Conflict of laws

Et engelsk udtryk som oftest benyttes i forbindelse med internationalprivatret.

Udtrykket refererer til at der kan være forskel og dermed konflikt mellem lovene i to eller flere lande (jurisdiktioner) med forbindelse til samme sag, således at resultatet vil afhænge af hvilken jurisdiktions lov der bliver anvendt i den pågældende tvist.