Adækvans

Adækvans er et juridisk begreb, der bruges til at vurdere, om en skade er påregnelig eller ej. Det er et af de centrale begreber i erstatningsretten, som er ansvarlig for at fastslå, hvilken handling der skal følges for at få erstatning.

Adækvans - Forstå begrebet, og læs mere her.

Adækvans er en konkret vurdering af, hvordan en skadevolder har handlet. Det handler om, hvad der er rimeligt og forventeligt af den skadevolder på det konkrete tidspunkt. Dette betyder, at adækvans kan variere afhængigt af den konkrete situation og den faktiske adfærd. Det er derfor vigtigt at vurdere, om der er mulighed for at holde den skadevolder ansvarspådragende.

Erstatningsbetingelser

I dansk erstatningsret er der tale om 4 betingelser, som skal være opfyldt, før en erstatning kan komme på tale. Erstatningsbetingelserne er følgende;

  • Tab – Den skadelidte, en person, virksomhed eller selskab skal have lidt et økonomisk tab.
  • Ansvarsgrundlag (culpa) – Kan skadevolder bebrejdes for uagtsom eller forsætlig handling?
  • Kausalitet – Der skal være en årsagssammenhæng mellem skadevolderens handling/adfærd og den indtrådte skade.
  • Adækvans – Var skadevolders handling påregnelig, og har denne forøget risikoen for skadens indtræden?

Eksempel: Lise er på vej hjem fra arbejde med bussen. Hun har en ståplads i bussen, da der ikke er flere sæder. Da buschaufføren pludselig bremser hårdt, kommer en medpassager til at skubbe til Lise. Som følge af skubbet taber hun sin iPhone, og skærmen revner. For at vurdere Lises erstatningsret, kræver det en konkret vurdering af flere forhold på samme tid.

Læs mere om erstatningsbetingelser ved personskade her.

Læs mere om Erstatningsansvarsloven her.

Hvornår kan en skadevolder fritages for ansvar?

Selvom samtlige ovenstående betingelser for at pålægge skadevolderen et erstatningskrav er opfyldt, kan personen eller virksomheden være fritaget for både at blive stillet til ansvar og betale økonomisk erstatning. I sådanne situationer er der tale om et objektivt ansvar.

Hvornår er der tale om objektivt ansvar?

En skadevolder kan potentielt være ansvarsfri, når der foreligger en objektiv ansvarsfrihedsgrund. I dansk erstatningsret er der tale om objektivt ansvar ved følgende 5 situationer;

  • Samtykke – Den skadelidte har givet samtykke til skadevolders handling (var bekendt med risikoen for skade).
  • Accept – Den skadelidte har accepteret handlingen, der førte til skade.
  • Nødværge – Skadevolders handling var nødvendig for at modstå eller afværge et uretmæssigt angreb.
  • Nødret – Skadevolder har handlet på baggrund af truende skade på sig selv, andre personer eller gods.
  • Negoriorum gestio – Skadevolders adfærd skal være forsvarlig og nødvendig for at afværge et formuetab.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.