Retssag

En retssag refererer til den juridiske proces, hvor konflikter mellem parter løses gennem domstolene i enten byretten, fogedretten, landsretten eller i Højesteretten. Det er en formel procedure, hvor lovligheden af handlinger afgøres og stridigheder løses.

Hvad er en retssag?

En retssag er en juridisk proces, hvor mindst to parter involveres i at løse en konflikt gennem det retslige system. Det omfatter vurdering af skyldspørgsmål, præsentation og vurdering af beviser samt anvendelse af gældende lovgivning til at træffe en afgørelse om rettigheder og ansvar.

Typer af retssager

Retssager kan opdeles i forskellige typer afhængigt af deres karakter og formål:

  • Civile sager: Handler om uenigheder mellem private parter eller mellem en privat part og en offentlig myndighed, f.eks. tvister om kontrakter, erstatningssager eller familieretlige anliggender.

Eksempler: Skilsmissesager, tvister om ejendom eller kontraktbrud.

  • Straffesager: Vedrører anklager om overtrædelse af loven, hvor retten afgør skyld og eventuelt straf for lovovertrædelser.

Eksempler: Forbrydelser som tyveri, vold, drab mv.

  • Fogedsager: Omhandler inddrivelse af gæld eller tvangsfuldbyrdelse af andre retslige krav.

Eksempler: Inkasso, tvangsauktion mv.

  • Skiftesager: Behandler spørgsmål omkring dødsboer, konkurs, eller opdeling af formue ved skilsmisse.

Eksempler: Dødsboskifte, konkurs, ægtefælleskifte mv.

  • Tinglysningssager: Omfatter registrering af ejendomsret og andre rettigheder til fast ejendom.

Eksempler: Ejendomshandel, pantsætning, servitutter mv.

Hvad er en byret?

Byretten er den laveste instans i det danske retssystem, hvor de fleste retssager begynder. Den behandler både civile sager og straffesager på første instansniveau. Byretten har også specielle afdelinger som boligretten og familieretten.

Hvad er en landsret?

Landsretten fungerer som appelinstans for byretternes afgørelser. Der findes to landsretter i Danmark: Vestre Landsret i Viborg, der dækker Jylland, og Østre Landsret i København, der dækker resten af landet. Landsretten vurderer, om byrettens afgørelser skal stadfæstes eller ændres.

Hvad er Højesteret?

Højesteret er Danmarks øverste domstol og fungerer som sidste instans i retssystemet. Den behandler principielle sager og afgør tvister om lovtolkning. Højesteret tager ikke stilling til skyldsspørgsmål i straffesager, men kun til strafudmålingen. Domstolen består normalt af fem dommere.

Relaterede ord

Retshjælp