Mindre anskaffelser

Mindre anskaffelser, også kendt som småanskaffelser, referer til mindre indkøb af driftsmidler, som en virksomhed foretager for at støtte sine daglige aktiviteter. Mindre anskaffelser straksafskrives, hvilket betyder, at den indregnes i virksomhedens regnskab i det år, hvor genstanden er erhvervet.

Hvad er mindre anskaffelser?

Mindre anskaffelser refererer til køb af mindre driftsmidler eller ting til en virksomhed, som har en værdi under en bestemt beløbsgrænse. Disse anskaffelser er ofte mindre i værdi og kan være alt fra kontorudstyr og værktøj til elektronik og møbler. Omvendt aktiver kan småanskaffelser trækkes fra i skat.  

Hvornår er et indkøb defineret som en småanskaffelse?

Det er Skattestyrelsen der fastsætter, hvornår et indkøb er defineres som en småanskaffelse. Hertil gælder betingelser som anskaffelsessum og brugen af genstanden. Følgende betingelser gælder:

  • Genstanden må maksimalt koste 33.100 kr. i 2024 eksklusiv moms.
  • Genstanden skal være en separat enhed og må ikke udgøre en del af en anden enhed.

Hvis værdien af den indkøbte genstand er større end 33.100 kr. betegnes den i stedet som et aktiv.

Hvad er et aktiv?

Et aktiv har en større værdi for virksomheden og kan bestå af fysiske genstande som bygninger, maskiner, inventar og andre nødvendige driftsmidler. I regnskabsmæssig sammenhæng er aktiver vigtige, da de er en del af virksomhedens balance.

Aktiver optages på balancen til deres oprindelige værdi eller anskaffelsespris. Derefter kan værdien af aktivet reduceres over tid gennem skattemæssige afskrivninger, der afspejler aktivets brug eller værdiforringelse.

Det er afgørende at forstå forskellen mellem at betegne en anskaffelse som et aktiv eller en mindre anskaffelse, da det har betydelige regnskabsmæssige konsekvenser.

Skattemæssige afskrivninger og straksafskrivning

Et vigtigt aspekt af mindre anskaffelser er de skattemæssige afskrivninger. Normalt afskrives et driftsmiddel, over flere regnskabsår for at sprede omkostningerne. Dog kan mindre anskaffelser drage fordel af straksafskrivning, hvor hele beløbet fratrækkes som en udgift i det pågældende regnskabsår.  Dette giver øjeblikkelige skattemæssige fordele.

Regnskabsmæssige behandlinger

Mindre anskaffelser indregnes i resultatopgørelsen som en driftspost og straksafskrives i det regnskabsår, hvor erhvervelsen fandt sted. Derimod inkluderes et aktiv i den samlede balance og afskrives løbende over tid.

Køb, der kvalificerer som både aktiver og mindre anskaffelser

I visse tilfælde kan et køb kvalificere sig som både et aktiv og en mindre anskaffelse. Det er vigtigt at foretage en nøje regnskabsmæssig vurdering for at afgøre, hvad der bedst tjener virksomhedens interesser.

  1. Dette indebærer at vurdere, om det er hensigtsmæssigt at inkludere købet som en del af virksomhedens samlede aktiver. Det giver fordele som værdiopretholdelse og mulige fremtidige afskrivninger.
  2. Det kan også være mere hensigtsmæssigt at betragte det som en mindre anskaffelse. Dette medfører straksafskrivning og påvirker resultatopgørelsen for det aktuelle regnskabsår.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.