Cession

Cession betyder overdragelse af en fordring. Det indebærer, at der bliver indgået en aftale om, at kreditors fordring overgår til en anden. Det betyder, den nye aftalepart indtræder i den hidtidige kreditors kontraktsrettigheder mod debitoren.

Der er flere forskellige parter involveret i cession:

  • Cedent: Overdrageren af den pågældende fordring. Vedkommende kaldes også den overdragende kreditor.
  • Cessionar: Erhververen af den pågældende fordring gennem overdragelse. Vedkommende kaldes også den nye kreditor.
  • Cessus: Skyldneren på den overdragede befordring. Vedkommende kaldes også

Man sondrer mellem to forskellige former for cession (aftalt og legal cession). legal cession betyder, at der foreligger en tilladelse til, at en cessionar stiltiende kan indtræde i de rettigheder, som cedent har mod cessus. Ved aftalt cession foregår cession ved, at cedent og cessionar indbyrdes aftaler, at de rettigheder, som cedent har mod cessus, skal blive overdraget til cessionar.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.