Panteret

Panteret er en juridisk betegnelse, der refererer til retten til at beholde og sælge en genstand som sikkerhed for tilbagebetaling af en gæld. Når en genstand pantsættes, opnår panthaveren panteretten over den pågældende genstand.

Hvad er panteret?

Panteret er en rettighed, der giver en kreditor ret til at sikre sig for en gæld ved at tage pant i debitors ejendom. Panteretten kan være aftalt mellem parterne, eller den kan være fastsat i lovgivningen.

Eksempel: En kreditor kan få panteret i forskellige former for ejendom, såsom fast ejendom, løsøre, aktier eller andre værdipapirer. Panteretten giver kreditor ret til at få dækket sin gæld ved at sælge den pantsatte ejendom, hvis debitor ikke betaler sin gæld.

Sådan fungerer det

Typisk giver panteretten panthaveren ret til at beholde det pantsatte aktiv indtil gælden er blevet betalt tilbage. Hvis låntageren ikke opfylder deres forpligtelser og undlader at betale gælden tilbage inden for den aftalte tidsramme, kan panthaveren udøve deres rettigheder og sælge det pantsatte aktiv for at inddrive det skyldige beløb.

Tinglysning af panteret

Panteretten skal tinglyses for at være gyldig og for at kunne gøres gældende over for tredjemand. Ved Tinglysning bliver panteretten offentligt kendt, og andre kreditorer eller interesserede parter kan dermed blive opmærksomme på den.

Hvis der er flere panthavere, vil prioritet blive afgjort efter tinglysningsdatoen. Den først tinglyste panthaver har førsteprioritet og vil blive tilgodeset før senere tinglyste panthavere.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.