Resultatbudget

Et resultatbudget er en økonomisk plan eller prognose, der forudsiger eller budgetterer virksomhedens forventede indtægter og omkostninger i en kommende periode, typisk et regnskabsår. Formålet med et resultatbudget er at skabe en ramme for, hvordan virksomheden forventer at opnå sit ønskede resultat i form af overskud.

Hvad er et resultatbudget?

Et resultatbudget er en opgørelse, der forudsiger virksomhedens forventede økonomiske resultater i det kommende regnskabsår. Det er baseret på estimerede indtægter og udgifter og udgør en vigtig del af virksomhedens budgetlægningsproces. Resultatbudgettet er tæt knyttet til resultatopgørelsen, som dokumenterer virksomhedens indtægter, omkostninger og nettoresultat for regnskabsperioden.

Elementer i et resultatbudget

Der er flere elementer i et resultatbudget, herunder:

  • Indtægter: Det omfatter alle forventede pengestrømme ind i virksomheden, såsom salg af varer eller tjenester, royalties, licensafgifter osv.
  • Omkostninger: Dette inkluderer alle planlagte udgifter, som virksomheden forventer at pådrage sig for at drive sin forretning, herunder lønninger, materialer, driftsomkostninger, reklame, administrationsomkostninger osv.
  • Driftsresultat: Det forventede resultat før eventuelle finansielle poster og skatter. Det viser, hvordan virksomheden forventer at klare sig operationelt baseret på de budgetterede indtægter og omkostninger.
  • Nettoresultat: Det forventede resultat efter at have taget højde for alle omkostninger, herunder skatter og andre finansielle poster. Det viser det forventede overskud eller tab for perioden.

Hvorfor lave et resultatbudget?

Der er flere grunde til, hvorfor det kan være fornuftigt at lave et resultatbudget.

  1. Planlægning og styring: Et resultatbudget hjælper virksomheden med at planlægge sine økonomiske ressourcer effektivt og styrer dem mod opnåelsen af forretningsmæssige mål.
  2. Ydeevneevaluering: Det giver også et benchmark for at vurdere virksomhedens faktiske resultater mod de planlagte resultater, hvilket gør det muligt at foretage justeringer og forbedringer undervejs.
  3. Kommunikation og beslutningstagning: Resultatbudgettet fungerer som et kommunikationsværktøj, der hjælper ledelsen med at informere interessenter om forventningerne til virksomhedens fremtidige økonomiske præstationer.

I sammenhæng med andre budgetter som likviditetsbudgetter og investeringsbudgetter udgør resultatbudgettet en integreret del af virksomhedens overordnede økonomistyring.