Et iværksætterselskab var tidligere en smart måde at stifte et kapitalselskab på, men i dag er selskabsformen ved at blive udfaset. Få indblik i, hvad du skal være opmærksom på som ejer af et iværksætterselskab.

Hvad er et iværksætterselskab?

Et iværksætterselskab er en selskabsform, som tidligere kunne oprettes næsten gratis. Regeringen har i 2019 besluttet at udfase selskabsformen, så det ikke længere er muligt at oprette iværksætterselskaber som drifts- eller holdingselskaber. Det skyldes, at man har erfaret, at iværksætterselskaber i større omfang end forventet har haft en forhøjet risiko for svig i forhold til andre selskabsformer som fx enkeltmandsvirksomheder. Derfor skal alle iværksætterselskaber omdannes til anpartsselskaber inden den 15. april 2021.

Iværksætterselskab - fordele og ulemper

Det smarte ved et iværksætterselskab var, at det kunne oprettes for 1 kr. På den måde har det givet mange iværksættere muligheden for at stifte et kapitalselskab uden at have en stor startkapital.
Hvis du ejer et iværksætterselskab er det et krav, at du lægger 25 % af årets overskud til side. Årsagen er, at du skal bruge pengene til at omdanne selskabet til et anpartsselskab, hvilket tidligere krævede 50.000 kr., men som i dag er sat ned til 40.000 kr. Det betyder, at hvis du fx har et årligt overskud på 80.000 kr., så vil du i løbet af 2 år automatisk opnå den nødvendige kapital til at omdanne dit IVS til et ApS.

Iværksætterselskab – ledelse

Du kan drive et iværksætterselskab alene eller sammen med andre. Ejerne kan være personer eller virksomheder. Sidstnævnte kan være relevant, hvis du fx har et holdingselskab som ejer et andet IVS som driftsselskab. Du skal føre en ejerbog, som beskriver ejerforholdene i virksomheden. Det er også et krav, at virksomheden har en direktion, mens det er frivilligt, om du ønsker en bestyrelse eller tilsynsråd.

Iværksætterselskab – hæftelse

Da et iværksætterselskab er et kapitalselskab ligesom anparts- og aktieselskaber er du fritaget for selv at hæfte for selskabets forpligtelser. Det vil sige, at selskabet er en selvstændig juridisk enhed, og at du som ejer ikke hæfter personligt for selskabets gæld i modsætning til personligt ejede virksomheder. Du kan derfor kun tabe de penge, som du har indskudt i selskabet.

Iværksætterselskab – løn og udbytte

Hvis du som virksomhedsejer deltager aktivt i virksomhedens drift, vil du normalt udbetale løn til dig selv, og samtidig kan du vælge, om du også ønsker at udbetale udbytte. Hvis du som ejer ikke deltager aktivt i driften eller blot ikke modtager løn, vil du typisk vælge at udbetale udbytte til dig selv.

Som ejer af et iværksætterselskab kan du naturligvis løbende udbetale løn, hvis du ønsker det. Du kan dog ikke udbetale udbytte, før virksomheden har en bunden reserve er på 40.000 kr. Det skyldes, at det er et krav, at du som iværksætterselskab skal spare op til, at virksomheden kan omdannes til et anpartsselskab, før du kan udlodde udbytte. Det gælder også, selvom der er frie reserver i selskabet i form af et overført overskud. Derfor kan du med fordel overføre hele dit overskud til den bundne reserve, så du hurtigere opnår en reserve på 40.000 kr. Herefter kan du udbetale udbytte til dig selv og omdanne din virksomhed til et anpartsselskab.

Iværksætterselskab – moms og lønsum

Iværksætterselskaber er underlagt de samme regler for momsregistrering og lønsumsafgift som alle andre kapitalselskaber. De regler, som du skal overholde, er som udgangspunkt afhængige af, hvilke varer og ydelser du sælger og hvor stor din omsætning er. Hvis din virksomhed har momspligtigt salg på over 50.000 kr., skal du som udgangspunkt momsregistreres. Hvis du sælger momsfrie varer eller ydelser, kan du i stedet nøjes med at betale en lønsumsafgift. Du skal derudover være opmærksom på, at der gælder særlige regler, hvis du eksempelvis køber varer uden for EU, handler med brugte varer eller beskæftiger dig med teleydelser, elektronisk leverede ydelser eller broadcasting af tv og radio.

Iværksætterselskab – årsregnskab og årsrapport

Alle selskaber er underlagt årsregnskabsloven og skal derfor udarbejde et årsregnskab. Det årlige regnskab udarbejdes normalt af din virksomheds ledelse, og regnskabet skal herefter godkendes på en generalforsamling.

Nogle virksomheder skal også indberette en årsrapport, som udover årsregnskabet blandt andet består af dokumentation for anvendt regnskabspraksis og en ledelsespåtegning.

Som iværksætterselskab kan du være omfattet af reglerne for indberetning af årsrapport. Det afgøres ud fra, hvilken regnskabsklasse din virksomhed er placeret i. Et iværksætterselskab vil typisk være placeret i regnskabsklasse A eller B afhængig af din balance, omsætning og antallet af ansatte. Den væsentligste forskel mellem regnskabsklasse A og B er, at virksomheder i klasse A ikke er tvunget til at indberette en årsrapport.

Iværksætterselskab – Skat og lovgivning

Ligesom andre kapitalselskaber skal du betale skat af dit iværksætterselskabs overskud. Du skal være opmærksom på, at din virksomhed er underlagt love som bogføringsloven, årsregnskabsloven, virksomhedsskatteloven og affaldsbekendtgørelsen.

Iværksætterselskab – ikrafttræden af udfasning

Regeringen har besluttet, at alle iværksætterselskaber skal være omdannet til anpartsselskaber inden den 15. april 2021. Hvis du ikke omdanner selskabet før den dato, risikerer du, at din virksomhed bliver tvangsopløst. Hvis dit selskab kommer under tvangsopløsning, vil du som ejer blive frataget retten til at råde over selskabets kapital og til at indgå nye forpligtelser på selskabers vegne.

Omdan IVS til ApS

Når du skal omdanne dit iværksætterselskab til et anpartsselskab, er kravene til ledelse, bestyrelse og regnskab de samme, som de har været i dit IVS. Den store forskel er, at ejerne skal leve op til et kapitalkrav, som betyder, at du og dine eventuelle medejere tilsammen skal indskyde 40.000 kr. i selskabet. For at gennemføre omdannelsen skal du:

  • Vedtage omdannelsen på en generalforsamling
  • Indskyde 40.000 kr. i selskabet
  • Få udarbejdet en erklæring om, at selskabet lever op til kapitalkravet

Du skal være forberedt på, at du skal have en revisor til at udarbejde erklæringen og rette selskabets vedtægter som følge af generalforsamlingens beslutning om at omdanne selskabet.

Fordelen ved at omdanne dit iværksætterselskab til et anpartsselskab kan være, at et ApS udstråler mere troværdighed over for kunder og kreditorer, da de kan se, at du har investeret penge i selskabet.