Medarbejderaktier

Medarbejderaktier er en form for aflønning, som arbejdsgivere kan tilbyde deres medarbejdere. Ordningen giver medarbejdere mulighed for at købe aktier eller modtage tegningsretter til aktier i deres virksomhed. Det kan være en del af medarbejdernes lønpakke eller som en bonusordning. Arbejdsgivere skal dog være opmærksomme på reglerne omkring medarbejderaktier.

Hvad er medarbejderaktier?

Medarbejderaktier er aktier, som arbejdsgivere tildeler deres medarbejdere. Dette omfatter muligheden for at forære aktier til medarbejderne eller tilbyde dem muligheden for at købe aktier til en pris, der er under den aktuelle markedsværdi. Arbejdsgivere kan også tilbyde medarbejderne køberetter og tegningsretter til aktier.

 • En køberet (også kendt som en call-option) giver medarbejderen ret, men ikke forpligtelsen, til at købe eksisterende aktier i selskabet til en forudbestemt pris (kaldet udøvelsesprisen) på et senere tidspunkt.
 • En tegningsret er en rettighed, der gives til medarbejderen, som giver dem mulighed for at købe yderligere aktier i selskabet til en forudbestemt pris.

Tegningsrettigheder udstedes normalt i forbindelse med en ny aktieudstedelse (f.eks. en kapitalforhøjelse).

Hvordan fungerer det?

Medarbejderaktieordninger fungerer ved, at arbejdsgiveren giver medarbejderne mulighed for at købe aktier i virksomheden eller modtage tegningsretter til aktier. Tegningsretterne giver medarbejderne ret til at købe aktier til en forudbestemt pris i fremtiden.

Når medarbejderne køber aktier eller modtager tegningsretter, bliver de en del af virksomhedens ejerkreds. De får dermed en økonomisk interesse i virksomhedens præstation og succes. Hvis virksomheden klarer sig godt, vil aktiernes værdi stige, hvilket vil øge medarbejdernes formue.

Ligningsloven og regelgrundlagetØverst på formularen

Ligningsloven danner regelgrundlaget for medarbejderaktier og aftaler om købe- eller tegningsretter. Denne lov etablerer de nødvendige rammer for aktieaftaler mellem arbejdsgiveren og medarbejderen og definerer beskatningsreglerne for aktielønnen.

En væsentlig afgørelse i forbindelse med medarbejderaktier er, om de skal betragtes som aktieløn eller lønindkomst. Dette har betydelig indflydelse på, hvordan de beskattes. Aktieløn beskattes som aktieindkomst, mens lønindkomst er underlagt almindelig indkomstbeskatning.

Beskatning af købe- og tegningsretter

Beskatningsreglerne for købe- og tegningsretter varierer afhængigt af, om de falder ind under Ligningslovens § 7 P (medarbejderaktieordninger) eller Ligningslovens § 28 (købe- og tegningsretter). For at undgå beskatning i den skattepligtige indkomst er det afgørende at opfylde visse betingelser, herunder:

 • Der skal være en klar aftale mellem den ansatte og arbejdsgiveren, der identificerer vederlagets karakter og oplysninger om de pågældende aktier eller rettigheder.
 • Vederlagets værdi må ikke overstige 10% af den ansattes årsløn, medmindre mindst 80% af alle medarbejdere har adgang til samme ordning. Under visse betingelser kan denne grænse øges til 20% eller endda 50%.
 • Vederlaget skal komme fra arbejdsgiveren eller et koncernforbundet selskab.
 • Det skal enten være i form af aktier i arbejdsgiveren eller et koncernforbundet selskab eller give ret til at erhverve sådanne aktier.
 • De tildelte aktier må ikke repræsentere en separat aktieklasse.
 • Købs- og tegningsretter kan normalt ikke overdrages, medmindre de udløber uudnyttede eller overdrages ved arv.
 • De skal indeholde en klar rettighed til at erhverve eller levere aktier.
 • Ændringer i aftalen om vederlaget for at opfylde disse betingelser anses ikke for at være afståelse eller erhvervelse af nye aktier eller rettigheder.
 • Vurderingen af betingelserne sker ved udnyttelsen af retten eller erhvervelsen af aktierne, og den ansattes årsløn ved aftalens indgåelse spiller en vigtig rolle.
 • Eventuelle værdireguleringer som følge af kapitalforhøjelser eller andre begivenheder indeholdt i aftalen, påvirker ikke betingelserne.
 • Der er også krav til arbejdsgiverens størrelse, nettoomsætning, aktivitetsperiode og finansielle status.
 • Skattefrihed gælder normalt ikke for aktier, der handles på et reguleret marked.
 • Hvis den ansatte modtager støtte som en del af vederlaget under ordningen, skal denne støtte indberettes, hvis den overstiger en vis grænse.

Medarbejderaktier kan ikke benyttes af bestyrelsesmedlemmer i selskabet, ligesom det heller ikke er tilladt at aktierne overdrages til en tredjepart. 

Medarbejderaktier i mindre virksomheder

Med de nye regler om medarbejderaktier kan nyopstartede eller mindre virksomheder også tildele sine medarbejdere købe- og tegningsretter. Det er dog værd at bemærke, at værdien af aktier ikke må overstige 50 % af den ansattes årsløn på aftaletidspunktet. Du kan læse mere om beskatningsreglerne Skattestyrelsens hjemmeside her.

Hvad er fordelene ved at købe medarbejderaktier?

Medarbejderaktier kan være med til at øge medarbejdernes engagement og følelse af ejerskab i virksomheden. Det giver medarbejderne mulighed for at føle sig endnu mere knyttet til virksomheden, da de deler dens succes. I konkurrenceprægede markeder kan medarbejderaktier også hjælpe med at tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.