Passiver

Passiver i en virksomhed omfatter økonomiske forpligtelser som kapital, egenkapital, lån og fremtidige økonomiske forpligtelser. Passiver udgør den ene side af balancen i et regnskab, mens aktiver repræsenterer værdierne. Sammen giver de et økonomisk overblik over virksomhedens stilling og forpligtelser.

Hvad er passiver?

Passiver refererer til de finansielle forpligtelser, gældsforhold eller økonomiske forpligtelser, som en person, en virksomhed eller en organisation har. De udgør den ene side af balancen i regnskabet og repræsenterer, hvad enheden skylder eller er forpligtet til at betale i fremtiden.

Opdeling af passiver i en virksomhed

Passiver opdeles typisk i to kategorier, herunder: kortfristede passiver og langfristede passiver.

Her er nogle fælles eksempler på passiver:

 1. Kortfristede passiver:
 • Kortfristet gæld:Gældsforpligtelser, der forfalder inden for det kommende år, såsom leverandørgæld og kortfristede lån.
 • Kortfristede forpligtelser:Andre kortsigtede forpligtelser, f.eks. skatteforpligtelser og ubetalte regninger.
 1. Langfristede passiver:
 • Langfristet gæld:Gældsforpligtelser, der forfalder om mere end et år, som f.eks. realkreditlån eller obligationer.
 • Langfristede forpligtelser:Andre langfristede forpligtelser, såsom udskudte skatter.
 1. egenkapital:
 • Aktiekapital:Det beløb, som ejere har investeret i virksomheden ved køb af aktier.
 • Reserver og overskud:Fortjeneste, der er tilbageholdt i virksomheden eller reserveret til specifikke formål.

Balancen mellem aktiver og passiver i et regnskab giver et øjebliksbillede af en enheds økonomiske sundhed. Formlen for balancen er Aktiver = Passiver + egenkapital. Dette afspejler, at enhedens aktiver (ressourcer og ejendom) finansieres af en kombination af gæld (passiver) og ejerens investering (egenkapital).

Hvad er aktiver?

Aktiver refererer til de økonomiske ressourcer, ejendomme eller økonomiske interesser, som en person, en virksomhed eller en organisation ejer eller kontrollerer. Aktiver repræsenterer den ene side af balancen i regnskabet og udgør værdien af alt, hvad enheden ejer. Aktiver kan klassificeres i forskellige kategorier afhængigt af deres karakter og omsættelighed.

Her er nogle fælles eksempler på aktiver:

 1. Anlægsaktiver:
 • Ejendom og bygninger:Fast ejendom og bygninger, der ejes af enheden.
 • Maskiner og udstyr:Produktionsudstyr, køretøjer eller andre fysiske aktiver.
 • Intellektuel ejendom:Patenter, varemærker, ophavsrettigheder eller andre immaterielle aktiver.
 1. Omsætningsaktiver:
 • Kontanter og kontantækvivalenter:Fysiske penge eller let omsættelige aktiver, der kan konverteres til Kontanter hurtigt.
 • Kundefordringer:Beløb, som kunder skylder enheden for leverede varer eller tjenesteydelser.
 • Varebeholdninger:Varer og produkter, der holdes til salg.
 1. Finansielle aktiver:
 • Aktier:Ejerskab af andele i andre virksomheder.
 • Obligationer:Gældsforpligtelser udstedt af andre enheder, som enheden ejer.
 1. Andre aktiver:
 • Udskudte skatteaktiver:Skattefordel, som enheden kan realisere i fremtiden.
 • Goodwill:Den værdi, der opstår, når en virksomhed købes, og prisen overstiger nettoværdien af dens identificerbare aktiver.

Balancen mellem aktiver og passiver i et regnskab giver et præcist overblik over virksomhedens økonomiske situation.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.