Livstidsstraf

En livstidsstraf betegner en domsafsigelse der indebærer, at en person dømt for en alvorlig kriminel handling, typisk forsætligt manddrab eller andre alvorlige forbrydelser, tilbringer resten af deres liv i fængsel. Personen, der idømmes livstidsstraf, vil normalt ikke have mulighed for at blive prøveløsladt før en vis minimumstid er udstået.

Livstidsstraf i Danmark

I Danmark er livstidsstraffen hjemlet i Straffeloven. Ifølge dansk lov kan livstidsstraf idømmes for særligt alvorlige forbrydelser, herunder forsætligt manddrab, terrorhandlinger, grov voldtægt, og visse former for grov og organiseret kriminalitet. Livstidsstraffen anses for at være en af de mest alvorlige straffe, der kan idømmes.

Minimumstid for afsoning

Når en person idømmes livstidsstraf i Danmark, fastsættes der som udgangspunkt en minimumstid, der skal udstås, før der kan ske prøveløsladelse. I det danske retssystem er minimumstiden fastsat til at være mindst 12 år jf. Straffeloven § 41.

Prøveløsladelse

Efter udståelsen af minimumstiden kan den dømte søge om prøveløsladelse. Ansøgningen behandles af Justitsministeriet eller den, ministeriet bemyndiger dertil. Ved vurderingen om prøveløsladelse tages der hensyn til forskellige faktorer, herunder den indsattes kriminalitetsrisiko, behandlingsbehov, samfundsrelevans mv. Der afholdes typisk en prøveløsladelseshøring, hvor den indsatte partshøres.

Det er værd at bemærke, at i særligt alvorlige sager, hvor der vurderes at være en fortsat fare for samfundet, kan prøveløsladelse nægtes, selv efter udståelse af minimumstiden. Dette kan ske efter en vurdering fra Kriminalforsorgens Styrelse og en afgørelse fra Justitsministeriet.

Hvad er forskellen på livstidsstraf og forvaringsdom?

Livstidsstraf og forvaringsdom er begge alvorlige straffe, men der er forskelle i deres retlige karakteristika og anvendelse.

  • Livstidsstraf indebærer, at en person dømt for en alvorlig kriminel handling som udgangspunkt tilbringer resten af deres liv i fængsel. Det er en fast straf uden mulighed for prøveløsladelse, før minimumstiden på 12 år er udstået.
  • Forvaringsdom er en straf, der anvendes for at beskytte samfundet mod farlige kriminelle, når der er betydelig risiko for gentagelse af alvorlige forbrydelser. Det er en tidsubestemt straf, hvor den dømte kan blive frihedsberøvet i ubestemt tid. Samtidig kan en forvaringsdømt person prøveløslades betinget af forskellige behandlings- og tilsynsforanstaltninger.

Begge straffe har til formål at beskytte samfundet og afskrække potentielle forbrydere. Livstidsstraffen bruges til alvorlige forbrydelser, hvor prøveløsladelse normalt ikke er mulig, mens forvaringsdom anvendes, når der er risiko for gentagelse af alvorlige forbrydelser, og prøveløsladelse kan overvejes efter en bestemt sikringsperiode.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.