Hensigt

Hensigten kan beskrives som den tanke eller plan, som ligger til grund for handlingen, og den kan være motiverende for den pågældende person. Hensigten er således en afgørende faktor, når det kommer til at forstå en persons handlinger og adfærd.

Hvad betyder hensigt?

Hensigt er en betegnelse for det formål, den bestemmelse, det forsæt eller den mening, som en person har med en given handling. Hensigten er således en afgørende faktor, når det kommer til at forstå en persons handlinger og adfærd.

Hensigt i Strafferet

I strafferet er hensigt en central faktor, når der skal fastslås skyld i en kriminel handling. Når en person straffes for en forbrydelse, er det afgørende, at vedkommende har handlet med en bevidst hensigt om at begå handlingen. Uden bevidst hensigt om at begå en forbrydelse, kan der være tale om formildende omstændigheder.

Eksempel: En person køber en kniv. Hvis personens hensigt med at købe kniven er at bruge den til madlavning, vil det ikke være en kriminel handling. Men hvis personens hensigt er at bruge kniven til at begå en forbrydelse, vil det være en kriminel handling, og personen vil kunne straffes for det.

Hensigt i Erstatningsret

I erstatningsret er hensigt også en vigtig faktor. Hvis en person har handlet med forsæt eller grov uagtsomhed og derved forårsaget skade eller tab for en anden person, kan den pågældende person blive pålagt at betale erstatning til den skadelidte. Hvis der derimod er tale om simpel uagtsomhed, kan erstatningskravet være mindre eller helt bortfalde.

Det er derfor vigtigt at have en klar forståelse af begrebet hensigt, både i strafferet og erstatningsret, da det kan have stor betydning for vurderingen af skyld og erstatningsansvar. Som advokat er det en vigtig opgave at undersøge og vurdere hensigten bag en persons handlinger for at kunne repræsentere klienten bedst muligt.

Eksempel: En person handler med grov hensigt og påfører bevidst en anden person en skade. Den skadelidte får krav på erstatning for både økonomiske og ikke-økonomiske tab. Hvis der er tale om simpel uagtsomhed, kan erstatningskravet være mindre eller helt bortfalde, afhængigt af omstændighederne.

Der er forskellige grader af hensigt i strafferetten og erstatningsretten. Ved at have fokus på hensigten bag en persons handlinger kan man opnå en mere retfærdig og afbalanceret vurdering af skyld og ansvar.

Relaterede ord

Delikt
Direkte forsæt
Direkte krav
Erstatningsret
Grov uagtsomhed

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.