Pengestrømsopgørelse

En pengestrømsopgørelse er et overblik, der viser virksomhedens cash flow, herunder ind- og udstrømningen af penge i løbet af en given tidsperiode. Opgørelsen danner et grundlæggende overblik over, hvordan virksomheden genererer og bruger sine penge. Virksomheder tilhørende regnskabsklasse C og D er forpligtet til at udarbejde en årlig pengestrømsopgørelse.

Hvad er en pengestrømsopgørelse?

En pengestrømsopgørelse er en økonomisk rapport, som en virksomhed kan udarbejde for at analysere dens finansielle aktiviteter i en given periode. Den angiver, hvilke indbetalinger og udbetalinger relateret til drift, investeringer og finansiering for at vurdere virksomhedens likviditet og dens evne til at imødekomme kortfristede gældsforpligtelser.

Formål

Formålet med en pengestrømsopgørelse er at give virksomhedens ledelse og interessenter et klart billede af virksomhedens likviditet og pengestrømme. Ved at analysere pengestrømsopgørelsen kan man få indsigt i, om virksomheden genererer tilstrækkelig likviditet til at dække sine udgifter og opretholde sin daglige drift.

Hvem skal udarbejde en pengestrømsopgørelse?

I henhold til Årsregnskabsloven § 86 stk. 4 i Danmark er det krav, at virksomheder i regnskabsklasse C og D skal udarbejde en pengestrømsopgørelse som en del af deres årsregnskab. Disse regnskabsklasser bestemmes primært ud fra størrelsen af virksomhedens balance og nettoomsætning.

Det vil sige, at virksomheder, der opfylder kriterierne for regnskabsklasse C eller D, skal inkludere en pengestrømsopgørelse som en integreret del af deres regnskabsaflæggelse.

Det er vigtigt at bemærke, at hvis en virksomhed tilhører en koncern, og koncernen udarbejder årsregnskabet på koncernniveau, er den underliggende virksomhed (dattervirksomheden) fritaget for kravet om at udarbejde en selvstændig pengestrømsopgørelse. I stedet vil pengestrømsopgørelsen blive inkluderet på koncernniveau.

Hvad indeholder en pengestrømsopgørelse?

En pengestrømsopgørelse indeholder alle de økonomiske aktiviteter, der har været i løbet af et regnskabsår. Disse aktiviteter er opdelt i tre hovedområder, herunder:

  • Driftsaktiviteter – Dette omfatter de kontante transaktioner, der er direkte relateret til virksomhedens kerneforretning, såsom indbetalinger fra salg af varer eller tjenester og udbetalinger til leverandører og lønninger.
  • Investeringsaktiviteter – Dette omfatter kontante transaktioner i forbindelse med køb og salg af langfristede aktiver, såsom ejendomme, udstyr og investeringer i andre virksomheder.
  • Finansieringsaktiviteter – Dette omfatter kontante transaktioner relateret til virksomhedens finansiering og kapitalstruktur, herunder udbetalinger til aktionærer som udbytte og tilbagekøb af egne aktier samt optagelse af lån eller tilbagebetaling af gæld.

Hvad er forskellen på en pengestrømsopgørelse og en resultatopgørelse?

De grundlæggende forskel mellem en pengestrømsopgørelse og en resultatopgørelse er følgende:

Pengestrømsopgørelsen bygger på de konkrete pengestrømme, der forekommer i en virksomhed i en given periode. Den dokumenterer virksomhedens evne til at generere likviditet og fastholde solvens ved at registrere de reelle pengebevægelser.

Resultatopgørelsen fokuserer på planlagte eller periodiserede indtægter og udgifter. Den indikerer virksomhedens evne til at skabe indtjening ved at registrere indtægter og udgifter ved indtjening eller fakturering, uanset om pengene rent faktisk er modtaget eller betalt.

Mens pengestrømsopgørelsen nøjagtigt afspejler den økonomiske virkelighed ved at basere sig på faktiske pengestrømme, anvender resultatopgørelsen periodiseringer, der kan resultere i, at indtægter og udgifter bogføres, selvom pengene ikke nødvendigvis er blevet modtaget eller betalt.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.