Praktikaftale

En praktikaftale er en formel aftale mellem en virksomhed og en praktikant, der er interesseret i at udføre en praktikperiode i en virksomhed. Aftalen fastlægger de gensidige forpligtelser og forventninger mellem begge parter i praktikperioden. En praktikaftale skal være i overensstemmelse med underliggende lovgivning og uddannelseskrav for sektoren.

Hvad er en praktikaftale?

En praktikaftale er en formel kontrakt mellem en elev og en virksomhed, som beskriver vilkårene for elevens praktikforløb. En praktikaftale kan finde sted i forbindelse med et uddannelsesforløb, eller i forbindelse med et aktiveringsforløb, også kendt som virksomhedspraktik.

Hvad skal en praktikaftale indeholde?

Indholdet i en praktikaftale kan variere, men den skal grundlæggende indeholde krav og forventninger til praktikanten uddannelses- eller erhvervsforløb, herunder faglige mål, arbejdsopgaver, varighed, arbejdstider, oplæringsplan samt eventuelle løn- eller uddannelsesgodtgørelse. Praktikaftalen bør som minimum indeholde følgende:

  1. Partnernes oplysninger: Navne og kontaktoplysninger på både praktikanten og virksomheden.
  2. Formål: En beskrivelse af formålet med praktikperioden, herunder de opgaver og ansvarsområder, som praktikanten forventes at udføre.
  3. Varighed: Start- og slutdatoen for praktikopholdet.
  4. Arbejdstid: Det forventede antal timer, praktikanten skal arbejde og eventuelle specifikke arbejdstider.
  5. Løn og godtgørelse: Angivelse af eventuel løn eller andre ydelser, praktikanten vil modtage for deres arbejde (gældende for erhvervspraktik).
  6. Fortrolighed og tavshedspligt: En erklæring om at praktikanten skal overholde eventuelle fortroligheds- og tavshedspligter vedrørende virksomhedens informationer og data.
  7. Ophævelse af aftalen: Betingelser for, hvordan aftalen kan ophæves, og hvilken varsel der gælder, hvis det bliver nødvendigt.
  8. Ansvarsfraskrivelse: En erklæring om, at praktikanten er klar over eventuelle risici forbundet med praktikperioden og at virksomheden ikke påtager sig ansvar for personskader eller skader på ejendom, medmindre det skyldes grov uagtsomhed fra virksomhedens side.
  9. Andre relevante vilkår: Eventuelle andre specifikke vilkår eller krav, der er relevante for praktikperioden. Er praktikanten underlagt prøvetid, skal dette fremgå at kontrakten.

Hvorfor skal man lave en praktikaftale?

Det er både et krav fra både uddannelsesinstitutioner og Jobcenteret at lave en praktikaftale. Aftalen er er med til at skabe klarhed og fastlægger tydelige forventninger til arbejdsopgaver, arbejdstider og eventuelle lønforhold, som fremmer praktikantens forløb og målsætninger.