Kundeklausuler

Herunder får du et overblik over kundeklausuler. Vi har samlet en overskuelig vejledning til gældende regler. Du forstår både de gamle og nye regler om kundeklausuler med vores guide.

 1. Hvad er en kundeklausul?
 2. Hvilke kunder er omfattet?
 3. Hvornår er den gyldig?
 4. Kundeklausuler ved opsigelse 
 5. Kompensation

Hvad er en kundeklausul?

En kundeklausul er en aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager om, at medarbejderen ikke må tage arbejde hos tidligere arbejdsgivers forretningsmæssige forbindelser. Den ansatte må heller ikke direkte eller indirekte have erhvervsmæssig kontakt med tidligere arbejdsgivers kunder og forretningsforbindelser herunder, leverandører konsulenter med flere.

Hvilke kunder er omfattet?

Kunder og de forretningsmæssige forbindelser dækker over arbejdsgiverens kundekreds. Det er ikke virksomhedens kunder, men de erhvervsmæssige samarbejdspartnere, virksomheden har haft kontakt med. Arbejdsgiver skal skriftligt udlevere en liste med kundenavne til lønmodtager, således det specifikt fremgår, hvem kunderne er.

Hvornår er den gyldig?

Alt efter hvornår en aftale om kundeklausul er indgået, anvendes forskellige lovbestemmelser. Hvis aftalen er indgået før lovændringerne 1. januar 2016, gælder de gamle regler fortsat. Når aftalen er indgået efter 1. januar 2016, gælder de nye regler.

Aftale indgået før 2016

Kundeklausulen er kun gyldig, hvis;

 • Funktionæransat - Medarbejder sidder i ´betroet stilling´.
 • Funktionærlovens 18 reguleres – arbejdsopgaver, opsigelsesregler m.m. beskrives heri.
 • Kompensationen er min. 50% af medarbejderens månedsløn.
 • Ved fratrædelse udbetales engangsbeløb (3 måneders løn).
 • Særlige forhold - Kompenseres allerede for en konkurrenceklausul, bortfalder kompenseringskravet her.

Aftale indgået efter 2016

Kundeklausulen er kun gyldig hvis;

 • Ansættelsens varighed overstiger 6 måneder.
 • Aftalen angår kunder, som lønmodtageren har været i forretningsmæssig forbindelse med gennem de seneste 12 måneder fra fratrædelsestidspunktet.
 • Arbejdsgiver begrunder, hvorfor klausulens påkræves.
 • Bindingstid må ikke overskride 12 måneder.
 • Klausulen gælder med virkning fra ansættelsens ophørsdato.
 • Udbetaling af kompensation sker kun i bindingsperioden.
 • Kundeliste, der er omfattet af aftalen udleveres til medarbejder.
 • Aftalen formuleres skriftligt og udleveres til medarbejder.

Kundeklausuler ved opsigelse

Som udgangspunkt er en kundeklausul bindende. Klausulen gælder fra medarbejderens fratrædelse i virksomheden og frem til bindingstidens ophørsdato. Dog kan der være forhold der ugyldiggør eller ændrer krav og pligter til den indgåede skriftlige aftale. Lønmodtagere kan aldrig selv opsige klausulen.

Forholdene er følgende;

 • Medarbejderen opsiger sin stilling, men der er ingen misligholdelse fra virksomheds side - engangsgodtgørelsen betales fortsat.
 • Arbejdsgiver opsiger den ansatte på uberettiget grundlag - konkurrenceklausulen bortfalder og bliver ugyldig, men engangsgodtgørelsen betales fortsat.
 • Selskabet opsiger medarbejderen, fordi der er en berettiget begrundelse om misligholdelse - engangsgodtgørelse betales ikke, men klausulaftalen er stadigvæk gældende.
 • Medarbejderen har pligt til at søge andet passende arbejde – sker dette ikke, bortfalder kompensationskravet. 
 • Mindre end 3 måneders ansættelse – aftalen vil ikke være gyldig.
 • Mere end 3 måneder og mindre end 6 måneders ansættelse – aftalen må maksimum gælde 6 måneder.

Kompensation

Ved indgåelse af en kundeklausul vil den ansatte have ret til økonomisk kompensation. Kompensationens størrelse afhænger af aftalens varighed, og desuden af medarbejderens beskæftigelsesstatus i bindingsperioden. Kompenseringen træder først i kraft ved fratrædelse. Betalingen for de første 2 måneder sker som et engangsbeløb ved fratrædelse af stillingen.

Eksempel: Jensens månedsløn er 50.000 kr. Jensen har opsagt sin stilling, og han er bundet af kundeklausul i 12 mdr.. Ved 12 måneders binding er satsen 60% af lønnen, men efter 3 måneder fandt Jensen et andet passende arbejde (derfor 24% af månedslønnen). De første 2 måneders løn betales som et engangsbeløb (60% af 50.000 kr. = 30.000kr.) x 2 månedsløn = 60.000 kr. På 3. måned betales (60% af 50.000) = 30.000 kr.. Efter 3 mdr. betales løbende 24% af 50.000 kr. (12.000 x 8 mdr.) = 96.000 kr.

Kompensation og satser

Konventionalbod

Ved overtrædelse af kundeklausulen skal lønmodtager betale konventionalbod eller økonomisk erstatning. Erstatningen er forudbestemt, og den er altid anført i den skriftlige aftale. Virksomheden skal kunne bevise sit tab, men uanset om der er økonomisk tab eller ej, da skal lønmodtager betale boden.

Kundeklausuler for direktører

Direktører kan også pålægges kundeklausuler. Når klausulen er indgået efter de gamle regler, vil direktøren betragtes som funktionær. Her gælder krav og forpligtigelser i Funktionærloven. I de nye lovbestemmelser er en direktør ikke omfattet af Funktionærloven. Direktøren skal forhandle aftale individuelt i forbindelse med kundeklausulen.

Har du brug for hjælp?

Hvis du har brug for rådgivning til et ansættelsesforhold med en klausul, så kan du kontakte en af vores eksperter. Ring til Dokument24. Vores juridiske rådgivere sidder klar til en helt gratis og uforpligtende samtale.

 Mere om ansættelsesklausuler

Vidste du, at en virksomhedsejer som udgangspunkt ikke er forpligtet i en ansættelsesklausul? Det kan være fornuftigt at undersøge reglerne om en ejeraftale, hvis der er mere end én ejer i et selskab.