Procesbevilling

Procesbevilling er en tilladelse, der gives af Procesbevillingsnævnet til at føre en sag for Højesteret i Danmark. Det er en særlig tilladelse, der kræves for at anke en dom til Højesteret, medmindre sagen automatisk har ret til at blive behandlet af Højesteret.

Procesbevillingsnævnet

Procesbevillingsnævnet er en uafhængig instans under Justitsministeriet bestående af dommere og advokater, der træffer beslutninger om, hvilke sager der får lov til at blive behandlet af Højesteret.

Nævnet består normalt af fem medlemmer, herunder en formand og en næstformand. Nævnet har til opgave at vurdere, om en sag har tilstrækkelig principiel eller retlig betydning for at blive behandlet i Højesteret.

Hvordan fungerer procesbevilling?

Procesbevilling er begrænset til sager af principiel betydning og gives normalt kun, hvis sagen rejser spørgsmål af principiel karakter, eller hvis det er nødvendigt for at sikre retssikkerheden. Procesbevillingsnævnet vurderer også, om sagen har en rimelig udsigt til at føre til ændring af den pågældende dom.

Ansøgning

For at ansøge om procesbevilling skal parterne i sagen indsende en skriftlig ansøgning til Procesbevillingsnævnet. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af sagen og argumenter for, hvorfor sagen er principiel eller retligt væsentlig. Procesbevillingsnævnet vurderer derefter ansøgningen og træffer en beslutning om at give eller afslå procesbevilling.

Hvis procesbevilling gives, kan sagen ankes til Højesteret, hvor den vil blive behandlet af landets øverste domstol. Hvis procesbevilling derimod afslås, kan dommen normalt ikke ankes videre til Højesteret, og den oprindelige dom vil stå ved magt.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.