Regnskabsklasse B

Regnskabsklasse B er én ud af fire fællesbetegnelser for virksomheder i Danmark. Denne klasse omfatter virksomheder med begrænset hæftelse, såsom anpartsselskaber og aktieselskaber. Virksomheder i regnskabsklasse B skal udarbejde en årsrapport, der indeholder en ledelsespåtegning. Dette sikrer, at virksomhedens økonomiske forhold er gennemsigtige og i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvad er regnskabsklasse B?

Før vi dykker ned i detaljerne om regnskabsklasse B, er det vigtigt at forstå, hvad regnskabsklasser generelt set er.

Regnskabsklasser kategoriserer virksomheder baseret på deres størrelse og virksomhedsform. Disse klasser bestemmer, hvilke krav der stilles til virksomhedens regnskabsaflæggelse.

Der findes fire regnskabsklasser: A, B, C og D. Regnskabsklasse A har de mindst omfattende krav, mens regnskabsklasse D har de mest omfattende krav til regnskabsaflæggelse.

Hvilke krav er der til virksomheder i regnskabsklasse B?

Regnskabsklasse B omfatter typisk virksomheder som aktieselskaber, anpartsselskaber og erhvervsdrivende fonde. For virksomheder i denne klasse er det obligatorisk at indsende et årsregnskab. Dette regnskab skal opfylde flere specifikke krav:

  • Revision: Virksomheder i regnskabsklasse B skal som hovedregel få deres årsregnskab revideret af en revisor. Alternativt kan de vælge en udvidet gennemgang, som er en mindre omfattende revision.
  • Ledelsespåtegning: Årsrapporten skal indeholde en ledelsespåtegning, hvor virksomhedens ledelse erklærer, at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med gældende regler og lovgivning.
  • Balance og resultatopgørelse: Ved afslutningen af hvert regnskabsår skal virksomheden udarbejde en årsrapport, der som minimum indeholder en resultatopgørelse og en balance. Denne rapport skal indsendes til Erhvervsstyrelsen.
  • Notekrav: Årsrapporten skal også inkludere noter, der forklarer anvendt regnskabspraksis. Mikrovirksomheder, som hører under regnskabsklasse B, har dog nogle lempelser i disse krav.

Mikrovirksomheder i regnskabsklasse B

Mikrovirksomheder er små virksomheder, der også falder ind under regnskabsklasse B, men med visse lempelser. De skal ikke nødvendigvis have revision af deres årsregnskab, og deres notekrav er mindre omfattende.

En virksomhed betragtes som en mikrovirksomhed, hvis den opfylder følgende kriterier:

  • Balancesum på maks. 2,7 mio. kr.
  • Nettoomsætning på maks. 5,4 mio. kr.
  • 10 fuldtidsansatte gennem regnskabsåret

Udbredelse af regnskabsklasse B

Regnskabsklasse B omfatter en stor del af de små og mellemstore virksomheder i Danmark. Enkeltmandsvirksomheder falder typisk ind under klasse A, mens selskaber hører til klasse B.

Forskelle mellem regnskabsklasserne

Mens forskellen mellem regnskabsklasse A og B primært handler om kravene til indberetning af årsrapporter, er der større forskelle mellem klasse B og C.

Virksomheder i regnskabsklasse C skal opfylde strengere krav, herunder udarbejdelse af pengestrømsopgørelse og nøgletalsopgørelse, samt opfylde kravene til kapitalopgørelse og revisionspåtegning.

Regnskabsklasse D omfatter primært børsnoterede og statslige aktieselskaber og har de strengeste krav til regnskabsaflæggelse.

Hvis du er i tvivl om, hvilken regnskabsklasse din virksomhed tilhører, kan du finde svar og vejledning i Erhvervsstyrelsens virksomhedsguide.