Koncernregnskab

Et koncernregnskab referer til et samlet regnskab over hele koncernen. Sagt på en anden måde er det en finansiel rapport, der indeholder og viser regnskabsoplysninger fra forskellige relaterede virksomheder, der er samlet under koncernen.

Hvad er et koncernregnskab?

Et koncernregnskab er en økonomisk rapport, der konsoliderer regnskabsinformation fra flere relaterede selskaber inden for en koncern. En koncern består af et moderselskab og dets datterselskaber, hvor moderselskabet ejer en betydelig andel af aktierne eller har kontrol over datterselskaberne.  

Formål

Formålet med et koncernregnskab er at give en samlet oversigt over koncernens økonomiske sundhed og aktiviteter som helhed, i stedet for at analysere hvert selskab individuelt. Dette gør det muligt for investorer, interessenter, ledelse og offentligheden at få et klart billede af koncernens samlede økonomiske historik, ydeevne og styrke.

Hvad er en koncern?

En koncern er en sammenslutning af flere selvstændige virksomheder (datterselskaber), som alle er samlet under kontrol af et moderselskab. Moderselskabet opererer økonomisk og strategisk som en enhed, selvom den består af flere separate juridiske enheder. Koncernen konsoliderer regnskabet, som om den var en enkelt enhed, og indtægter, omkostninger, aktiver og passiver sammenlægges post for post. Dette eliminerer dobbelttælling af poster og giver en mere nøjagtig fremstilling af koncernens økonomi.

Hvad består et koncernregnskab af?

Et koncernregnskab består normalt af følgende hovedelementer:

  • Konsolideret balance – Viser koncernens samlede aktiver, passiver og egenkapital på et givet tidspunkt.
  • Konsolideret resultatopgørelse ��� Viser koncernens samlede indtægter, omkostninger og resultat i en given periode.
  • Konsolideret pengestrømsopgørelse – Viser koncernens pengestrømme fra drift, investeringer og finansiering i løbet af perioden.
  • Noter til regnskabet – Uddybende oplysninger om regnskabsprincipper, ledelsens vurdering og andre relevante oplysninger.

Hvornår er der krav om et koncernregnskab?

En modervirksomhed er normalt forpligtet til at udarbejde et koncernregnskab, medmindre visse undtagelser gælder. Undtagelserne omfatter:

  • Mindre koncerner, der ikke overskrider størrelsesgrænserne for regnskabsklasse B, som er defineret ved nettoomsætning på 89 mio. kr., balancesum på 44 mio. kr. og antal heltidsbeskæftigede på 50.
  • Underkoncerner, hvor modervirksomheden er en del af en overordnet koncern, og regnskaberne for virksomhederne i underkoncernen indgår i det konsoliderede regnskab udarbejdet af den overordnede modervirksomhed.
  • Erhvervsdrivende moderfonde med kun ét datterselskab, og visse betingelser er opfyldt.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.