Civilproces

Civilproces er et sæt af regler, der fastsætter, hvordan civile retssager skal anlægges, føres og afgøres ved domstolene. Det kendes også som borgerlig retspleje. Ved en civil retssag forstås en sag, der vedrører en tvist mellem to eller flere parter. Parterne kan enten være borgere, virksomheder eller offentlige myndigheder. 

Du kan læse mere om civile retssager her.   

Hvordan anlægges civile retssager?

En civil retssag bliver anlagt på www.minretssag.dk. Sagen anlægges typisk ved byretten, og det sker i almindelighed i den retskreds, hvor modparten har bopæl.

Hvordan bliver civile retssager ført?

I civile retssager er det parterne selv, der skal fremlægge de oplysninger, som dommeren skal træffe sin afgørelse på baggrund af. Parterne har desuden også adgang til både at se samt udtale sig om det materiale, som modparten fremlægger (kontradiktionsprincippet). I sidste ende er det dog parterne, der bestemmer, hvilke beviser der skal frembringes.

Undervejs i sagens forløb har dommeren mulighed for at stille spørgsmål til parterne samt opfordre parterne til at frembringe de nødvendige beviser.

Hvordan afgøres civile retssager?

Civile retssager afgøres i byretten. Som udgangspunkt vil der kun være én dommer til at afgøre sagen. Ved visse sager kan der dog være tre dommere, hvis enten:

  • Sagens afgørelse kan få en væsentlig betydning for andre end sagens parter
  • Sagens udfald indebærer, at dommerne skal tage stilling til en vanskelig eller særligt omfattende retligt eller bevismæssigt spørgsmål
  • Sagen er af principiel karakter

Hvis sagen er af principiel karakter, kan en af parterne anmode om, at sagen blive henvist og behandlet ved landsretten i stedet. Det gør bl.a., at der er en direkte mulighed for at appellere landsrettens afgørelse til Højesteret.

Civil retspleje – hvad koster det?

Det er udgifter forbundet med civile retssager. Udgifterne bliver normalvis afholdt af parterne, som skal betale en retsafgift. Det fastlægges typisk i dommen, at den part, der taber sagen, skal afholde modpartens udgifter ved retssagen. Det indebærer bl.a. advokatsalær samt omkostninger til syn og skøn.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.