Retshåndhævelse

Retshåndhævelse betyder, at man gennemtvinger private eller offentlige rettigheder for at bekæmpe lovovertrædelser. Formålet med retshåndhævelse er at sikre, at borgerne overholder landets love og regler. Det kan man både gøre ved at afværge eventuelle forbrydelse eller ved at straffe ulovlige handlinger.

Hvem håndhæver lovgivningen?

Retshåndhævelse bliver typisk varetaget af domstolene, som afgør tvister og straffesager. Det er domstolene, der skal tage stilling til, om en given handling er i strid med lovgivningen, og hvad straffen skal være for lovovertrædelsen. Det er dog også andre retshåndhævende myndigheder, som kan gennemtvinge afgørelser. Det kunne f.eks. være politiet eller fogeden.

Eksempler på retshåndhævelse

Retshåndhævelse kan både være forebyggende eller tilbagevirkende.

  • Forebyggende: Gennem forebyggende retshåndhævelse forsøger man at afværge, at lovovertrædere begår forbrydelser. Det kan bl.a. ske ved, at man oplyser borgerne om, hvilke regler der gælder i samfundet. Man kan også overvåge gaderne eller patruljere områder for at afskrække.
  • Tilbagevirkende: Gennem tilbagevirkende retshåndhævelse straffer man de folk, der har begået et lovbrud. Man retsforfølger vedkommende, hvilket kan resultere i en dom og straf for lovovertræderen.

Et eksempel på retshåndhævelse kunne være tvangsindgreb. Det vil sige, at man f.eks. frihedsberøver en lovovertræder, eller at man fratager lovovertræderens ejendele. Et tvangsindgreb skal dog ske efter de gældende regler for at være lovligt.   

Hvad er privat håndhævelse?

Privat håndhævelse indebærer, at man selv gennemtvinger sine rettigheder. Det betegnes også i visse tilfælde selvtægt. Som udgangspunkt er det ulovligt at udøve selvtægt. Det kan dog godt i sjældne tilfælde være tilladt, f.eks. i situationer med nødværge eller nødret.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.