Aftaleloven

Aftaleloven er en dansk lov, der regulerer retlige betingelser ved aftaleindgåelse mellem parter. Loven danner grundlag for, hvordan aftaler skal indgås, hvilke krav der skal være opfyldt for at en aftale er gyldig, og hvordan aftalen skal opretholdes og gennemføres.

Hvad er Aftaleloven?

Aftaleloven er det retlige fundament, der regulerer aftaler mellem parter. Loven indeholder regler omkring aftaler inden for formueretten, betingelser for aftalens gyldighed, samt hvordan en aftale kan ophæves. Aftaleloven omfatter både mundtlige og skriftlige aftaler og gælder som udgangspunkt alle typer af aftaler.

Hvad definerer en aftale?

En aftale defineres som en gensidig bindende aftale mellem to eller flere parter om at indgå i et juridisk forpligtende forhold. Det indebærer, at parterne er enige om de væsentlige betingelser for aftalen og har til hensigt at opfylde deres forpligtelser i henhold til aftalen.

Der er især to grundbegreber i Aftaleloven, som har betydning for, om der er indgået en aftale eller ej:

 • Bindende viljeserklæringerEksempel: Jeg køber produktet til den fastsatte pris.
 • Ikke-bindende viljeserklæringerEksempel: Jeg kommer forbi og tjekker produktet af dagene.

De bindende viljeerklæringer har en afgørende betydning – og inddeles som regel i løfter, påbud og fuldmagtserklæringer. Et løfte pålægger afgiveren en forpligtelse, mens et påbud pålægger modtageren en forpligtelse. En fuldmagt gør det muligt at træffe bindende beslutninger på en anden persons vegne.

Formål

Formålet med Aftaleloven er at regulere og sikre retsgyldige aftaler mellem parter. Loven fastsætter de grundlæggende regler og principper, der gælder for indgåelse, fortolkning og opfyldelse af aftaler. Formålet er at skabe klarhed omkring aftaleretlige spørgsmål og sikre, at parterne kan stole på, at deres aftaler bliver overholdt.

Hvilke bestemmelser indeholder Aftaleloven?

Aftaleloven indeholder en række bestemmelser, der skal sikre, at parterne i en aftale kan stole på, at aftalen bliver opfyldt.

Nogle af de vigtigste bestemmelser i Aftaleloven omfatter:

 • Aftaledannelsen – Loven fastlægger, hvornår en aftale anses for at være indgået. Der stilles krav til, at parterne er enige om væsentlige betingelser, og at aftalen er udtrykt på en måde, der giver mulighed for senere at kunne bevise indholdet.
 • Aftalensindhold – Loven fastsætter, at en aftale skal indeholde klare og utvetydige vilkår. Hvis der er tvivl om aftalens indhold, kan domstolene fortolke aftalen ud fra parternes almindelige forståelse og handelsbrug.
 • Aftalensopfyldelse – Loven fastslår, at parterne skal opfylde deres forpligtelser i henhold til aftalen. Hvis en part ikke opfylder sine forpligtelser, fastsætter aftaleloven de retsmidler, der er tilgængelige for den anden part.

Hvilke former for aftaler dækker Aftaleloven?

Aftaleloven dækker en bred vifte af aftaler indgået mellem parter. Loven gælder for både mundtlige og skriftlige aftaler. Her er nogle af de mest almindelige former for aftaler, der dækkes af Aftaleloven:

 1. Købsaftaler – Aftaleloven dækker købsaftaler, hvor en part forpligter sig til at købe en vare eller tjenesteydelse mod betaling af en pris.
 2. Lejekontrakter – Aftaleloven gælder også for lejekontrakter, hvor en part lejer en ejendom eller et rum mod betaling af en leje.
 3. Entrepriseaftaler – Aftaleloven dækker entrepriseaftaler, hvor en part forpligter sig til at udføre et byggeprojekt mod betaling af en pris.
 4. Uddannelsesaftaler – Aftaleloven gælder for uddannelsesaftaler, hvor en part forpligter sig til at give en anden part uddannelse eller oplæring mod en aftalt vederlag.
 5. Ansættelsesaftaler – Aftaleloven dækker også ansættelsesaftaler, hvor en partforpligter sig til at ansætte en anden part mod betaling af løn eller vederlag.

Disse er blot nogle eksempler på de former for aftaler, der dækkes af Aftaleloven. Loven er generelt bredt anvendelig og gælder for de fleste typer af aftaler indgået mellem parter.

Hvornår er en aftale gyldig?

For at en aftale skal anses for at være gyldig, skal der normalt være opfyldt visse elementer, herunder:

 • Aftalevilje – Parterne skal udtrykke deres vilje til at indgå i aftalen på en klar og entydig måde. Der skal være enighed om de væsentlige betingelser, herunder prisen, ydelserne og betalingsbetingelserne.
 • Tilbud og accept – En aftale opstår normalt, når en part fremsætter et Tilbud, og den anden part accepterer dette Tilbud uden forbehold eller ændringer. Der skal være en klar og entydig accept af tilbuddet for at indgå en bindende aftale.
 • Værdiudveksling – Der skal være en form for modydelse eller værdi, der udveksles mellem parterne. Dette kan være i form af penge, varer, tjenesteydelser eller anden form for fordel.
 • Lovligt formål – Aftalen skal have et lovligt formål og må ikke være i strid med lovgivningen eller være imod den offentlige orden.
 • Evne til at indgå aftaler – Parterne skal være juridisk kompetente og have evnen til at indgå bindende aftaler. For eksempel skal parterne være myndige og have en tilstrækkelig mental kapacitet til at forstå konsekvenserne af aftalen.

Det er vigtigt at bemærke, at aftaler kan være underlagt yderligere krav og bestemmelser afhængigt af den specifikke type aftale og den gældende lovgivning.

Stiltiende accept

Stiltiende accept refererer til tilfælde, hvor en aftale anses for accepteret, selvom der ikke er givet en eksplicit erklæring om accept. Det sker typisk, når en part modtager en ændring af en eksisterende aftale og ikke gør indsigelse, hvilket betragtes som en accept af ændringen.

Eksempel: Hvis en mobiltelefonoperatør informerer en kunde om prisændringer, og kunden ikke reagerer på meddelelsen, anses ændringerne normalt for at være stiltiende accepteret.

Acceptfrist

Acceptfrist referer til den tidsperiode, hvor et Tilbud er gældende. Hvis tilbuddet ikke accepteres inden for den givne tidsramme, udløber tilbuddet, medmindre andet er angivet i tilbuddet. Aftaleloven fastsætter at mundtlige Tilbud skal accepteres på stedet, mens skriftlige Tilbud har en rimelig betænkningstid jf. § 3, stk 1-2.

Eksempel: En virksomhed tilbyder en rabat til en kunde og angiver, at tilbuddet skal accepteres inden for 7 dage. Hvis kunden ikke accepterer inden for den angivne periode, bortfalder rabattilbuddet.

Fortrydelsesret

Alle aftaler indeholder ikke en fortrydelsesret, derfor bør man være opmærksom på, at fortrydelsesretten fremgår som en del af aftalen. Fortrydelsesret giver forbrugeren mulighed for at trække sig ud af en indgået aftale inden for en vis periode uden at angive en grund.

Eksempel: En forbruger køber en vare online og har normalt 14 dage til at fortryde købet og returnere varen, hvis de ikke er tilfredse.

Koncipistreglen

Koncipistreglen anvendes i tilfælde af uklarheder i en aftale. Koncipistreglen tilsikrer, at den part, der har udarbejdet aftalen eller vilkårene, bærer ansvaret for eventuelle uklarheder. Det er derfor vigtigt at formulere aftaler og vilkår så klart og præcist som muligt for at undgå misforståelser og tvister mellem parterne.

Forbrugeraftaler har yderligere beskyttelse i forhold til standardvilkår, hvor Koncipistreglen kan anvendes til fordel for forbrugerne, hvis vilkårene ikke har været genstand for forhandling.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.