Legitimationsekstinktion

Legitimationsekstinktion refererer til en situation, hvor en erhverver af løsøregenstande kan ugyldiggøre den oprindelige ejers rettigheder til ejendommen. Det betyder, at selvom den oprindelige ejer ikke længere har fysisk besiddelse af ejendommen eller har frataget rådigheden over den, kan en tredjepart, der opfylder visse betingelser, gyldigt erhverve ejendomsretten.

Legitimationsekstinktion

Hvilke betingelser skal være opfyldt?

For at legitimationsekstinktion kan finde sted, skal følgende betingelser normalt være opfyldt:

  1. Gyldig og uomstødelig aftale – Der skal være en gyldig og uigenkaldelig aftale mellem erhververen og den oprindelige ejer. Aftalen skal være juridisk bindende og opfylder de formelle krav til at overdrage ejendomsretten til formuegodet.
  2. Erhververens god tro – Erhververen skal være i god tro, hvilket betyder, at de ikke har kendskab til eventuelle mangler eller ugyldigheder ved overdragelsen. Hvis erhververen har rimelig grund til at tro, at overdragelsen er lovlig og gyldig, vil de blive betragtet som værende i god tro.
  3. Nødvendig legitimation hos den oprindelige ejer – Den oprindelige ejer skal have den nødvendige legitimation eller beføjelse til at overdrage ejendommen. Dette betyder, at den oprindelige ejer skal have ret til at råde over ejendommen og overføre ejendomsrettighederne til erhververen.

Hvis disse betingelser er opfyldt, kan legitimationsekstinktion finde sted, og erhververen kan gyldigt udslukke den oprindelige ejers rettigheder til det overdragne løsøre, selv uden fysisk besiddelse af ejendommen eller rådighedsberøvelse fra den oprindelige ejers side.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.