Opsættende virkning

Opsættende virkning referer til en praksis, hvor en retlig afgørelse får midlertidig virkning, mens den endelige afgørelse stadig er under overvejelse. Når en klage eller anke har opsættende virkning, betyder det, at afgørelsen eller kendelsen ikke kan fuldbyrdes, mens klagen eller ankens behandling stadig er i gang.

Hvad betyder opsættende virkning?

Opsættende virkning er et retligt begreb, der refererer til den virkning, en klage eller en anke har på en afgørelse eller en kendelse. Det betyder, at den midlertidige afgørelse forbliver gældende, indtil der træffes en endelig afgørelse i sagen.

Status quo

Opsættende virkning er vigtig, da den giver den part, der har indgivet klagen, mulighed for at appellere afgørelsen og samtidig opretholde status quo, indtil klagens endelige resultat er afgjort. Dette sikrer, at den pågældende part ikke lider uoprettelig skade eller tab, mens sagen stadig er under overvejelse.

Betydning

Opsættende virkning kan have betydning i forskellige retssager og procedurer, herunder civile sager, administrative afgørelser eller straffesager. Når opsættende virkning er tildelt en klage eller anke, kan den forhindre, at den pågældende afgørelse eller kendelse træder i kraft, indtil der er opnået en endelig afgørelse i sagen.

Krav for at opnå opsættende virkning

Det er dog vigtigt at bemærke, at opsættende virkning ikke altid automatisk tildeles en klage eller anke. Det kan være nødvendigt at anmode om det særskilt eller at opfylde visse betingelser for at opnå opsættende virkning. Retten vurderer normalt forskellige faktorer, herunder;

  • De juridiske argumenter
  • Presserende behov
  • Potentielle konsekvenser og interesserne for begge parter.

I en situation, hvor klageren eller ankende parten har opnået opsættende virkning, vil den pågældende afgørelse eller kendelse ikke træde i kraft, før der er truffet en endelig beslutning i klagesagen eller ankesagen. Dette sikrer, at parterne har mulighed for at appellere og få deres sag fuldt ud behandlet, før der træffes en endelig afgørelse.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.