Personskat

Personskat er en afgift, der opkræves af staten fra privatpersoner baseret på deres indkomst. Det er en del af den skattemæssige forpligtelse, som borgerne har over for staten, angivet i den enkelte persons selvangivelse og årsopgørelse.

Hvad er personskat?

Personskat er den skat, som enkeltpersoner betaler på deres personlige indkomst. Skatteprocenten varierer afhængig af indkomstniveauet og kan ændre sig fra år til år som en del af den årlige statsbudgetproces.

Personskatten beregnes ud fra forskellige indkomstkilder, herunder:

 • Indkomstskat: Dette omfatter lønindkomst, pensionsindkomst, honorarer mv.
 • Aktieskat: Beskatter indkomst genereret fra investering i aktier. Dette kan inkludere udbytte og gevinster ved salg af aktiver.
 • Overskud fra selvstændig virksomhed: Indeholder indtægter og udgifter fra selvstændig erhvervsvirksomhed, hvor skatten beregnes på virksomhedens overskud.
 • Renter: Beskatter indkomst genereret fra renteindtægter, såsom renteindtægter fra bankkonti eller obligationer.
 • Udbytter: Beskatter indkomst genereret fra udbyttebetaling på aktier eller investeringer.
 • Kapitalgevinster: Beskatter fortjeneste ved salg af aktiver som ejendomme eller værdipapirer.

Derudover kan der være specifikke skattekategorier, herunder:

 • Ejendomsskat: Beskatter værdien af fast ejendom, og det kan variere afhængigt af ejendommens værdi og lokale skatteregler.
 • Skat ved salg af fast ejendom: Beskatter gevinsten ved salg af fast ejendom.
 • Skat af renteindtægter: Beskatter indkomst genereret fra renteindtægter, lignende rentebeskatning, men her fokuseres på specifikke renteindtægter.
 • Skat af investeringsforeninger: Beskatter indtægter genereret fra investeringer i fonde eller investeringsforeninger.

Hvad er et personfradrag?

Et personfradrag er et beløb, som en person kan trække fra sin skattepligtige indkomst for at reducere den skat, vedkommende skal betale. Personfradraget fungerer som en form for skattelettelse og tager hensyn til de basale omkostninger, som en person har for at opretholde sin økonomi.

personfradrag kan omfatte:

 • Arbejdsmarkedsbidrag
 • Faglige kontingenter
 • Renteudgifter
 • Udgifter, såsom befordringsfradrag
 • Håndværkerfradrag

Hvordan beregnes personskatten i Danmark?

Personskatten i Danmark beregnes på baggrund af den skattepligtige indkomst, som er den samlede indkomst fratrukket visse fradrag.

Når indkomsten og fradragene er fastlagt, anvendes den progressive beskatningsmodel til at beregne den endelige personskat. Dette betyder, at jo højere indkomsten er, desto højere er skattesatsen.

Hvad er den gældende personskattesats i Danmark?

Den gældende personskattesats i Danmark er fastsat af Skattestyrelsen og varierer afhængigt af den individuelle indkomst. Skattesatsen beregnes på baggrund af en progressiv skala, hvor højere indkomster beskattes med en højere procentdel.

I 2024 er satserne for personskat følgende:

personfradrag (for borgere, der er fyldt 18 år)

49.700 kr.

personfradrag (for borgere, der er under 18 år)

49.700 kr.

Beskæftigelsesfradrag (maksimalt)

45.100 kr.

Beskæftigelsesfradrag (procent)

10.65 %

Aktieindkomst (progressionsgrænse)

61.000 kr.

Arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag)

8 %

Topskat

15 %

Bundskat

12.06 %

Det fulde overblik over gældende satser kan findes på Skattestyrelsens hjemmeside her.

Hvad er forskellen på selskabsskat og personskat?

selskabsskat gælder for erhvervsenheder, mens personskat gælder for privatpersoner baseret på deres personlige indkomst.

selskabsskat gælder for juridiske enheder, herunder virksomheder, der er registreret som skattepligtige selskaber. Dette omfatter:

selskabsskat beregnes på grundlag af selskabets overskud eller indtjening. Dette inkluderer indtægter fra salg af varer eller tjenester, investeringsgevinster og andre virksomhedsrelaterede indtægter og udgifter. I 2024 er satsen for selskabsskat 22 %.

Selskaber kan have adgang til forskellige skattefradrag og incitamenter, der varierer afhængigt af lokale skatteregler. Dette kan omfatte investeringsincitamenter, fradrag for udgifter og forskellige afskrivningsregler.

Personskat gælder for enkeltpersoner, og det omfatter lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende med personligt ejede virksomheder. Personligt ejede virksomheder, der ikke er underlagt selskabsskat er:

Disse virksomheder bliver beskattet efter reglerne om personskat.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.