Revideret regnskab

Et revideret regnskab er en finansiel opgørelse, der er blevet gennemgået af en uafhængig revisor for at sikre nøjagtigheden og troværdigheden af de oplysninger, der er præsenteret. Revisoren vurderer, om regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation i overensstemmelse med gældende lovgivning og regnskabsstandarder.

Hvad er et revideret regnskab?

Et revideret regnskab henviser til en virksomheds regnskab, som er gennemgået og godkendt af en registreret eller statsautoriseret revisor. Denne revisor sikrer, at regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation. Hvis der er mangler eller uoverensstemmelser, afgiver revisoren en påtegning, der angiver disse.

Virksomheder, der er pålagt revisionspligt, skal fremvise et revideret regnskab.

Hvilke virksomheder skal fremvise et revideret regnskab?

Kravet om at fremvise et revideret regnskab afhænger af virksomhedens størrelse, struktur og omsætning. I Danmark skal følgende typer virksomheder normalt fremvise et revideret regnskab:

 • Aktieselskaber (A/S)
 • Anpartsselskaber (ApS)
 • Børsnoterede virksomheder
 • Selskaber med begrænset ansvar
 • Statslige selskaber
 • Erhvervsdrivende fonde

Hvad skal et revideret regnskab indeholde?

Et revideret regnskab skal indeholde følgende elementer:

 • Ledelsesberetning: En beskrivelse af virksomhedens aktiviteter, økonomiske resultater og fremtidsudsigter.
 • Resultatopgørelse: En oversigt over virksomhedens indtægter og udgifter i regnskabsperioden, der viser overskud eller underskud.
 • Balance: En opgørelse over virksomhedens aktiver, passiver og egenkapital på balancedagen.
 • Noter: Supplerende oplysninger, der uddyber posterne i resultatopgørelsen og balancen. Noterne kan inkludere regnskabspraksis, specifikationer af større poster og oplysninger om eventualforpligtelser.
 • Pengestrømsopgørelse: En redegørelse for virksomhedens pengestrømme i løbet af regnskabsperioden, opdelt i driftsaktiviteter, investeringsaktiviteter og finansieringsaktiviteter.
 • Revisorpåtegning: En erklæring fra den uafhængige revisor, der beskriver omfanget af revisionen, og om regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske stilling og resultat.

Revisionspåtegningen kan være uden forbehold (hvis alt er fundet i orden) eller med forbehold (hvis der er fundet væsentlige fejl eller mangler).

Fravalg af revision af årsregnskabet

For de allermindste virksomheder er det muligt at fravælge revision af årsregnskabet, hvis visse betingelser er opfyldt. Dette kan være relevant for små virksomheder, der ønsker at spare omkostninger og forenkle deres regnskabsprocedure.

Betingelser for at fravælge revision

Små virksomheder kan fravælge revision, hvis de i to regnskabsår i træk ikke overskrider to af følgende tre grænser på balancedagen:

 • En balancesum på 4 mio. kr.
 • En nettoomsætning på 8 mio. kr.
 • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

Hvis en virksomhed overskrider en balancesum på 50 mio. kr. i to på hinanden følgende regnskabsår, kan den ikke fravælge revision, selvom den opfylder de andre kriterier. Virksomheder bliver revisionspligtige fra det andet år, de overskrider disse størrelsesgrænser.