Nøgletal

Nøgletal refererer til specifikke numeriske værdier, der bruges til at evaluere og analysere forskellige aspekter af en virksomheds præstation, økonomi eller andre relaterede områder. Disse tal er afgørende for regnskabsanalyse og kan give vigtig indsigt i en virksomheds økonomiske sundhed, effektivitet og risikoprofil.

Hvad er nøgletal?

Nøgletal er vigtige økonomiske målinger, der bruges til at analysere og vurdere en virksomheds økonomiske præstation samt dens generelle sundhedstilstand. Disse målinger giver et klart billede af virksomhedens økonomiske styrke og dens evne til at generere indtægter og overskud.

Nedenfor præsenteres væsentlige nøgletal, der typisk anvendes til at evaluere en virksomheds regnskab:

 • Afkastningsgrad
 • Bruttofortjenestemargin
 • Dækningsgrad
 • Egenkapitalens forrentning
 • Likviditetsgrad (Current Ratio på engelsk)
 • Nulpunktsomsætning
 • Overskudsgrad
 • Quick Ratio
 • Soliditetsgrad
 • Varedebitorernes omsætningshastighed
 • Varelagerets omsætningshastighed

Regnskabsanalyse med nøgletal

Regnskabsanalyse med nøgletal er afgørende for at forstå forskellige aspekter af en virksomheds regnskab. Nøgletallene fungerer som analytiske redskaber for beslutningstagere, investorer og interessenter, der er interesseret i virksomhedens lønsomhed, likviditet, aktivitetsniveau, gældsstyring og effektivitet.

Afkastningsgrad

Afkastningsgraden måler virksomhedens evne til at generere overskud i forhold til dens indtjening. Det angiver, hvor stor en procentdel af indtjeningen der konverteres til overskud. Afkastningsgraden kan give indsigt i virksomhedens rentabilitet og effektivitet.

Formlen for afkastningsgraden er:

Afkastningsgrad = (Resultat før renter x 100) / samlede aktiver

Bruttofortjenestemargin

Bruttofortjenestemargin måler virksomhedens evne til at generere overskud fra sin primære drift. Det viser, hvor stor en procentdel af omsætningen der forbliver som bruttofortjeneste, efter at direkte omkostninger er blevet dækket. Dette tal er vigtigt, da det giver indsigt i virksomhedens effektivitet og rentabilitet på produktions- eller tjenesteydelsesniveau.

Bruttofortjenestemargin formlen er:

Bruttofortjenestemargin = (bruttofortjeneste / Nettoomsætning) x 100

Dækningsgrad

Dækningsgraden måler virksomhedens evne til at dække sine faste omkostninger ved hjælp af sin omsætning. Dette tal er nyttig til at vurdere, hvor stor en procentdel af virksomhedens omsætning, der er til rådighed til at dække variable omkostninger og derved dække faste de omkostninger.

Formel for dækningsgraden er:

Dækningsgrad = (Dækningsbidrag x 100) / nettoomsætning

Egenkapitalens forrentning

Egenkapitalens forrentning, også kendt som afkastning på egenkapital (ROE - Return on Equity) måler, hvor effektivt en virksomhed genererer overskud i forhold til dens egenkapital. Dette nøgletal giver aktionærer indsigt i, hvor godt virksomheden bruger deres investerede kapital for at generere overskud.

Formlen for egenkapitalens forrentning er som følger:

ROE = (Resultat efter renter / egenkapital) x 100

Likviditetsgrad

Likviditetsgrad, også kendt som Current Ratio, måler en virksomheds evne til at opfylde sine kortsigtede forpligtelser ved at sammenligne dens kortsigtede aktiver med dens kortsigtede passiver. Dette nøgletal giver indsigt i virksomhedens likviditet og dens evne til at håndtere øjeblikkelige forpligtelser.

Formlen for Current Ratio er:

Likviditetsgrad = Omsætningsaktiver x 100 / Kortsigtede gældsforpligtelser

Nulpunktsomsætning

Nulpunktsomsætning angiver det niveau af omsætning, hvor en virksomhed hverken tjener overskud eller lider tab. Med andre ord er det det punkt, hvor de samlede indtægter netop dækker de samlede omkostninger, og der er hverken gevinst eller tab.

Formel til beregning af Nulpunktsomsætning er:

Nulpunktsomsætning = Kapacitetsomkostninger x 100 / Dækningsgrad

Overskudsgrad

Overskudsgraden viser, hvor stor en del af virksomhedens omsætning der bliver tilbage som overskud efter at have dækket alle omkostninger. Dette tal kan give en idé om virksomhedens evne til at opnå en god lønsomhed.

Formel til beregning er:

Overskudsgrad = Resultat før renter x 100 / nettoomsætning

Quick Ratio

Quick Ratio er en økonomisk måling, der bruges til at vurdere en virksomheds evne til at opfylde kortsigtede forpligtelser uden at skulle sælge beholdninger eller lagerbeholdninger. Den udelukker lagerværdien fra omsætningsaktiverne.

Formlen til beregning er:

Quick Ratio = (Omsætningsaktiver - Varelager) / Kortsigtede gældsforpligtelser

Soliditetsgrad

Soliditetsgraden er et mål for, hvor stor en del af en virksomheds samlede aktiver der er finansieret gennem egenkapital, i modsætning til gæld. Denne grad angiver procentdelen af aktiver, der stammer fra virksomhedens egne midler.

Formlen for soliditetsgraden er som følger:

Soliditetsgrad = egenkapital x 100 / Passiver

Varedebitorernes omsætningshastighed

Varekreditorernes omsætningshastighed måler, hvor hurtigt en virksomhed betaler sine leverandører for de varer eller tjenester, den har købt på kredit. Dette tal giver indsigt i, hvor effektivt virksomheden håndterer sine kreditforpligtelser over for leverandører.

Formlen for varekreditorernes omsætningshastighed er som følger:

Varekreditorernes omsætningshastighed = Varekøb / Varekreditorer

Varelagerets omsætningshastighed

Varelagerets omsætningshastighed måler, hvor hurtigt en virksomhed omsætter sit varelager i løbet af en given periode. Dette tal er vigtigt for at vurdere, hvor effektivt virksomheden styrer sit varelager og omdanner det til salg.

Formlen for varelagerets omsætningshastighed er som følger:

Varelagerets omsætningshastighed = Vareforbrug / Varelager

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.