Culpa

Begrebet culpa er en ulovbestemt retsgrundsætning fra romerretten, som beskriver en form for skyld, man kan stilles til ansvar for. Culpa er en grundlæggende betingelse for, at man kan blive pålagt skadeserstatning uden for kontraktforhold. Det anvendes typisk i erstatningssager.

Det er et vurderingsspørgsmål, om culpareglen er opfyldt. Man skal bl.a. kigge på:

 • Om den udviste adfærd på tidspunktet for skadens indtræden svarer til det, en gennemsnitlig voksen (bonus pater) havde udvist i situationen. Hvis en bonus pater havde udvist samme adfærd, vil adfærden som udgangspunkt ikke være culpøs.
 • Lovgivning, normer eller andre regler. Hvis handlingen strider med en anerkendt måde at handle på, vil det typisk være culpøst.

Tre typer af culpa

Der er tre forskellige former for culpa; forsætlig, uagtsom eller hændelig skade. Uagtsomhed opdeles yderligere i enten grov eller simpel Uagtsomhed.  

 • Forsæt: Skadevolderen har til hensigt at forvolde den pågældende skade. Det er typisk intentionen bag handling, der får betydning for, om adfærden er forsætlig.
 • Grov Uagtsomhed: Skadevolderens formål er ikke at forårsage et tab eller en skade, men vedkommende ved, at der er en overhængende sandsynlighed for det. Det kan også være, at adfærden er markant anderledes end den adfærd, samfundet opfatter som normalt.
  • Eksempel: Morten kommer kørende en sen aften og kan ikke se nogle andre trafikanter. Han vælger derfor at fortsætte over for rødt i høj fart og rammer en cyklist.
 • Simpel Uagtsomhed: Skadevolderen burde have indset, at handlingen kunne medføre en skade eller et tab, som være undgået, hvis vedkommende havde tænkt lidt længere. Sandsynligheden for beskadigelsen skal dog ikke være åbenlys.
  • Eksempel: Mette kommer gående ad en stille vej og træder ud på vejen uden at se sig for. Henning, som kommer cyklende, rammer derfor ind i Mette og vælter. Mette har handlet simpelt uagtsomt, fordi hun burde have orienteret sig, inden hun krydsede vejen.
 • Hændeligt uheld: Når skadevolderen ikke kunne have forudset konsekvenserne. Det foreligger enten, når ingen retfærdigt kan tildeles et ansvar for skaden, eller hvis adfærden faktisk var normal.

Culpa som erstatningsbetingelse

Der er fire erstatningsbetingelser, der skal være opfyldt, før man kan blive erstatningsansvarlig. Den ene af betingelserne er ansvarsgrundlag, som bl.a. er culpaansvar. Derudover er det et krav, at der er lidt et økonomisk tab, at der er en årsagssammenhæng, og at skaden var påregnelig.

Ansvarsfrihed trods culpa

En skadevolder kan blive ansvarsfri, selvom vedkommende har handlet culpøst og opfylder samtlige erstatningsbetingelser. Ansvarsfrihed foreligger, hvis der er en objektiv ansvarsfrihedsgrund, som er en af følgende:

 • Nødværge
 • Nødret
 • Negotiorum gestio
 • Samtykke

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.