Landsret

En landsret er en type domstol i det danske retssystem. Der er i alt to landsretter i Danmark, nemlig Østre Landsret og Vestre Landsret. Landsretterne fungerer som melleminstans mellem byretterne og Højesteret. De behandler appelsager, hvor parterne ønsker at anke afgørelser truffet af en byret.

Landsret

Hvad er en landsret?

En landsret er en appelinstans for byretterne. Der er to landsretter i Danmark, herunder;

  • Vestre Landsret i Viborg, der behandler appelsager fra byretterne i hele Jylland.
  • Østre Landsret i København, der behandler appelsager fra byretterne fra resten af Danmark.

Landsretterne fungerer som førsteinstans i visse typer af sager og behandler sager, hvor afgørelser fra byretten ankes. De håndterer også sager af principiel karakter og har et panel af dommere, der træffer beslutninger i retssagerne.

Retspraksis

Normalt skal alle sager starte og behandles i byretten, og landsretten fungerer som appeldomstol. Dog kan en sag blive behandlet direkte i landsretten som første instans, hvis en af parterne anmoder byretten om at henvise sagen på grund af dens principielle karakter.

Kan alle sager ankes til landsretten?

Som udgangspunkt kan enhver afgørelse truffet i Byretten ankes til Landsretten. Dog gælder der betingelser og krav, afhængigt af sagens type, herunder civilsager, straffesager mv. Du kan finde yderligere information om de specifikke sager og gældende betingelser på Danmarks Domstolenes hjemmeside her.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.