Saglige hensyn

Saglige hensyn refererer til de faktorer eller overvejelser, der er relevante og passende at inddrage i en beslutningsproces eller en afgørelse. Det drejer sig om at tage i betragtning de lovlige og relevante hensyn, der har betydning for at træffe en velbegrundet og afbalanceret beslutning.

Saglige hensyn i forvaltningsret

I forvaltningsretten refererer begrebet "saglige hensyn" til de faktorer eller hensyn, som en forvaltningsmyndighed lovligt kan inddrage i deres afgørelser. Disse hensyn skal være relevante og passende i forhold til den specifikke sag og det spørgsmål, der skal afgøres.

Skønsmæssige afgørelser

Saglige hensyn spiller en central rolle i forvaltningsmyndighedens skønsmæssige afgørelser, hvor der ofte er en vis grad af frihed til at træffe beslutninger baseret på vurderinger og afvejninger. Ved skønsudøvelsen skal forvaltningsmyndigheden tage hensyn til relevante lovgivningsmæssige rammer samt de faktorer og hensyn, der er relevante for sagen.

Hvilke hensyn drejer det sig om?

Saglige hensyn kan variere afhængigt af den konkrete sag, men de kan omfatte overvejelser som lovens formål, tidligere praksis og afgørelser, almenvellet, samfundsinteresser, økonomiske forhold, sociale og retfærdighedsmæssige aspekter samt individuelle rettigheder og interesser.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.