Partskompetence

I forvaltningsretten er partskompetence en kompetence eller rettighed, som en part har til at blive betragtet som part i en forvaltningssag. En part er en person, en virksomhed eller en organisation, der har en retlig interesse i sagen og derfor har ret til at deltage i sagens behandling.

Hvad er partskompetence?

Partskompetence er et begreb inden for forvaltningsretten, som refererer til en persons ret til at blive hørt og have indflydelse på en afgørelse, der vedrører vedkommende selv. En part er defineret som en person eller enhed, som en myndighed træffer afgørelse om eller påvirker på anden vis.

Hvad indebærer det?

Partskompetence indebærer, at en part har ret til at få aktindsigt i sagens dokumenter, fremsætte bemærkninger og indsigelser samt at blive hørt i sagen, inden en afgørelse træffes.

Partskompetence indebærer typisk rettigheder som:

  • Retten til at blive hørt – En part har ret til at fremsætte sine synspunkter, argumenter og indsigelser i sagen og til at blive hørt af de myndigheder eller administrative organer, der behandler sagen.
  • Adgang til oplysninger – En part har ret til at få adgang til de relevante oplysninger og dokumenter, der er relevante for sagen, og som myndighederne eller det administrative organ har til rådighed.
  • Muligheden for at fremlægge beviser – En part har normalt ret til at fremlægge beviser og dokumentation for at støtte sine påstande eller argumenter i sagen.
  • Klageadgang – En part har normalt mulighed for at klage over afgørelser truffet af de administrative organer eller myndigheder, der behandler sagen, hvis vedkommende er utilfreds med resultatet.

Forvaltningsloven

Ifølge forvaltningsloven skal myndigheder informere en part om, hvornår og hvordan vedkommende kan deltage i sagens behandling. Dette kan ske gennem en indkaldelse til en høring eller ved at give partens repræsentant adgang til sagens dokumenter.

Det er dog vigtigt at bemærke, at partskompetencen ikke indebærer, at en part har ret til at bestemme udfaldet af en afgørelse. Myndighederne har stadig den endelige beslutningskompetence og skal træffe afgørelsen på grundlag af de juridiske og faktuelle forhold i sagen.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.