Ejerbog

Hvad er en ejerbog, og hvad skal du vide, før du udarbejder den?
En ejerbog er et værktøj, som alle kapitalselskaber skal benytte til at registrere virksomhedens ejerforhold. Læs hvad du skal huske, når du skal opretter og opdaterer din virksomheds ejerbog.

Hvad er en ejerbog?

En ejerbog er en fortegnelse over alle virksomhedens anparter eller aktier. Det er din virksomheds dokumentation for, hvem der er virksomhedens ejere og eventuelle panthavere, og hvor stor en andel af virksomheden de hver især ejer. En panthaver skal forstås som en person eller et selskab, der har pant i en persons ejerandel, fordi vedkommende skylder panthaveren penge.

Virksomhed Ejerbog Hvad viser det

Hvem skal oprette en ejerbog?

Følgende selskabsformer har pligt til at føre en ejerbog:

Virksomhed Ejerbog Hvem skal oprette

Som ejer af en af disse typer selskaber skal du derfor føre en ejerbog. Det er ledelsens, og derfor ofte dit ansvar, at der bliver oprettet en ejerbog, og at den løbende bliver opdateret, hvis ejerforholdene af virksomhedens anparter eller aktier ændrer sig.

Du bestemmer selv, om du personligt vil føre virksomhedens ejerbog, eller om du vil få andre til at stå for det. Hvis du vælger sidstnævnte mulighed, så skal vedkommendes navn og adresse skrives ind i virksomhedens vedtæger. Hvis du som virksomhedsejer undlader at føre ejerbog, kan du risikere bødestraf.

Hvad skal beskrives i en ejerbog

Virksomhed Ejerbog Indhold

Ejerbogen skal ifølge Erhvervsstyrelsens regler indeholde oplysninger om følgende:

 • Ejerens eller panthaverens samlede andele i selskabet
 • Ejerens eller panthaverens navn og bopæl (For virksomheder skal der stå navn, CVR-nummer og hjemsted)
 • Dato for erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af kapitalandele og størrelsen på andelene
 • De stemmer, der er knyttet til kapitalandelene

For at være ejer skal du være en selvstændig juridisk enhed som fx en person eller et selskab. Enkeltmandsvirksomheder og personligt ejede mindre virksomheder kan derfor ikke være opført i ejerbogen som ejere af virksomheden. Hvis virksomheden ejes af udenlandske personer eller virksomheder, skal der vedlægges dokumentation, som kan identificere ejerne.

Hvornår skal ejerbogen udarbejdes?

Du skal oprette din virksomheds ejerbog hurtigst muligt efter oprettelsen af virksomheden.

I tilfælde af overdragelse af anparter skal dette registreres inden for 2 uger efter ejerskiftet eller pantsætningen. Det er ejeren, der erhverver anparterne, som skal indberette overdragelsen inden for tidsfristen. For aktier er der ingen indberetningspligt ved ændringer.

Se ejerbog

Din ejerbog skal ikke offentliggøres, men den skal være tilgængelig for blandt andet offentlige myndigheder og ejerne af anparts- og iværksætterselskaber. Med mindre virksomhedens vedtægter siger andet, så har ejere af andre typer selskaber ikke adgang til virksomhedens ejerbog.

Virksomhed Ejerbog Adgang

Ifølge Erhvervsstyrelsen skal ejerbogen gøres tilgængelig for:

 • Offentlige myndigheder
  Ejerbogen skal kunne gøres tilgængelig, hvis en offentlig myndighed kræver det.
 • Alle ejere af iværksætter- og anpartsselskaber
 • En medarbejderrepræsentant
  Dette gælder i selskaber, hvor medarbejderne er berettigede til at vælge repræsentanter til selskabets øverste ledelse, men hvor denne ret ikke er udnyttet.
 • En medarbejderrepræsentant i øvrige danske koncernselskaber
  Hvis koncernens medarbejdere ikke har valgt medlemmer til selskabets øverste ledelse.

Ejerbog skabelon

Når du skal udarbejde en ejerbog har du i princippet frit valg i forhold til selve formen. Ejerbogen kan derfor eksempelvis bestå af et Word-dokument, Excel-ark eller en notesbog. Det er helt op til dig. Hvis du gerne vil have hjælp til at udarbejde din ejerbog, så tilbyder Erhvervsstyrelsen et digitalt værktøj. Det kan du finde her.

Del din ejerbog

Hvis du benytter Erhvervsstyrelsens digitale ejerbog, kan du dele den med andre ved at oprette et link til bogen. Det gøres på følgende måde:

Virksomhed Ejerbog Del

 • Log ind med din NemID-medarbejdersignatur
 • Vælg din ejerbog ved at klikke på CVR-nummeret i oversigten
 • Vælg ’Deling’ via menuen i toppen af siden
 • Vælg imellem ’ubegrænset’ eller ’tidsbegrænset adgang’
 • Opret link

Herefter kan du kopiere linket og sende det til de personer, som skal have adgang til din ejerbog.

Registrer ejerforhold

Udover at føre en ejerbog skal du også registrere, hvem der er de reelle og legale ejere af virksomheden i Det Offentlige Ejerregister. Formålet med denne registrering er at skabe gennemsigtighed om alle virksomheders ejerforhold, så der er mindre risiko for, at virksomheder bruges til eksempelvis skattesvig, hvidvask eller anden økonomisk kriminalitet. Du kan registrere din virksomheds ejeforhold her.

Hvem er de legale ejere?

Hvis du ejer et iværksætterselskab, anpartsselskab eller aktieselskab skal du registrere virksomhedens reelle ejere. En person eller virksomhed betragtes som en legal ejer, hvis vedkommende har 5 % eller mere af din virksomheds kapital eller stemmeandele. Alle legale ejere skal registreres med navn, adresse, CPR- eller CVR-nummer eller lignende dokumentation for udenlandske ejere. Derudover skal det registreres, hvor stor en andel vedkommende ejer. Hvis der ikke er nogen, som ejer over 5 %, så skal det registreres.

Hvem er de reelle ejere?

Hvis du ejer et interessentselskabiværksætterselskabanpartsselskab eller aktieselskabskal du registrere virksomhedens reelle ejere. De reelle ejere er de personer, som direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en større ejer- eller stemmeandel i virksomheden. Hvis din virksomhed er ejet af en anden virksomhed, så er det ejerne af den virksomhed, der skal registreres som reelle ejere.

Selvom der ikke er fastsat en præcis grænse for, hvor stor denne andel skal være, så antager man normalt, at det kræver, at personen ejer mere end 25 % af virksomheden. Hvis andelen er mindre end 25 %, kan personen kun være reel ejer, hvis vedkommende udøver kontrol over virksomheden på en anden måde, som fx hvis personen har vetoret eller ret til at udpege medlemmer af ledelsen.

Alle reelle ejere skal registreres med navn, adresse, CPR-nummer eller lignende dokumentation for udenlandske ejere. Derudover skal det registreres, hvor stor en andel vedkommende ejer og om der er særlige ejerforhold, som betyder, at vedkommende udøver kontrol med virksomheden på andre måder.
Hvis der ikke er nogen, som er reelle ejere, så skal du i stedet registrere medlemmerne af virksomhedens ledelse.

Kan en reel ejer også være en legal ejer?

Det korte svar er ja. Hvis en person ejer mere end 25 % af din virksomheds kapital eller stemmeandele, så er personen både reel og legal ejer. En person, der fx ejer 5 % af en virksomhed, kan også både være reel og legal ejer, hvis personen på anden vis har kontrol over virksomheden.

Hvis de reelle og legale ejere af din virksomhed er de samme personer, skal du blot registrere de samme oplysninger for begge typer ejerforhold.