Primo og ultimo

I regnskabssammenhænge er primo og ultimo betegnelser, der henholdsvis referer til månedens første og sidste dag. Disse termer er afgørende at forstå, da virksomheders likviditetsstyring, likviditetsbudgetter samt afstemning af konti ofte planlægges ud fra disse tidspunkter. Disse begreber hjælper virksomheder med en præcis og rettidig økonomistyring. 

Hvad er primo?

Primo referer til den indledende saldo eller værdi på en regnskabsperiodes begyndelse. Det repræsenterer den status, en virksomheds økonomiske poster havde ved periodens start.

Ved månedens primo foretages der en status over virksomhedens aktuelle økonomiske position, hvilket inkluderer en opgørelse over beholdninger, fordringer og gæld samt en registrering af omsætningen siden forrige primo.

Hvad er ultimo?

Ultimo referer til den afsluttende saldo eller værdi på en regnskabsperiodes slutning. Det er den aktuelle status for virksomhedens økonomiske poster ved periodens afslutning.

Ved månedens ultimo udarbejdes der ligeledes en opgørelse, der indgår i periodens resultatopgørelse og balance, som essentielle dele af den finansielle rapportering.

Primo og ultimo i regnskab

I regnskabsmæssig sammenhæng bruges primo og ultimo til at vurdere ændringer i en virksomheds økonomiske position over en given periode. I Danmark følger de fleste virksomheders betalingsfrister et primo- og ultimomønster.

Ultimo- og primobalance i en virksomhed

Ultimo- og primobalance i en virksomhed henviser til en opstilling af alle virksomhedens aktiver, passiver og egenkapital ved en regnskabsperiodes begyndelse (primo) og slutning (ultimo).

Det er afgørende for en korrekt regnskabsaflæggelse, at primobalancen stemmer nøjagtigt overens med ultimobalancen, da disse to sammenhængende balancer giver et fuldstændigt billede af virksomhedens økonomiske position ved periodens begyndelse og afslutning.

Aktiver og passiver i en virksomhed

Aktiver præsenterer virksomhedens ressourcer, og deres værdi vurderes ved både primo og ultimo for at vurdere ændringer i deres værdi over tid.

Primoværdi og ultimoværdi

Primoværdi og ultimoværdi referer til henholdsvis til værdien af et aktiv eller passiv ved periodens begyndelse og afslutning. Begge værdier kan ændre sig i løbet af regnskabsperioden på grund af faktorer som afskrivninger, tilføjelse af nye aktiver og andre lignende transaktioner.

Derfor er det væsentligt at analysere både primoværdien og ultimoværdien for at opnå en fuldstændig forståelse af aktivets eller passivets udvikling i løbet af perioden.

Egenkapital primo og ultimo

Egenkapitalen angiver virksomhedens værdi for ejerne og beregnes som forskellen mellem aktiver og passiver. Den vurderes ved både primo og ultimo for at måle eventuelle ændringer i virksomhedens værdi over tid.

Likviditet primo ultimo

Likviditet referer til virksomhedens evne til at opfylde sine kortsigtede økonomiske forpligtelser. Her evalueres på likvide beholdninger og varelager ved både primo og ultimo. Likvide beholdninger omfatter normalt kontanter, bankbeholdninger og andre let omsættelige aktiver, der hurtigt kan konverteres til kontanter for at imødekomme virksomheden kapitalbehov.

Varelager primo og ultimo

Varelageret repræsenterer varer, der holdes til salg. Lagerbeholdningens værdi vurderes ved både primo og ultimo for at spore ændringer i varebeholdningen over tid.

Ved begyndelsen af en regnskabsperiode angiver et primo varelager den mængde varer, virksomheden har på lager. På samme måde repræsenterer et ultimo varelagermængden af varer ved regnskabsperiodens afslutning.

Sammenfattende er både primo og ultimo centrale udtryk i regnskabssammenhæng, da de markerer starten og afslutningen af en regnskabsperiode. Disse tidspunkter er ikke blot referencepunkter, men danner grundlaget for virksomhedens bogføring, likviditetsstyring og finansielle rapportering.