Få ægtepagten ophævet nemt og enkelt

Mange par vælger at få en ægtepagt med særeje, når de bliver gift. Det er dog muligt at ændre denne og helt afskaffe den på et senere tidspunkt, hvis begge parter ønsker det. Dermed får man i stedet formuefællesskab, og formuerne deles efterfølgende ligeligt ved skilsmisse. Her forklarer vi, hvad der sker.

Definition af særeje

Man får særeje ved at oprette en ægtepagt. En ægtepagt er i korte træk en juridisk bindende aftale mellem ægtefællerne omkring deres formuefordeling. Særejet omfatter dele af formuen, for eksempel rede penge, arvestykker, ejendele eller ejendom, som man ikke ønsker at dele med ægtefællen i tilfælde af skilsmisse.

Når man indgår ægteskab, bliver begge parters formuer sat ind i det, der kaldes formuefællesskab eller fælleseje. Dermed skal man dele alting ligeligt, hvis man bliver skilt. Dette sker helt automatisk, med mindre der oprettes en ægtepagt med særeje. I særejet nedskrives de dele af formuen, som ægtefællerne ikke ønsker at dele med hinanden, hvis de bliver skilt. Det kan både være hele formuen eller dele af den. Bliver man derfor skilt, beholder man det, der er omfattet af særejet.

Eksempel på ægteskab uden ægtepagt

Louise og Daniel skal giftes. Louise har en formue på 600.000 kroner, mens Daniels formue er på 200.000 kroner. De opretter ingen ægtepagt, og dermed bliver deres formuer lagt sammen og bliver til fælleseje. Det vil sige 800.000 kroner, der skal deles ligeligt ved skilsmisse.

Eksempel på ægteskab med ægtepagt

Louise og Daniel skal giftes, og begge ønsker en ægtepagt med særeje på hele deres formuer. Bliver de skilt, forlader Louise ægteskabet med sine 600.000 kroner, mens Daniel beholder sine 200.000 kroner.

Tilføjelser til særeje

Hvis man ønsker det, er det også muligt kun at lade dele af ens formue blive til særeje. Dette kaldes tilføjelser til særejet og kan omfatte enten sumdeling eller sumsæreje:

Sumdeling

Ægtepagt med sumdeling betyder, at man har særeje på hele sin formue, men fastlægger et bestemt beløb til fælleseje. Denne sum skal  deles i tilfælde af skilsmisse. Resten af ægtefællernes formue vil være særeje ved skilsmisse, og skal ikke deles.

Sumsæreje

Ægtepagt med sumsæreje er det omvendte af en ægtepagt med sumdeling. Sumsæreje betyder, at ægtefællernes formuer som udgangspunkt bliver til fælleseje. Man fratager dog en del af sin egen formue, som bliver til særeje.

Kort om særeje

 • En ægtepagt er en juridisk bindende aftale om fordeling af formuer ved en skilsmisse
 • Gifter man sig uden ægtepagt med særeje, bliver ægtefællernes formuer til formuefællesskab, som skal deles ligeligt ved skilsmisse
 • En ægtepagt med særeje betyder, at man kan beholde egen formue ved skilsmisse
 • Muligt at tilføje sumdeling eller sumsæreje til særejet

Hvad er ophævelse af særeje

Som nævnt kan man sagtens ophæve den ægtepagt med særeje, man oprettede, da man blev gift. Denne skal blot erstattes med en ægtepagt om ophævelse af særeje, hvorefter der opstår fælleseje i stedet. Dermed deler man de formuer, såsom penge, ejendele og ejendom, der tidligere var særeje.

Man kan ophæve alle typer af særeje – uanset om det gælder skilsmissesæreje, fuldstændigt særeje eller kombinationssæreje. Dog kan man ikke ændre på særejer, der er oprettet af en tredje person (tredjemandsbestemt særeje).

Hvad er skilsmissesæreje?

Et skilsmissesæreje betyder, at man ikke skal dele formuer ved skilsmisse. Der findes intet formuefællesskab her, og derfor forlader begge ægtefæller ægteskabet med det, der er deres. Hvis den ene af ægtefællerne i stedet går bort, omdannes deres formuer til fælleseje. Herved kan den længstlevende ”arve” den afdøde.

Denne type anvendes ikke så ofte længere, men er i stedet blevet overtaget af kombinationssærejet.

Hvad er fuldstændigt særeje

Det fuldstændige særeje betyder, at ægtefællerne ikke kommer til at dele formuer med hinanden. Hverken i tilfælde af dødsfald eller skilsmisse. Dermed tilgodeser man sine øvrige arvinger i stedet for hinanden – for eksempelvis ens børn.

Denne type anvendes ofte, hvis der er børn fra tidligere forhold, som kun skal arve efter deres biologiske mor eller far. En anden situation, hvor det fuldstændige særeje er godt, er hvis den ene ægtefælle har en stor gæld: Går Ægtefælle 1 eksempelvis bort med en stor gæld, vil Ægtefælle 2 ”arve” denne. Med et fuldstændigt særeje vil Ægtefælle 2 derimod ikke længere arve gælden.

Læg mærke til at ved et fuldstændigt særeje gælder også arveloven med tvangsarv. Dette betyder, at den længstlevende ægtefælle er berettiget til tvangsarv, som udgør 25 procent af den afdødes formue.

Hvad er kombinationssæreje?

Ved kombinationssærejet deler ægtefællerne ikke formuer, hvis de bliver skilt. Men hvis en af ægtefællerne går bort, bliver dennes formue omdannet til fælleseje. Den længstlevendes formue bliver derimod til fuldstændigt særeje. Det betyder, at man tilgodeser hinanden som ægtefæller, når den ene går bort.

Kombinationsærejet er det mest populære valg, da det både sikrer begge ægtefæller i tilfælde af skilsmisse, og samtidig sikrer det den længstlevende ægtefælle.

Hvad med gaver fra en tredjepart – ophævelse af tredjemandsbestemt særeje?

Et tredjemandsbestemt særeje er et særeje, der er bestemt af en anden person end ægtefællerne. Et tredjemandsbestemt særeje kan ikke ophæves, da det er bestemt af tredjemand.

Det kan for eksempel være, hvis din farmor tidligere har givet dig en bil eller stor pengegave, hvor hun selv har fået noteret i et gavebrev eller testamente, at gaven/arven skal være særeje. Det vil sige, at gaven og gavens værdi er din alene og ikke din ægtefælles – heller ikke hvis I ophæver jeres egen ægtepagt med særeje. Det betyder, at der ikke kan findes ophævelse af tredjemandsbestemt særeje.

Særeje arv

Den arv, der er tildelt dig, er også omfattet af det tredjemandsbestemte særeje. Det betyder, at denne arv ikke kan omdannes til fælleseje, hvis tredjemanden (for eksempel en forælder eller bedsteforælder) har bestemt, at der skal gælde særeje. Dette vil fremgå af testamentet, og dette kan der ikke ændres på. Dermed er der særeje arv på denne type. Se mere om særeje og arv her.

Der findes dog situationer, hvor man kan få en ophævelse af særeje arv. Dette er muligt, hvis tredjemanden selv har noteret sig, at du gerne må ændre på denne formueart, eller hvis særejet er af den tidsbestemte type.

Kort om ophævelse af særeje

 • Man kan godt ophæve den ægtepagt med særeje, man oprettede, da man blev gift
 • Ved ophævelse af særeje skal man have en ægtepagt om ophævelse af særeje
 • Ophævelse af særeje arv kan dog ikke altid lade sig gøre, hvis det er tredjemandsbestemt

Hvordan ophæves særeje?

Man kan få en ophævelse af særeje lige så let, som man fik det. Kontakt en advokat, eller gør det selv hos Dokument 24. Vi hjælper og guider dig, mens du selv opretter en ægtepagt om ophævelse af særeje direkte på vores hjemmeside. Det er helt enkelt og prisvenligt.

Når du har oprettet dokumentet om ophævelse af ægtepagten med særeje, så skal det underskrives af begge parter, dateres og tinglyses. Tinglysningen er obligatorisk for, at dokumentet bliver anerkendt som gyldigt. Dette sker hos Tinglysningsretten og koster 1.750 kroner.

Vær opmærksom på at en ophævelse af særejet kun kan ske, hvis begge ægtefæller er enige og skriver under. Man kan derfor ikke selv vælge at ophæve en ægtepagt med særeje, hvis ens ægtefælle sætter sig imod.

Tre former for ophævelse af særeje

Hvis man beslutter sig for at ophæve særejet, er der tre forskellige måder hvorledes, det kan afvikles:

 • Fuldstændig afvikling nu: Med denne type ophører de tidligere særejer med det samme. Det vil sige fra den dato, hvor ægtepagten med ophævelsen bliver tinglyst.
 • Aftrapning: Med denne type afvikles særejet ikke med det samme. I stedet vil det ske gradvist med en bestemt procentsats om året, indtil begge formuer fuldt ud er blevet til fælleseje. Man bestemmer selv, hvad procentsatsen skal være på.
 • Tidsbegrænset: Med denne type vælger man selv den dato i fremtiden, hvor særejet skal ophøre og overgå til fælleseje i stedet.

Kort om hvordan særejet ophæves

 • Ægtepagt om ophævelse af særeje skal først oprettes – det kan man selv gøre på Dokument 24s hjemmeside
 • Dokumentet skal herefter tinglyses og underskrives
 • Man kan enten vælge fuldstændig afvikling nu, aftrapning eller tidsbegrænset ophævelse

Hvorfor skal særeje ophæves?

Der er ikke én bestemt grund til at ophæve sin ægtepagt med særeje, men oftest gøres det, hvis ægteskabet har ændret sig over længere tid. Måske er baggrunden for valg af særejet eller gamle anliggender ikke længere aktuelle, eller måske er der tale om helt andre personlige forhold.

Dermed kan der være lige så mange grunde, som der er ægtepar, men mange par gør det først en del år efter brylluppet. Det er nemlig oftest her, at ægtefællerne begynder at overveje, hvordan de bedre kan sikre hinanden. Når ægtefællerne er længere oppe i årene, vil mange begynde at tænke på, hvordan de økonomiske forhold kommer til at se ud, hvis den ene går bort.

Særeje arv og typer af særeje

Jævnfør de forskellige typer af særeje, såsom skilsmissesæreje, fuldstændigt særeje og kombinationssærejet beskrevet længere oppe, så har hver af disse bestemt regler for, hvad der sker med afdødes formue.

Har Ægtefælle A for eksempel et fuldstændigt særeje i sit ægteskab, så modtager Ægtefælle B kun tvangsarv, hvis Ægtefælle A dør. Ønsker Ægtefælle A at tilgodese Ægtefælle B ved dødsfald, så bør dette ændres til fælleseje i stedet for fuldstændigt særeje. Arv kan dermed i større omfang gå til den overlevende.

Har man derimod et kombinationssæreje, så vil en afdød Ægtefælle A’s formue blive til fælleseje, mens Ægtefælle B’s formue vil blive til fuldstændigt særeje. Dette vil tilgodese Ægtefælle B mere, hvis man primært ønsker, at han eller hun skal arve. Ved skilsmisse vil der dog ikke findes fælleseje som tidligere nævnt.

Hvis man overvejer at ophæve sit særeje, så skal man også være opmærksom på, at man ikke nødvendigvis behøver at ophæve det i forhold til hele sin formue. Man kan godt vælge at gøre det for bestemte aktiver eller kun dele af det. Det er op til en selv.

Tredjemandsbestemt særeje vil dog oftest ikke kunne ophæves.

Kort om hvorfor man ophæver særeje

 • Ophæves ofte af personlige grunde
 • Ophæves ofte hvis baggrunden for valg af særeje eller gamle anliggende ikke længere er aktuelle
 • Ophæves ofte for at sikre ægtefællen bedre økonomisk

Kontakt Dokument 24 for info og få ophævet din ægtepagt

Har du brug for at ophæve en tidligere ægtepagt med særeje, eller har du spørgsmål omkring processen, så kan du kontakte Dokument 24. Hos os kan du få den bedste viden fra branchens fagfolk, plus du kan få lavet dokumentet via selvbetjening.

Ophævelse af ægtepagt: Du har måske søgt efter