Tvangsakkord

En tvangsakkord er en betegnelse for en gældsordning, hvor virksomheden kan rette op sin økonomi ved at indgå aftaler med kreditorerne. Det er typisk enten udsættelse af betalingen eller frigørelse fra gælden. Det er med til at sikre, at virksomheden ikke går konkurs.

Det er et krav, at virksomheden er insolvent eller i betalingsstandsning. Det betyder, at ikke alle virksomheder kan anmode skifteretten om en tvangsakkord. Det er derfor, at tvangsakkord typisk anvendes som middel til at undgå konkurs.  

Typer af tvangsakkorder

Tvangsakkord foregår typisk ved, at skyldneren enten kan udsætte betalingen af gælden, eller at skyldneren frigøres for sin gæld ved at betale en del af gælden. Der findes derfor forskellige typer af tvangsakkorder:

  • Almindelig tvangsakkord: Skyldners gæld bliver nedsat procentvis.
  • Likvidationsakkord: Skyldnerens formue bliver fordelt mellem kreditorerne mod, at den resterende gæld bliver slettet. Det vil sige, at skyldneren frigøres for at betale al gælden.
  • Moratorium: At skyldnerens betaling af gælden bliver udsat. Det sker dog kun i sjældne tilfælde, at man udelukkende udsætter gælden.

Det er mest normalt, at virksomheden og kreditorerne aftaler en almindelig tvangsakkord kombineret med moratorieordning. Det betyder, at skyldnerens gæld nedsættes procentvis samtidigt med, at betalingen for den nedsatte gæld bliver udsat. 

Hvem anmoder om tvangsakkord?

Det er skyldneren selv, der skal anmode skifteretten om, at en akkordforhandling med kreditorerne skal åbnes. Skyldneren skal på forhånd have udarbejdet et akkordforslag samt indhentet statusrapporter fra to fagkyndige tillidsmænd. Statusrapporten skal blandt andet indeholde værdien på samtlige aktiver og passiver.

En kreditor kan også anmode om en tvangsakkord. Det gøres i stedet efter reglerne om rekonstruktionsbehandling. Det vil sige, at kreditoren indleder en rekonstruktionsbehandling ved skifteretten, hvor kreditoren foreslår en tvangsakkord.

Hvordan bliver en tvangsakkord vedtaget?

En tvangsakkord bliver vedtaget ved en afstemning blandt kreditorerne. Der er dog flere betingelser, der skal være opfyldt, før en tvangsakkord er gældende. Det gælder både krav til, hvor meget tvangsakkorden minimum skal nedsættes med, samt hvor mange der skal stemme for.

  • Betingelse 1: Som udgangspunkt skal fordringerne nedsættes med mindst 25%. Det vil sige, at tvangsakkorden typisk ikke bliver gennemført, hvis fordringerne nedsættes til mindre end 25%.
  • Betingelse 2: Mindst 60% af fordringshaverne skal vedtage en tvangsakkord. De tiltrædende fordringshavere skal repræsentere en bestemt andel af det samlede beløb, der giver stemmeret. Denne andel afhænger af det konkrete akkordforslag.

Fordele og ulemper ved tvangsakkord

Der er både fordele og ulemper for virksomheden og kreditorerne ved at indgå en aftale om tvangsakkord.

  • Fordele: En tvangsakkord er en fordel for virksomheden, som får muligheden for at rette op på sin økonomi og på den måde undgår at gå konkurs. For kreditorerne kan tvangsakkorden reducere deres økonomiske tab. Derudover er det en fordel for majoriteten, at en akkord kan omfatte kreditorer, som ellers ikke ønsker at deltage.
  • Ulemper: Processen foregår hos skifteretten, hvilket betyder, at sagen er offentlig. Der er risiko for, at virksomhedens samarbejder ophører, at medarbejderne stopper, m.m. Det er desuden omkostningsfyldt, som typisk mindst koster 85.000 kr.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.