Boligret

Boligretten er del af byretten, som dog kun behandler sager, der vedrører lejeforhold. Sagerne indbringes af udlejer eller lejer, når parterne er uenige om et lejemål. Lejemålet kan udgøre f.eks. villaer, sommerhuse, lejligheder m.v., så længe der er tale om leje af hus eller husrum. Sagerne omhandler typisk depositum, lejens størrelse, mangler eller opsigelse.

Hvor begynder sagerne for boligretten?

Sagen kan begynde på to måder hos boligretten: 

  • Hvis der er tale om komplicerede sager eller sager, som ikke er inden for huslejenævnets eller beboerklagenævnets kompetence, kan sagen indbringes direkte for boligretten.
  • Sagen begynder typisk i huslejenævnet eller beboerklagenævnet i den kommune, hvor boligen ligger. Hvis der stadig er uenighed mellem parterne ved sagens afslutning i enten huslejenævnet eller beboerklagenævnet, har parterne mulighed for at indbringe sagen for boligretten.

Huslejenævnet behandler sager mellem private udlejere og lejere. Beboerklagenævnet behandler sager mellem almene boligselskaber og deres lejere.

Hvornår kan en sag bliver indbragt for boligretten?

Det er muligt at indbringe sager for boligretten, når:

  • Man er uenig med den afgørelse, der er truffet i huslejenævnet eller beboerklagenævnet
  • Huslejenævnet eller beboerklagenævnet ikke har kompetence til at behandle sagen
  • Huslejenævnet eller beboerklagenævnet afviser sagen, fordi nævnet vurderer, at sagen ikke er egnet til at blive behandlet ved et af nævnene
  • Parterne indbyrdes har indgået en aftale om, en sag kan blive indbragt direkte for boligretten. Det indebærer, at en tvist ikke skal behandles i huslejenævnet eller beboerklagenævnet før boligretten
  • Sagen vedrører leje af erhvervsmål

Hvis man er utilfreds med den afgørelse, som boligretten har truffet, kan dommen ankes til landsretten.

Kilde: Danmarks Domstole

Hvem afgør sagerne i boligretten?

Boligretten træffer typisk sine afgørelser med én dommer. Nogle gange kan en sag afgøres med en dommer og to sagkyndige lægdommere med særligt kendskab til bolig-  og huslejeforhold. Der sker dog kun, hvis det ønskes af en af parterne, eller hvis retten beslutter dette.

Hvad koster det at indbringe en sag for boligretten?

Der er ikke en fast afgift for at indbringe en sag for boligretten. Der er dog alligevel sagsomkostninger forbundet med sager ved boligretten i form af retsafgifter og advokatsalær. Typisk er det den part, der har tabt sagen, der skal betale for de samlede sagsomkostninger, hvilket også gælder modpartens udgifter til advokat.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.