.
  5. Gæld som forfalder til betaling om mere end fem år: Specificering af gældsposter, der forfalder til betaling om mere end fem år, med angivelse af beløb og eventuelle vilkår.
  6. Eventualforpligtelser: Oplysninger om eventuelle forpligtelser, som virksomheden kan pådrage sig i fremtiden, f.eks. garantier eller kautioner.
  7. Sikkerhedsstillelser: Beskrivelse af sikkerheder stillet af virksomheden, herunder pant eller andre former for sikkerhedsforanstaltninger.
  8. Tilgodehavender: Specifikation af tilgodehavender, herunder beløb og betingelser for betaling.
  9. Oplysninger om modervirksomhed, dattervirksomhed og associeret virksomhed: Detaljeret information om eventuelle relationer med modervirksomheder, dattervirksomheder eller associerede virksomheder, herunder økonomiske transaktioner og eventuelle ejerandele.

Det præcise indhold af noterne vil variere afhængigt af virksomhedens karakter, industri og de specifikke forhold, der gælder for den pågældende regnskabsperiode. I mange tilfælde er noterne også udarbejdet i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder eller lokale regnskabspraksisser.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.