Rekurs

Rekurs er en betegnelse for en parts ret til at gøre indsigelse mod en afgørelse eller dom ved at indbringe sagen for en højere instans. Formålet er at få den højere instans til at ændre eller omstøde den afgørelse, som den lavere instans har truffet. Den højere instans kan enten ændre, omstøde eller stadfæste den lavere instans afgørelse.

Rekurs anvendes i mange forskellige sager. Det kan både være straffesager, forvaltningssager eller civilsager.

Eksempel:Tobias er i byretten blevet idømt 12 års fængsel for et drab. Tobias kan nu anke dommen til landsretten, som er en domstol, der er rangeret højere end byretten. Ved at indbringe sagen for landsretten, får Tobias prøvet, om dommen er korrekt.

Hvad er formålet med rekurs?

Der er et retssikkerhedsmæssigt formål med rekurs. Man sikrer på den måde, at højere instanser kan tage stilling til, om afgørelser og domme er korrekte. Den højere instans vurderer således, om der er eventuelle fejl i afgørelsen, som instansen kan rette op på.

Rekurs har flere funktioner. For det første er det med til at sikre, at borgerne kan få en sag dømt mere end én gang for at sikre, at afgørelsen eller dommen er korrekt. For det andet bidrager rekurs til, at myndighederne og domstolene træffer ensartede afgørelser og domme. Det skyldes, at når en højere instans træffer en afgørelse, vil de lavere instanser blive opmærksomme på dette og fremtidigt tage højde for den tankegang.    

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.