Fuld guide til ansættelsesklausuler

Få det fulde overblik, så kan du roligt anvende ansættelsesklausuler fremover.

 1. Hvad er en ansættelsesklausul?
 2. Hvilke typer klausuler findes der?
 3. Hvornår anvendes de?
 4. Hvem er omfattet?
 5.  Kombinerede klausuler
 6. Klausulaftalen - 10 gyldne punkter

Hvad er en ansættelsesklausul?

En ansættelsesklausul er et skriftligt dokument om en aftale indgået mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Der findes forskellige typer af klausuler, men deres fælles formål er at beskytte virksomheden mod medarbejderens misbrug af særlige informationer om selskabet. Det kan ske, når medarbejderen fratræder sin stilling i selskabet.

Hvad er en ansættelsesklausul?

Hvilke typer klausuler findes der?

Ansættelsesklausuler er den samlede betegnelse for de forskellige typer af klausuler. Regler og betingelser for de forskellige aftaler er bestemt i ansættelsesklausulloven. Nedenfor kan du se de forskellige typer af klausuler:

Hvilke typer klausuler findes der?

Hvornår anvendes de?

Det er forskelligt! Når et selskab vurderer, at en medarbejder kan udgøre en trussel, kan de forskellige klausulaftaler anvendes og eventuelt kombineres. En klausul kan kun pålægges medarbejderen og gyldiggøres, når betingelser i ansættelsesklausulloven er opfyldt.

Hvornår anvendes de?

Hvem er omfattet?

Loven omfatter alle lønmodtagere, som besidder en "helt særlig betroet stilling" i en virksomhed. En funktionær, direktør eller virksomhedsejer kan alle være omfattet af loven. Det afhænger af, at personen har oplysninger om:

Hvem er omfattet af en klausul?

 • Virksomhedens erhvervshemmeligheder.
 • Virksomhedens produktudvikling og forretningsmodel.
 • Kundeportal eller kunderelationer.
 • En særlig opfindelse i selskabet.

Kombinerede klausuler

En kombineret klausul er en aftale indgået mellem arbejdsgiver og lønmodtager i en bestemt periode. På én gang begrænses medarbejderens muligheder for at drive konkurrerende virksomhed, tage ansættelse hos konkurrenter og have kontakt til arbejdsgivers kunder.

Kombinerede klausuler

En kombineret ansættelsesklausul skal opfylde betingelserne gældende for både en kundeklausul og konkurrenceklausul. Derudover skal du som arbejdsgiver være opmærksom på, at medarbejderen ikke kan bindes i mere end 6 måneder.

Procentsatsen for kompensation i en dobbeltklausul udgør 60 % af månedslønnen. Medarbejderen har pligt til at søge "andet passende" arbejde efter fratrædelse af sin stilling. Hvis et alternativt arbejde opnås, falder kompensationen til 24 % af månedslønnen.

Klausulaftalen – 10 gyldne punkter

Hvis ansættelseskontrakten indeholder en klausulaftale, skal du være sikker på, at aftalen er gyldig. For at gøre aftalen gyldig, er der visse punkter, den skal indeholde. Se disse nedenfor:

Klausulaftalen – 10 gyldne punkter

 • Stillingsbetegnelse/ansvarsområde
 • Vidensområde
 • Ansættelsestid
 • Tiltrædelses- og fratrædelsestidspunkt
 • Beskrivelse af aftaletypen
 • Begrundelse for aftalens nødvendighed
 • Bindingstid og ophørsdato
 • Kompensation
 • Konventionalbod
 • Partsunderskrift

Alt om opsigelse, afskedigelse eller bortfald

Der kan opstå forhold, hvor klausulaftalens betingelser ændres til fordel for den ene part. Det kan for eksempel være, at arbejdsgiver berettiget eller uberettiget opsiger medarbejderen. Eller aftalen ophæves før tid og derved bortfalder. Herunder beskrives de forskellige forhold om ændringer i aftalen.

Opsigelse af klausulen

Kun arbejdsgiver kan opsige en klausul i bindingsperioden. I det tilfælde bortfalder aftalen. Dog skal man være opmærksom på:

 • Opsigelsen skal ske på et berettiget grundlag.
 • Opsigelsen skal ske med én måneds varsel.
 • Engangsbeløbet (2 måneders løn) skal fortsat betales til medarbejder ved fratrædelse.

Den ansatte fratræder sin stilling uden misligholdelse:

 • Medarbejderen opsiger sin stilling - klausulens betingelser fortsætter.
 • Selskabet opsiger medarbejderen - klausulens betingelser fortsætter.

Den ansatte fratræder sin stilling med misligholdelse:

 • Medarbejderen opsiges på uberettiget grundlag - klausulens betingelser fortsætter.
 • Medarbejderen opsiges på berettiget grundlag - medarbejderen har ikke længere krav på kompensation, men er fortsat bundet af klausulen.
 • Fratræder medarbejderen sin stilling på grund af virksomhedens misligholdelse - i dette tilfælde bortfalder klausulen.

Konventionalbod – hvad betyder det?

Konventionalbod er et fastsat økonomisk bødebeløb, der er aftalt mellem parterne i klausulen. Når en medarbejder bryder klausulens betingelser i bindingsperioden, skal personen betale bøde til arbejdsgiver. Bødens størrelse kan være forskellig, men er typisk tilsvarende 6 måneders løn for lønmodtageren.

Loven før og efter 2016

Overordnet beskriver loven, hvornår arbejdsgivere kan få pålagt klausuler i lønmodtagerens ansættelseskontrakt. I år 2016 ændredes reglerne om ansættelsesklausuler. De nye bestemmelser erstatter dog ikke fuldstændigt de gamle regler.

Ansættelsesklausulloven før 2016:

Lov om ansættelsesklausuler indgået før 1. januar 2016 gælder stadig. Aftaler indgået før nævnte dato kan altså opretholdes - der er altså ingen krav om ændringer til aftalen. De gamle regler om klausuler: 

 • ”Særlig betroet medarbejder” - Omfatter kun funktionærer i tjenestestilling.
 • Funktionærlovens § 18 De konkrete regler om gyldighedsbetingelser er skrevet her.
 • Jobklausuler er ugyldige – Med undtagelse af virksomhedsoverdragelse.

Ansættelsesklausulloven efter 2016:

De skærpede ændringer er:

 • Lovengælder alle lønmodtagere i "helt særlig betroet stilling".
 • Klausulens varighed må maksimalt vare 12 måneder.
 • Skærpede betingelser for pålægning af klausuler.
 • Højere kompensation til medarbejder, når klausuler anvendes.

Andet passende arbejde

En medarbejder, der er bundet af en ansættelsesklausul, skal efter sin stillingsfratræden søge "andet passende" arbejde. Det skal forstås som:

 • Et fagligt område, hvor medarbejderen tidligere har udført beskæftigelse.
 • Uddannelsesområde, hvor medarbejderen har uddannelses- og/eller kursusbevis.
 • Erhvervsmæssige kvalifikationer, som kan findes i tidligere arbejdsopgaver.

Lov om ansættelsesklausuler - Direktør

En administrerende direktør er ikke omfattet af klausuler, hvorfor der gælder andre regler og vilkår. Et selskab eller arbejdsgiver kan frit bestemme forhold om kompensation og lignende i den juridiske aftale indgået med direktøren. Dog skal alle krav og betingelser fortsat fremgå i direktørkontrakten.

Gode råd til lønmodtageren, der pålægges en klausulaftale

 • Afgræns klausulens dækningsområde: Helt specifikt, hvem er konkurrenterne, kunderne eller hvorhenne geografisk?
 • Gør bindingstiden så kort som mulig.
 • Undgå konventionalbod eller hold beløbet på et minimum.
 • Aftal højere kompensation end standardsatserne angivet i loven.

Funktionærloven

Loven beskriver regler og vilkår gældende i ansættelsesforhold af funktionærer. Funktionærer er beskyttet af særlige rettigheder i forhold til løn under ferie, sygdom, opsigelse, opsigelsesvarsel med mere. Som arbejdsgiver skal du være opmærksom på de særlige forhold før, under og efter ansættelsen af en funktionær - klik her.

Aftaleloven

Aftaleloven fastlægger rammerne for en aftale mellem to eller flere parter. En aftale kan indgås mundtligt eller skriftligt og er som udgangspunkt bindende. Hvis den ene eller anden part bryder betingelserne i den gældende aftale, kan der juridisk kræves erstatning i form af kompensation eller bøde.

Har du brug for mere hjælp?

Overvejer du at tilføje ansættelsesklausul til en ansættelseskontrakt, kan det være en rigtig god idé at få hjælp. En ugyldig eller uberettiget klausul kan koste dig dyrt økonomisk og ikke mindst påføre din virksomhed stor skade. Kontakt Dokument24 til udarbejdelse af ansættelsesklausulen.