Højesteret

Er den øverste domstol i Danmark. Det er én af de tre statsmagter, herunder Folketinget (den lovgivende magt) og Regeringen (den udøvende magt), derfor spiller den en vigtig rolle i det danske retssystem. Højesteret fungerer som en ankeinstans for sager, der allerede er blevet behandlet i de lavere retsinstanser.

Højesteret

Hvad er Højesteret?

Højesteret er Danmarks øverste retsinstans. Højesteret træffer afgørelser i sager, hvor de lavere retsinstanser (byretter eller landsretter) ikke har kunnet nå frem til en dom. Afgørelser truffet af Højesteret er endelige og kan ikke appelleres yderligere.

Det vil sige, at Højesteret kun tager sager op, som har principiel betydning eller sager, hvor en ensretning af retstilstanden er nødvendig. Afgørelser truffet i denne retlige organ er med til at fastsætte retspraksis i Danmark og sikre, at lovgivningen fortolkes og anvendes korrekt.

Hvad er Højesterets opgaver?

Højesterets primære opgave er at sørge for ensretning i retstilstanden i hele landet. Denne opgave indebærer at træffe afgørelser i principielle sager, som kan have betydning for lovgivningen og retspraksis i Danmark.

Højesteret er også den øverste ankeinstans i Danmark, og dens afgørelser kan ikke appelleres yderligere. Dette betyder, at Højesterets afgørelser er endelige og bindende for alle domstole og myndigheder i Danmark.

Hvordan foregår en retssag i Højesteret?

En retssag i Højesteret foregår på samme måde som i andre domstole, men med nogle vigtige forskelle. Højesteret er Danmarks øverste domstol, og her behandles kun sager af principiel karakter eller sager, hvor der er behov for at sikre ensretning af retstilstanden.

Når en sag ankes til Højesteret, er det ofte fordi afgørelsen fra en lavere instans er principiel eller har betydning for flere sager.

  • Før retssagen begynder, skal begge parter i sagen indgive en skriftlig redegørelse til Højesteret. Derefter vil der blive afholdt en mundtlig forhandling, hvor parterne vil fremlægge deres synspunkter og argumenter.
  • Under retssagen vil dommerne stille spørgsmål og udfordre parternes argumenter, og der vil ofte være en intens debat om de juridiske spørgsmål, der er involveret i sagen.
  • Når retssagen er afsluttet, vil dommerne træffe en afgørelse og offentliggøre deres kendelse. Hvis afgørelsen ikke kan appelleres yderligere, er den endelig og bindende for alle parter i sagen og for andre domstole og myndigheder i Danmark.

Hvor mange dommere sidder der i Højesteret?

Der sidder i alt 18 dommere i Højesteret, som alle er udnævnt af Justitsministeriet efter indstilling fra det uafhængige Dommerudnævnelsesråd. Rådet indstiller kandidater til alle dommerposter i Danmark, herunder også Højesteret. Indstillingerne skal godkendes af justitsministeren, før udnævnelsen kan ske.

Det er vigtigt at bemærke, at domstolene ikke er politiske institutioner, men derimod uafhængige af Christiansborg og de politiske magthavere. Dommerne træffer deres afgørelser på baggrund af lovgivningen og den konkrete sag, og de er underlagt en streng etisk og faglig standard.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.