Umulighed

Umuglighed i kontraktret refererer til en situation, hvor en part ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser i henhold til en indgået kontrakt på grund af omstændigheder, der ligger uden for deres kontrol. Denne situation er også kendt som "force majeure".

Ud over at henvise til ekstraordinære omstændigheder uden for en parts kontrol, kan "umulighed" i kontraktret også referere til en situation, hvor en skyldner ikke er i stand til at opfylde sin betalingsforpligtelse eller andre kontraktlige forpligtelser på grund af manglende ressourcer eller midler.

Force majeure

Umuglighed kan opstå som følge af ekstraordinære begivenheder eller uforudsete omstændigheder, som begge parter i kontrakten ikke kunne have forudset eller forhindret. Disse omstændigheder kan være naturkatastrofer, krig, politiske uroligheder, strejker, epidemier, ændringer i lovgivningen eller andre lignende begivenheder.

Naturalopfyldelse

Når en skyldner står over for økonomiske vanskeligheder eller manglende evne til at betale, kan dette betragtes som "umulighed i naturalopfyldelse". Skyldneren har ikke de nødvendige midler eller aktiver til at opfylde sine kontraktlige forpligtelser, enten ved at betale med penge eller levere aftalte varer eller tjenesteydelser.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.