Bortvisning af medarbejder

Som arbejdsgiver kan du stå i en situation, hvor du bliver nødt til at bortvise en medarbejder. Det kan være en ubehagelig, men nødvendig handling. Du bør nøje overveje regler og retninger forinden, da en uberettiget bortvisning kan koste dig dyrt.

 1. Hvad er en bortvisning?
 2. Hvornår kan en medarbejder bortvises?
 3. Berettiget bortvisningsgrunde
 4. Uberettiget afskedigelse
 5. Regler for bortvisning af en medarbejder

Hvad er en bortvisning?

Bortvisning af en medarbejder betyder, at ansættelsesforholdet standses og ophæves med øjeblikkelig virkning. Medarbejderen bliver bedt om at fratræde sin stilling uden nærmere opsigelsesvarsel eller lønudbetaling. En bortvisning er den hårdeste sanktionsmulighed mod ansatte, derfor er det en forudsætning at medarbejderen har misligholdt ansættelsesforholdet.

Hvornår kan en medarbejder bortvises?

Som udgangspunkt kan en lønmodtager bortvises fra arbejdspladsen, når arbejdsgiveren ser ansættelsesforholdet groft misligholdt. Grov misligholdende adfærd og handlinger kan indebære mange forskellige forhold, men typisk er det enten;

 • Brud på ansættelsesretslige forpligtigelser
 • Strafbare handlinger og kriminalitet

Berettiget bortvisningsgrunde

En bortvisning skal altid være berettiget. Med andre ord skal arbejdsgiver kunne begrunde og eventuelt dokumentere, at ansættelsesforholdet er misligholdt. Ved en uberettiget afskedigelse pålægges arbejdsgiver nemlig erstatningskrav. Nedenfor er der givet eksempler på de typiske bortvisningsgrunde;

Eksempel på ansættelsesretslige forhold;

 • Arbejdsvægring – Når den ansatte nægter at udføre arbejdsopgaver indenfor ansættelseskontraktens aftale.
 • Illoyalitet – Alle forhold som har en negativ indvirkning på arbejdsgiverens eller virksomhedens interesse.
 • Udeblivelse – Overtrædelse af mødepligten. Ved ubegrundet udeblivelse eller forsømmelse af mødetider, arbejdstider.
 • Fejl og forsømmelser – Urigtige oplysninger om kvalifikationer, uddannelsesbaggrund, helbredsproblemer, sygefravær m.v.
 • Personalepolitik – I tilfælde af konkrete personalepolitikker, hvor der for eksempel er forbud mod indtagelse af alkohol, rygning m.v.

Eksempler på strafbare handlinger;

 • Tyveri – At stjæle fra virksomheden eller arbejdsgiver.
 • Vold – Trusler eller voldelig adfærd på arbejdspladsen.
 • Euforiserende stoffer – Være påvirket af eller indtage ulovlige stoffer på arbejdspladsen.

Uberettiget afskedigelse

Ved uberettiget bortvisning har medarbejderen ret til at gøre indsigelse eller lægge sag an mod virksomheden. Dette gøres oftest igennem fagforeningen. I tilfælde af at lønmodtageren får medhold i sagen, da kan virksomheden tilkendes erstatning eller godtgørelse for medarbejderens økonomiske tab.

Erstatning

Ved domsafgørelser om uberettiget afskedigelse bliver der i langt de fleste tilfælde givet erstatning for medarbejderens økonomiske tab. Tabet beregnes ud fra lønstørrelsen, hvis medarbejderen var blevet opsagt under normale forhold. Funktionærer har forlænget opsigelsesvarsel, derfor ville erstatningen være en del højere, hvis den ansatte var funktionær.

Godtgørelse

Godtgørelse udløses, når der er tale om forskelsbehandling eller anden æres krænkende forhold. Det skyldes, at nogle ansatte er beskyttet af særlige love. Der udløses godtgørelse, når den uberettigede afskedigelse kan begrundes i lovgivning om særlige beskyttelsesforhold. Funktionærloven, Ligestillingsloven eller overenskomster kan give ansatte særlig beskyttelse.

Eksempel: Funktionæren Jens arbejder som revisor i et byggefirma. Ansættelsen har været 9 år. En dag modtager Jens besked fra chefen om, at han gerne må tage hjem og tage stilling til sin fortsættelse i virksomheden. Selvom beskeden virker underlig, følger Jens blot direktørens ordre. Der gives ikke en nærmere forklaring på, hvad problemet er. Dagen efter møder funktionæren op på arbejde igen, men oplever, at chefen ignorer ham. Samtidig er en ny revisor ansat i samme position som Jens. Den nye revisor får til opgave at overflytte data fra Jensens bogføring til et nyt program, som Jens ikke har adgang til. Efter to uger, hvor Jens forgæves har forsøgt at komme i kontakt med chefen, da modtager han en skriftlig opsigelse. Jens går til sin fagforening, som rejser sag om uberettiget bortvisning. De får medhold og dommen bliver afsagt. Byggefirmaet skal betale Jens 6 måneders lønerstatning og desuden godtgørelse for forskelsbehandling.

Regler for bortvisning af medarbejder

En bortvisning bør altid komme i forlængelse af en advarsel, hvor medarbejderen gøres opmærksom på misligholdelsen. Medmindre misligholdelsen er så stor og strafbar, at det kræver øjeblikkelig handling. Foruden afskedigelsen gives typisk en;

 • Påtale – Mundtlig advarsel
 • Advarsel – Gives skriftlig

Læs mere om mundtlig eller skriftlig advarsel her

Når hverken en påtale eller en advarsel har virkning, da kan medarbejderen enten opsiges eller bortvises.

Fritstilling

Hvis arbejdsgiver gerne vil undgå en afskedigelse, så kan medarbejderen også blot fritstilles. En fritstilling betyder, at medarbejderen er opsagt i virksomheden og desuden bedt om, ikke at komme på arbejde i opsigelsesperioden. Fritstilling er til forskel fra bortvisning virksomhedens ensidige eller parternes gensidige beslutning.

Læs mere om fritstilling eller opsigelse af medarbejder her.

Bortvisning af medarbejder – Skabelon

Arbejdsgiver har pligt til at oplyse medarbejderen om bortvisningen. Derudover er der ingen krav til bortvisning af medarbejder i loven. Selvom afskedigelsen kan formidles mundtligt, er det alligevel en god idé at udlevere det på skrift. Så er der nemlig klarhed. Afskedigelsen bør som minimum indeholde;

 • Partsoplysninger – Arbejdsgiver og arbejdstager oplysninger
 • Ikrafttrædelsesdato – Dato for bortvisningen
 • Begrundelse for bortvisning – Beskrivelse af overtrædelse og evt. benævnelse af tidligere advarsler.
 • Oplysning om fortsat gældende aftaler – Kunde- eller konkurrenceklausuler
 • Tilbagelevering af virksomhedsejendele og personalegoder

Brug for hjælp?

Hvis du overvejer en afskedigelse, kan det være klogt at søge rådgivning. Vores juridiske eksperter kan hjælpe dig, hvis du er i tvivl om en medarbejders konkrete adfærd, eller vi kan udarbejde et skriftligt dokument til bortskrivelsen – også på engelsk.