Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis er en grundlæggende del af en virksomheds årsrapport og klargør, hvilke indregningsmetoder samt målegrundlag der er blevet anvendt under udarbejdelse af virksomhedens årsregnskab. I anvendt regnskabspraksis beskrives, hvordan finansielle transaktioner og begivenheder præsenteres og indberettes.

Hvad er anvendt regnskabspraksis?

Anvendt regnskabspraksis refererer til de retningslinjer, principper og metoder, som en virksomhed følger for at udarbejde sine finansielle rapporter, herunder årsregnskabet. Det er en samling af standarder og retningslinjer, der styrer, hvordan virksomhedens økonomiske transaktioner skal måles, registreres, præsenteres og rapporteres i regnskabet.

Hvad indgår i afsnittet om anvendt regnskabspraksis?

I afsnittet om anvendt regnskabspraksis indgår typisk følgende oplysninger:

 • Beskrivelseaf regnskabsåret – Her angives det, hvilken periode årsregnskabet omfatter, f.eks. fra 1. januar til 31. december.
 • Regnskabsprincipper – Her angives de generelle principper, som virksomheden har fulgt i udarbejdelsen af årsregnskabet. Dette kan f.eks. være principperne for indregning og måling af aktiver og passiver, principperne for indregning af indtægter og omkostninger osv.
 • Indregningsmetoder – Her angives, hvordan de enkelte typer af aktiver, passiver, indtægter og omkostninger indregnes i årsregnskabet. Dette kan f.eks. være metoden for at indregne varebeholdninger eller afskrivninger.
 • Målegrundlag – Her angives, hvordan de enkelte typer af aktiver, passiver, indtægter og omkostninger måles i årsregnskabet. Dette kan f.eks. være målingen af anlægsaktiver til kostpris eller markedsværdi.
 • Regnskabsmetoder – Her angives, hvilke metoder virksomheden har anvendt til at udarbejde årsregnskabet, f.eks. om der er anvendt regnskabsmetoder som historisk kost eller fair værdi.
 • Resultatopgørelse – Her beskrives, hvordan resultatopgørelsen er opstillet og præsenteret, herunder hvilke indtægter og omkostninger der er medtaget.
 • Pengestrømsopgørelse – Her beskrives, hvordan pengestrømsopgørelsen er opstillet og præsenteret, og hvilke ind- og udgående pengestrømme der er medtaget.
 • Regnskabsår – Her angives, hvilken periode årsregnskabet dækker, f.eks. kalenderåret eller et forskudt regnskabsår.
 • Ledelsespåtegning – Her angives, hvordan ledelsen har sikret sig, at årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med gældende regler og principper.
 • Ledelsesberetning – Her angives, hvilke oplysninger der er medtaget i ledelsesberetningen, herunder beskrivelse af virksomhedens resultat, økonomiske stilling, udvikling samt risici og usikkerheder.

Hvorfor er afsnittet om anvendt regnskabspraksis vigtigt?

Afsnittet om anvendt regnskabspraksis er vigtigt, fordi det giver interessenter (investorer, kreditorer, leverandører m.fl.) en forståelse af virksomhedens økonomiske præstationer og position. Det giver interessenter mulighed for at vurdere, om regnskabet er opstillet og præsenteret på en korrekt og retvisende måde.

Hvorfor skal man oplyse anvendt regnskabspraksis?

Man skal oplyse anvendt regnskabspraksis for at opfylde kravene i Årsregnskabsloven og sikre, at årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med gældende regler og principper. På denne måde skaber virksomheden gennemsigtighed og tillid hos interessenterne.

Kan man ændre i anvendt regnskabspraksis?

Som udgangspunkt kan virksomheder ikke ændre i anvendt regnskabspraksis. Virksomheder skal opretholde den samme regnskabspraksis som tidligere år for at opnå sammenlignelighed og kontinuitet i regnskabsrapporteringen. Der er dog visse undtagelser og situationer, hvor ændringer i regnskabspraksis kan være berettiget. Disse omfatter;

 1. Ændringer i lovgivningen eller regnskabsstandarder – Hvis der sker ændringer i lovgivningen eller regnskabsstandarder, kan virksomheden være nødt til at justere sin regnskabspraksis for at overholde de nye krav.
 2. Forbedring af regnskabsinformation – Hvis en ændring i regnskabspraksis fører til en mere nøjagtig eller repræsentativ præsentation af virksomhedens finansielle poster, er det tilladt at foretage sådanne ændringer.

Uanset årsagen til ændringer i regnskabspraksis er det afgørende, at virksomheden tydeligt kommunikerer disse ændringer i sin årsrapport. Dette indebærer en forklaring på, hvorfor ændringen er foretaget, en beskrivelse af den tidligere og den nye regnskabspraksis samt en klar angivelse af den beløbsmæssige effekt af ændringen på årets resultat og egenkapital.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.