EF-Domstolen

EF-Domstolen, også kendt som Den Europæiske Unions Domstol er i dag erstattet af EU-Domstolen, som er den højeste domstol i EU. EU-Domstolen har sit sæde i Luxembourg og har to funktioner, herunder at sikre;

  • At EU-retten bliver fortolket og anvendt ensartet i hele EU
  • At medlemslandene og EU´s institutioner overholder EU-retten.

EF-Domstolen kan kun dømme i sager, der vedrører EU-retten, men den har ingen magt til at dømme i nationale sager. Derudover kan borgere, virksomheder og andre parter, der føler, at deres rettigheder i henhold til EU-retten er blevet krænket, indbringe sagen for domstolen i EU. EU-Domstolens afgørelser er bindende for alle medlemsstater.