Brugstyveri

Brugstyveri er uberettiget brug af en andens ting. Ved brugstyveri forstår man, at gerningsmandenikkehar til hensigt at beholde tingen. Derved adskiller brugstyveri sig fra tyveri.

Straffeloven skelner imellem brugstyveri af motorkøretøjer (bil og motorcykel) og stort set alle andre genstande.

Brugstyveri er en alvorlig forbrydelse, som er defineret i straffeloven. Brugstyveri af motorkøretøjer anses som særligt alvorlig, da det erfaringsmæssigt ofte fører til færdselsuheld.

Strafferammen for brugstyveri er fængsel i op til 4 år.

Hvad skriver straffeloven om brugstyveri?

Brugstyveri er beskrevet i straffelovens § 293:

  • § 293. Den, som uberettiget bruger en ting, der tilhører en anden, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år, medmindre forholdet er omfattet af § 293 a. Under skærpende omstændigheder, navnlig når tingen ikke bringes tilbage efter brugen, kan straffen stige til fængsel i 2 år.
  • Stk. 2. Den, der uberettiget hindrer en anden i helt eller delvis at råde over ting, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år. Straffen kan stige til fængsel i 2 år, hvor der er tale om overtrædelser af mere systematisk eller organiseret karakter, eller der i øvrigt foreligger særligt skærpende omstændigheder.
  • § 293 a. For brugstyveri af motorkøretøj straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder den, der uberettiget bruger et motorkøretøj, der tilhører en anden. Under særligt skærpende omstændigheder, herunder navnlig i gentagelsestilfælde, kan straffen stige til fængsel i 4 år.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.