Afskrivning

Afskrivning er en regnskabsmæssig metode, der bruges til at fordele omkostningerne ved en aktivpost over dens levetid. Aktiver som f.eks. bygninger, maskiner, køretøjer eller immaterielle aktiver som patenter og licenser har en begrænset levetid. Afskrivning giver virksomheder mulighed for gradvist at nedskrive værdien af disse aktiver over tid.

Hvad er afskrivning?

Afskrivning refererer til den regnskabsmæssige praksis, hvor en virksomhed nedskriver værdien af sine anlægsaktiver over tid. Det indebærer en systematisk nedbringelse af den bogførte værdi af aktiverne i virksomhedens regnskab. anlægsaktiver er de aktiver, som en virksomhed investerer i for at drive sin virksomhed.

anlægsaktiver kan omfatte;

  • Materielleaktiver – Fx bygninger, maskiner, køretøjer, inventar mv.
  • Immaterielle aktiver – Fx patenter, licenser, goodwill mv.
  • Finansielleaktiver – Fx aktier, obligationer, tilgodehavende fra kreditorer mv.

anlægsaktiver skal have en forventet brugstid på mere end ét år for at kunne afskrives.

Eksempel på afskrivning af et anlægsaktiv:

Hans driver en virksomhed, der handler med elektronisk udstyr. I denne forbindelse beslutter han at købe en ny maskine til sin virksomhed til en pris på 500.000 kr. Maskinen forventes at have en brugstid på 5 år, og Hans beslutter at afskrive den lineært over denne periode.

For at beregne årlig afskrivning divideres den samlede købspris på 500.000 kr. med den forventede brugstid på 5 år:

500.000 kr. / 5 år = 100.000 kr. årlig afskrivning

Hver regnskabsperiode vil Hans altså nedskrive værdien af maskinen med 100.000 kr. i regnskabet, indtil maskinens bogførte værdi når 0 kr. Efter 5 år vil maskinen således være fuldt afskrevet.

Afskrivningen på 100.000 kr. årligt kan ikke medregnes som en almindelig udgift i regnskabet, da det ikke er en løbende driftsomkostning, men derimod en måde at fordele omkostningen ved maskinen over dens brugstid.

Formål

Formålet med afskrivning er at matche omkostningerne ved at erhverve og bruge et aktiv med den indtjening, det genererer i løbet af dets brugstid. Ved at afskrive aktivet over dets levetid opnår virksomheden en mere nøjagtig gengivelse af aktivets reelle værdi i regnskabet.

Metoder til afskrivning

Når et anlægsaktiv skal afskrives, kan dette beregnes ved hjælp af forskellige metoder, herunder;

  • Lineær afskrivning
  • Saldometoden
  • Straksafskrivning

Lineær afskrivning

Lineær afskrivning er en metode til at nedskrive værdien af et anlægsaktiv med et fast beløb hvert år over dets forventede brugstid. Ved lineær afskrivning beregnes det årlige afskrivningsbeløb ved at fordele anlægsaktivets værdi ved anskaffelse over den forventede brugsperiode.

Når man anvender lineær afskrivning, vurderer man, hvor længe anlægsaktivet forventes at have en værdi og være i brug. Dette kan baseres på faktorer som teknologisk forældelse, fysisk slid eller planlagt udskiftning. Herefter fordeles anlægsaktivets værdi på tidspunktet for anskaffelse ligeligt over denne periode.

Saldometoden

Saldometoden er en alternativ metode til afskrivning, der bruges til at nedskrive værdien af aktiver som f.eks. en bil i virksomheden. Med saldometoden afskrives aktivet ud fra dets bogførte restværdi ved starten af hvert regnskabsår. Dette gøres ved at anvende en fast procentsats af restværdien hvert år.

Det er vigtigt at bemærke, at der er en maksimal afskrivningsprocent på 25% for et aktiv. Virksomheden kan vælge at afskrive med denne maksimale procentsats eller en lavere sats, afhængigt af deres behov og den forventede værdiforringelse af aktivet.

Straksafskrivning

Straksafskrivning adskiller sig fra de andre afskrivningsmetoder. I stedet for at afskrive værdien af et aktiv over flere regnskabsår, afskrives hele beløbet på én gang. Dette kan gøres, hvis du har købt noget til en værdi under en vis beløbsgrænse, typisk 32.000 kroner eksklusive moms, som kategoriseres som småanskaffelser.

Småanskaffelser eller mindre anskaffelser indgår som en del af den daglige drift og medregnes i resultatopgørelsen. De adskiller sig også fra aktiver, da de ikke opføres på balancen. På den måde kan du skelne mellem aktiver og småanskaffelser.

Afskrivningsloven

Afskrivningsloven fastlægger reglerne for afskrivning af aktiver i forbindelse med skattemæssige forhold. Ifølge loven skal afskrivninger foretages på anlægsaktiver, og kun aktiver, der anvendes i erhvervsmæssig sammenhæng, er fradragsberettigede. Aktivet skal være en del af en aktiv virksomhed og indgå i virksomhedens drift.

Medmindre det drejer sig om småanskaffelser, fastsætter afskrivningsloven en maksimal afskrivningsprocent på 25% pr. år. Aktivet skal også have en begrænset økonomisk levetid, der skal overstige mindst én regnskabsperiode.

Læs mere om bestemmelserne i Afskrivningsloven her.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.