Fuld guide til ansættelseskontrakt

Med en ansættelseskontrakt bestemmer du de ansættelsesretslige vilkår mellem medarbejderen og virksomheden. Ansættelseskontrakter oprettet gennem Dokument 24 sikrer, at du overholder loven for ansættelsen.

Det er enkelt, nemt og gratis at oprette dokumentet hos Dokument 24, og du får det straks tilsendt pr. e-mail.

Start oprettelsen i dag - det er uforpligtende! Eller tryk på det, du vil læse mere om. 

 1. Hvad er en ansættelseskontrakt?
 2. Timelønnet - skræddersyet ansættelseskontrakt
 3. Funktionærkontrakt - hvad er vigtigt?
 4. Direktørkontrakt - hvad er vigtigt?
 5. Tillæg til ansættelseskontrakt
 6. Yderligere om ansættelseskontrakt

Lav ansættelseskontrakt nemt og enkelt

Med en ansættelseskontrakt sikrer du, at medarbejderen er ansat på juridisk korrekte betingelser.

Svar på 10-12 spørgsmål

Få ansættelseskontrakten på e-mail straks

Skriv ansættelses-kontrakten under

Hvad er en ansættelseskontrakt?

En ansættelseskontrakt er en skriftlig eller mundtlig aftale indgået mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Ansættelseskontrakten bestemmer aftalens startdato og eventuel ophørsdato. Aftalen beskriver vilkår og retningslinjer mellem parterne. Kontrakten kaldes også et ansættelsesbevis.

Hvad er en ansættelseskontrakt?

Er det lovpligtigt at have en ansættelseskontrakt?

I de fleste tilfælde er det et lovkrav, at der er udarbejdet ansættelseskontrakter. Forhold, som kræver ansættelseskontrakt, er følgende;

 • Lønmodtageren er ansat i virksomheden i mere end 1 måned
 • Lønmodtagerens gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 arbejdstimer

Du kan læse mere om lovkrav til ansættelseskontrakter i ansættelsesbevisloven her.

Skabelon/PDF til ansættelseskontrakt

Ved at klikke i boksen til højre, kan kan du downloade en skabelon til ansættelseskontrakten – filformat PDF eller Word. Alt efter, hvilken type ansættelse det drejer sig om, behøver du blot at tilføje eller fjerne forskellige informationer i kontrakten.

Skabelon/PDF til ansættelseskontrakt

Rådfør dig med en jurist - Vær sikker

Er du i tvivl? Du er velkommen til at kontakte vores jurister med ekspertise indenfor området. Du har mulighed for at stille konkrete spørgsmål til specifikke ansættelsesforhold. Vi hjælper dig med at udfærdige en ansættelseskontrakt, der er tilpasset og skræddersyet til dine behov. Husk, det er en uforpligtende samtale.

Krav til ansættelseskontrakten

Ansættelseskontrakten skal inkludere alle væsentlige oplysninger for ansættelsesforholdet, herunder:

 1. Arbejdstagers/arbejdsgivers oplysninger: Herunder navn og adresse.
 2. Arbejdspladsens beliggenhed: Eventuelt flere arbejdspladser.
 3. Arbejdstitel: Beskrivelse af arbejdsfunktion.
 4. Arbejdstid: Fuldtid, deltid eller vikar (daglig eller ugentlig).
 5. Tiltrædelsesdato: Ved tidsbegrænset stilling tilføjes ophørsdato.
 6. Ferie: Ferielov og ferietillæg.
 7. Opsigelse: Gensidige regler om opsigelsesvarsel.
 8. Løn: Pensionsbidrag, bonus, tillæg (aften, nat, weekend, helligdage, overarbejde).
 9. Udbetalingstermin: Ugentlig, hver 14. dag eller månedlig betaling.
 10. Særlige aftaler: Særlige regler og krav til ansættelsen, som for eksempel dansk kørekort, straffeattest med mere.

Kontrakten skal udleveres til medarbejderen senest én måned efter ansættelse. Overskrider du fristen, kan det føre til bøde – læs mere herom i ansættelsesbevisloven.

Timelønnet – skræddersyet ansættelseskontrakt

Indholdet i en ansættelseskontrakt for en timelønnet kan se forskelligt ud. Kontraktens indhold bestemmes ud fra følgende forhold:

Timelønnede ansættelseskontrakt

Funktionær på timeløn

Hvem er timelønnet funktionær?

Timelønnede funktionærer er medarbejdere, der kan være deltidsansatte eller medarbejdere med varierende antal timer.

Eksempel: Regnskabsdame, der fører bilag for tømmermester Jensen. Jensen betaler for antal timer udøvet, men regnskabsdamen er omfattet af funktionærloven, fordi stillingen er en funktionærstilling.

Vi har samlet de 10 vigtigste punkter til en timelønnet kontrakt herunder:

 1. Arbejdsgiver/arbejdstager: Oplysninger.
 2. Arbejdsplads
 3. Stillingsbetegnelse
 4. Tiltrædelsestidspunkt
 5. Løn 
 6. Arbejdstid
 7. Ferie - Ferieloven: For funktionærer.
 8. Opsigelsesvarsel 
 9. Tavshedspligt 
 10. Særlige aftaler: Tillæg/allonge til kontrakten, hvis ændringer i kontrakten.

Timelønnet med overenskomst

Hvem er timelønnet med overenskomst?

Medarbejdere med varierende arbejdstider og som aflønnes for udført arbejdstimer.

Eksempel: Pædagogstuderende Mette arbejder som tilkaldevikar i skolefritidshjemmet. Mette er dækket af pædagogernes overenskomst for timelønnede.

10 punkter til kontrakten:

 • Arbejdsgiver og arbejdstager: Oplysninger.
 • Arbejdsplads
 • Stillingsbetegnelse
 • Tiltrædelsestidspunkt: Og eventuel ophørsdato.
 • Løn: I overensstemmelse med regler om mindsteløn angivet i gældende overenskomst.
 • Arbejdstid: Og de nærmere betingelser ved overarbejde.
 • Ferie
 • Opsigelsesvarsel
 • Tavshedspligt: Med henvisning til eksempelvis virksomhedens personalehåndbog.
 • Særlige aftaler: Tillæg/allonge til kontrakten, hvis ændringer i kontrakten.

Timelønnet uden overenskomst

Hvem er timelønnet uden overenskomst?

Timelønnet ansatte uden overenskomstaftale er løsarbejdere, ansatte under fleksjob med flere.

Eksempel: Søren hjælper til som tjener hos kroejer Hansen, når der afholdes arrangementer i kroen. Hverken arbejdstid eller arbejdslængde er fastlagt. Søren er derfor løsarbejder.

10 punkter til kontrakten:

 • Arbejdsgiver/arbejdstager: Oplysninger.
 • Arbejdsplads
 • Stillingsbetegnelse
 • Tiltrædelsestidspunkt: Og eventuel ophørsdato.
 • Løn: Ingen mindstelønskrav angivet (ved fleksjob er det kommunen, der fastsætter løn).
 • Arbejdstid: (Kommunen fastsætter vilkår ved fleksjob).
 • Ferie:  Og sygdom.
 • Opsigelsesvarsel: (Særlige regler for fleksjobbere).
 • Tavshedspligt: med henvisning til eksempelvis virksomhedens personalehåndbog.
 • Særlige aftaler: Tillæg/allonge til kontrakten, hvis ændringer i kontrakten.

Funktionærkontrakt – hvad er vigtigt?

Hvad er en funktionærkontrakt?

En funktionærkontrakt fastlægger regler og vilkår i ansættelsesaftalen indgået mellem arbejdsgiver og funktionær. Medarbejderen er dækket af udvidede rettigheder, som giver en særlig beskyttelse efter funktionærloven

Funktionærkontrakt

Eksempel: Klinikassistent Katrine arbejder hos tandlæge Iver. Katrine er fuldtidsansat og assisterer Iver under behandlingsseancer. Hun er i tjenestestilling og yder klinisk bistand, derfor funktionærstilling.

Hvornår er en ansat funktionær?

En person er ansat som funktionær, når en række punkter i arbejdsopgavens art og arbejdstid er opfyldt. En funktionærstilling er betinget af følgende ansættelsesforhold:

 • Arbejdsopgavens art
 • Arbejdstiden overstiger 8 timer ugentlig
 • At lønmodtager er i tjenestestilling
Funktionærers arbejdsområder?

Fysioterapeuter, tandlæger, klinikassistenter, revisorer, butiksansatte, telefonsælgere, ejendomsmæglere med videre. Alle faggrupper arbejder under funktionærstillingen. Funktionærens arbejdsområder dækker bredt, men kan groft inddeles i fire kategorier. Den ansatte arbejder typisk indenfor følgende områder:

 • Administrativt kontorarbejde
 • Mellemlederstilling med instruktionsbeføjelser
 • Handel
 • Teknisk bistand

Husk, at der kan være særlige regler ved ansættelsen af en timelønnet funktionær. Vi har samlet de 10 vigtigste punkter, som du skal huske i ansættelseskontrakten:

Tjekliste til timelønnet funktionærkontrakt:

 • Stillingsbetegnelse:  Eventuel tjenestestilling.
 • Arbejdstid
 • Ferie
 • Løn
 • Sygdom:  Arbejdstageren har ret til fuld løn under sygdom efter 120-dagesreglen.
 • Barsel:  Regulerede rettigheder til løn under barsel.
 • Pension og tillæg
 • Klausuler
 • Opsigelsesvarsel: Særlige regler i funktionærloven.
 • Henvisning til særlige aftaler: Indgåelse af særlige aftaler skal fremgå i ansættelsesbrevet.

Direktørkontrakt - hvad er vigtigt?

Hvad er en direktørkontrakt?

En direktørkontrakt beskriver aftaler om vilkår og betingelser mellem direktør og virksomhed. Der kan være forskellige lovkrav til kontrakten afhængig af direktørens forhold til selskabet. 

Direktørkontrakt

Hvis direktøren er (med)ejer af selskabet gælder:

 • Ansættelseskontrakt er lovkrav:  Direktørkontrakt skal laves, hvis personen er øverste leder i selskabet. Desuden er direktøren også anmeldt til Erhvervsstyrelsen, som administrerende leder.

Hvis direktøren ikke er ejer af selskabet, gælder:

 • Ansættelseskontrakt er lovkrav: Direktørkontrakt skal laves, hvis personen ikke er hovedansvarlig i virksomheden, men behøver at rådføre sig med en person eller bestyrelse, der egentlig er den øverste beslutningstager. Stillingen vil gå under Funktionærstilling, derfor er ansættelsesaftale et lovkrav.
 • Ansættelseskontrakt er ikke lovkrav: Direktørkontrakt skal ikke nødvendigvis laves, hvis personen ikke er dækket af funktionærloven. Det er op til den ansatte at forhandle regler og vilkår i ansættelsesforholdet.

Det vil være en god idé at forhandle en kontrakt, der minimum omfatter nedenstående punkter, uanset hvilke særlige forhold der er tale om i ansættelsen.

Tjekliste til direktørkontrakt er følgende:

 • Titel/Stillingsbeskrivelse:  Kompetencer og ansvarsområder.
 • Løn:  Angivet perioder for lønforhandlinger.
 • Tiltrædelsestidspunkt:  Og eventuel varighed.
 • Opsigelsesvarsler
 • Konkurrence- og/eller kundeklausul
 • Loyalitets- og tavshedspligt
 • Fratrædelsesgodtgørelse: Hvis aftalt.
 • Afgørelse af tvister:  Erstatning eller andre former for bod.

Tillæg til ansættelseskontrakt

Hvad er et tillæg?

Et tillæg (eller en allonge) er en delvis ny aftale til en eksisterende ansættelseskontrakt. Når arbejdsgiver ønsker ændringer i ansættelsesvilkår, kan der udformes en tillægsaftale, som erstatter den gamle del i kontrakten. 

Tillæg til ansættelseskontrakt

Hvornår er en tillægsaftale gyldig?

Tillægsaftalen er gyldig, hvis:

 • Forældede/ændrede vilkår: Den bortfaldne del i aftalen beskrives.
 • Fornyede/reviderede vilkår: Præcis beskrivelse af ny aftale formuleres.
 • Dato for ikrafttrædelse angives: Præcis dato for gyldighed.
 • Parternes underskrift fremgår: Både arbejdsgiver og arbejdstager godkender og underskriver.

Hvad skal en tillægskontrakt (allonge) indeholde?

Der er ingen krav til indholdet af tillægget, men den bør som minimum indeholde:

 • Oplysninger om parterne
 • Forældede/ændrede vilkår: Beskrivelse af bortfaldne/ændrede vilkår.
 • Fornyede/reviderede vilkår: Beskrivelse af nye/udvidede vilkår.
 • Varsel og ikrafttrædelsesdato: Dato for gyldighed.
 • Bekræftelse på de øvrige vilkår består uændrede:  Eksisterende vilkår fremgår altså uændrede.
 • Dato og underskrift

Hvad er en overenskomst?

Overenskomst er en kollektiv aftale indgået mellem arbejdsgiverorganisation og lønmodtagerforening. Aftalen beskriver de minimumskrav, der skal gælde, når et medlem ansættes i din virksomhed. Der er ikke noget lovmæssigt krav om overenskomstaftalen.

Er ansættelsen omfattet af en overenskomst?

Ansættelsen er omfattet af en overenskomst, hvis arbejdsgiver har sammensluttet sig i en overenskomstaftale. En ansættelse uden kollektiv aftale giver større handlefrihed til ansættelsesvilkårene i kontrakten.

Yderligere om ansættelseskontrakt

Yderligere om ansættelseskontrakt

1. Ansættelsesklausuler

Ansættelsesklausuler er en aftale mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Der findes forskellige typer af klausuler. Fælles har de til formål at beskytte virksomheden mod medarbejderens misbrug af informationer om virksomheden, efter ansættelsesophør i virksomheden.

Få uddybende viden om de forskellige klausuler her. Du finder ud af, hvad en ansættelsesklausul er, hvem der kan omfattes af aftalen, klausulens gyldighedsperiode, regler herom og meget mere. Du finder også gode tip til, hvordan du bedst beskytter din virksomhed med den helt rigtige ansættelsesklausul. 

2. Arbejdsskadeerstatning

Når en medarbejder bliver påført skade i arbejdstiden, på arbejdspladsen eller i relation til arbejde udført i arbejdsgivers interesse, vil dette kunne vurderes som en arbejdsskade. Der er regler for, hvornår og hvordan en skade skal anmeldes.

Som arbejdsgiver er du den ansvarlige for anmeldelsen. Arbejdsskadeloven beskriver de nærmere forhold for, hvornår en skade betragtes som arbejdsrelateret. Her kan du læse alt om, hvilke krav og regler der gælder. Du får svar på proceduren om sagsbehandling og eventuelle erstatningssatser.

3. Fratrædelsesaftale

Hvis arbejdsgiver ønsker at opsige en medarbejder, er fratrædelsesaftalen et godt alternativ til den traditionelle opsigelse. I den traditionelle form fyres en medarbejder, mens vedkommende i fratrædelsesaftalen selv vælger at fratræde sin stilling. Aftalen giver nogle muligheder, der kan være til fordel for begge parter.

En ulovlig opsigelse eller bortvisning kan føre til voldsomme krav om godtgørelse. Læs mere om fratrædelsesaftale, fritstilling og godtgørelse. Du kan læse om fordele og ulemper ved aftalen samt konsekvenser af brud på fratrædelsesaftalen. Du kan også drøfte din situation med en advokat.

4. Fratrædelsesgodtgørelse

Medarbejdere, har haft uafbrudt ansættelse i en virksomhed, men bliver opsagt i deres stilling, kan i nogle tilfælde have ret til fratrædelsesgodtgørelse. Som arbejdsgiver kan det være svært at finde rundt i reglerne om udbetaling, da vilkårene for godtgørelsen er bestemt af mange forhold.

Man kigger på, hvilken overenskomstaftale der er tale om, herunder medarbejderens alder, anciennitet og om, hvem der afslutter ansættelsesforholdet. Alt sammen har væsentlig betydning for kravet om udbetaling og størrelsen af fratrædelsesgodtgørelsen. Det er en god idé at søge rådgivning omkring din specifikke situation. 

5. Konkurrence- og kundeklausuler - Hurtigt indblik

En konkurrenceklausul eller kundeklausul er en særlig aftale indgået mellem virksomhed og medarbejder. Formålet med aftalen er at beskytte virksomhedens forretningsmæssige interesser, når en medarbejder fratræder sin stilling i virksomheden.

Når der indgås en klausulaftale kan medarbejderen ikke drive konkurrenceforretning eller indgå forretningskontakt med tidligere arbejdsgivers kunder. Her finder du information om regler og forpligtigelser i konkurrence- og kundeklausuler. Vi svarer på, hvorfor klausuler bruges, og hvordan de gyldiggøres? Vi kan også hjælpe dig med oprettelsen af en klausul, så er du helt sikker. 

6. Personalehåndbog

En medarbejderhåndbog- eller bedre kendt som personalehåndbog - er en bog med beskrivelser af en virksomheds personalepolitik. Bogen indeholder informationer om værdier, regler og vilkår, som fortæller om "spilleregler" på arbejdspladsen.

Her kan du læse om, hvad en personalehåndbog er. Vi svarer på, hvorfor den er nyttig, og hvilke punkter den skal indeholde. Du kan finde en guide til udarbejdelsen, eller vi kan hjælpe med at skræddersy håndbogen til netop din virksomhed. Kontakt Dokument 24 for gratis rådgivning.

7. Bortvisning af medarbejder

Ved bortvisning af en medarbejder afsluttes ansættelsesforholdet med øjeblikkelig virkning - uden opsigelsesvarsel. En arbejdsgiver kan anvende bortvisning, hvis det vurderes, at medarbejderen har brudt regler og betingelser i ansættelsesforholdet. 

Her kan du få svar på, hvilke misligholdelser der kan føre til bortvisning, samt hvilke konsekvenser en ulovlig bortvisning kan have for dig. Bortvisning af en medarbejder er den hårdeste sanktion foretaget mod en ansat. Derfor bør det nøje overvejes, hvilke saglige begrundelser der ligger til grund for bortvisningen.